Bakgrunn: Fakta om ekinokokkose

Ekinokokkose forårsakes av larvene til små bendelormer av slekten Echinococcus når disse etablerer seg i vev hos mellomverten.

Disse parasittene har rovdyr som hund, rev og ulv som endevert. Parasittens egg skilles ut med vertens avføring.

Mennesker kan få i seg egg, for eksempel via pelsen på infiserte hunder, eller via bær og sopp forurenset av avføring fra en endevert.

Dette kan gi opphav til sykdom hvor det for E. granulosus dannes store, væskefylte hulrom, og for E. multilocularis svulstlignende prosesser ulike steder i kroppen der larvene utvikler seg.

Zoonose

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Agens og smittemåte

Echinococcus granulosus og E. multilocularis er begge parasitter som har det voksne stadiet i tarmen hos rovdyr (for eksempel rev og hund).

Eggene kommer ut med avføring fra disse dyrene (endevertene) og kan spises av andre dyr (mellomverter). I mellomverten utvikles eggene til larver i leveren eller annet vev, og mellomverten må spises av en ny endevert for at larvene skal kunne utvikles til voksne parasitter.

Vanlige mellomverter for E. granulosus er drøvtyggere, og for E. multilocularis smågnagere. Dersom mennesker får i seg egg, for eksempel via egg i pelsen på infiserte hunder, eller via bær og sopp forurenset av avføring fra en endevert, blir de mellomvert for parasittene.

Dette kan gi opphav til sykdom (ekinokokkose). Siden mennesker er tilfeldige mellomverter, kan ekinokokkose ikke naturlig overføres mellom mennesker.

Forekomst

Frem til 1950-tallet var E. granulosus vanlig hos reinsdyr i Nord-Norge (ca. 10 % positive på 1950-tallet). I dag er parasitten uvanlig på grunn av systematisk parasittbehandling av gjeterhunder, og reduksjon i bruk av rått slakteavfall fra reinsdyr som hundemat.

I 2003 ble det hos ett slaktet reinsdyr påvist forandringer forenlig med E. granulosus, som var første rapportering hos rein siden 1990. E. granulosus ble sist rapportert hos storfe i 1987.

E. multilocularis er aldri blitt påvist i fastlands-Norge og det antas at denne parasitten heller ikke finnes her. I 2007 ble prøver fra 482 rødrev fra hele landet testet, alle disse var negative.På Svalbard ble det i 1999 påvist at 16 % av testede østmarkmus var positive for E. multilocularis.

Det ble også undersøkt 48 hunder, seks polarrever og to katter, hvorav én hund og tre rever var positive. I perioden 2000-2006 var 14–51 % av testede østmarkmus positive (10–81 dyr testet per år). De aller fleste positive dyr har vært voksne.

Ekinokokkose har aldri vært et folkehelseproblem i Norge. I områder der E. multilocularis er utbredt (for eksempel sentral-Europa) er denne alvorlige sykdommen ikke helt sjelden.

Ekinokokkose hos dyr

Hos endevertene gir parasittene få symptomer. Hos mellomvertene kan det dannes blærer (cyster) i muskulatur og andre organer. Symptomene vil variere med hvor disse blærene befinner seg.

Diagnostikk

De tradisjonelle tidkrevende metodene for påvisning av bendelormen Echinococcus hos rovdyr (endeverter) er å undersøke tynntarmen for tilstedeværelse av parasitten.

Nyere, mindre tidkrevende og mer sensitive molekylærbiologiske metoder (PCR) består i å påvise parasittens genmateriale i avføringsprøver.Hos mellomverter undersøkes det for forandringer forenelig med parasittens larver.

Forebygging og kontroll

Ekinokokkose er en gruppe B-sykdom og forekomst av eller mistanke om ekinokokkose må rapporteres umiddelbart til Mattilsynet. Alle slaktedyr som kan være mellomverter for E. granulosus (for eksempel reinsdyr og storfe), blir undersøkt ved slakting.

For positive slakt skjer lokal kassasjon og undersøkelser blir iverksatt for å finne smittekilden og forhindre videre spredning av sykdommen.

Som forebyggende tiltak må alle hunder og katter som importeres til Norge med unntak av dyr som kommer fra Sverige og Finland, behandles to ganger med medisiner som dreper disse parasittene; første gang i løpet av siste 10 dager før ankomst til Norge, andre gang én uke etter ankomst.

Det anbefales jevnlig parasittbehandling av hunder i områder med reinsdyr.

Les mer om gruppe B-sykdommer og om importvilkår hos Mattilsynet: www.mattilsynet.no

Ekinokokkose hos mennesker

Ved ekinokokkose forårsaket av E. granulosus dannes det store, væskefylte hulrom, og for E. multilocularis svulstlignende prosesser ulike steder i kroppen der larvene utvikler seg. I alvorlige tilfeller kan hjerne eller lever affiseres.

Dette er en prosess som tar lang tid og det kan gå år før symptomer opptrer. Dødeligheten kan være høy for E. multilocularis. Ekinokokkose forårsaket av E. granulosus kalles også hydatidose.

Les mer om ekinokokkose hos menneske hos Nasjonalt folkehelseinstitutt www.fhi.no

Hva gjør Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har på bestilling fra Mattilsynet utarbeidet et overvåkningsprogram for E. multilocularis hos rev.

Dette programmet ble igangsatt i 2006/2007 og er basert på undersøkelse av rødrev felt under ordinær jakt. Avføringsprøver fra revene blir undersøkt vha. PCR. Veterinærinstituttet har også en rådgivende funksjon og foretar faglige vurderinger og risikoanalyser når det er aktuelt.

Powered by Labrador CMS