Eldre i arbeidslivet trives bedre enn de yngre, viser svenske studier. Norsk kartlegging viser at de fleste eldre som jobber, har en lederstilling eller er lærer.
Eldre i arbeidslivet trives bedre enn de yngre, viser svenske studier. Norsk kartlegging viser at de fleste eldre som jobber, har en lederstilling eller er lærer.

Eldre ansatte trives bedre i jobben

Jobben er mindre stressende, mer fleksibel og meningsfylt for de over 60, viser nye studier. Det kan skyldes at de med en slitsom eller kjedelig jobb har sluttet.

Svensker i 60-årene og 70-årene som fortsatt arbeider, trives bedre enn de yngre.

De synes jobben blir mer tilfredsstillende med årene.

Arbeidet blir også mindre anstrengende i takt med økende alder, oppga de.

De har mer kontroll over arbeidstiden sin.

Det viser to studier fra Stockholms universitet, ifølge en pressemelding.

Pensjon og lønn fullt mulig

I Norge var det tidligere som regel slik at lønnslippen ble byttet med pensjonsslippen den dagen man nådde en gitt alder. Med pensjonsreformen er dette endret.

For de aller fleste gjelder nå reglene om fleksibelt uttak av alderspensjonen fra 62 år fra NAV. Alderspensjonen derfra kan fritt kombineres med fortsatt arbeid.

Også pensjon gjennom arbeidsforhold, inklusive eventuell AFP, kan tas ut fleksibelt og avkortes ikke for annen inntekt.

Unntak gjelder de som har offentlig tjenestepensjon og som er født før 1963. De har fortsatt en alderspensjonsordning og en AFP-ordning som har regler for avkortning i forhold til annen inntekt.

(Kilde: Alexandra Plathe, jurist og rådgiver i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS)

Sterkere forhandlingsposisjon

Forbedringen i jobbtilfredshet og psykososiale arbeidsvilkår skyldtes delvis at de kan ha kortere arbeidstid, oppgir deltakerne.

Noen fikk mulighet til å gå over i andre stillinger, jobbe som selvstendig næringsdrivende eller jobbe sporadisk.

- De som tar ut alderspensjon har en økonomisk trygghet som er avgjørende, skriver Lawrence Sacco, en av forskerne bak den ene studien, i en e-post til forskning.no.

Det gir dem en sterkere forhandlingsposisjon overfor arbeidsgiver.

De kan velge og vrake

Alderspensjonen beskytter dem mot usikkerheten i arbeidsmarkedet. De slipper å bekymre seg for å bli arbeidsledig og ikke finne en ny jobb, forklarer Sacco.

- Det gir dem en forhandlingsstyrke overfor arbeidsgivere, siden de er mindre avhengig av lønnen, skriver han.

Han mener dette er den overordnede forklaringen på at eldre arbeidstakere er mer fornøyd med jobben enn yngre.

- De kan velge jobber de trives mer i. De kan si nei til jobber som ikke passer dem så godt eller som har arbeidsvilkår som ikke er optimale, forklarer Sacco.

Han jobber ved Stressforskningsinstituttet på Stockholms universitet.

Mindre stresset

Arbeidende svenske pensjonister mellom 64 år og 74 år har blant annet blitt dybdeintervjuet. Generelt var de mer tilfreds med jobben nå enn da de var yngre.

De oppgir forbedringer både i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Arbeidstakerne anser ofte arbeidet som meningsfylt.

Arbeidet har også blitt mindre farlig eller ubehagelig å utføre, enn før.

Pensjonsalderen økes i Sverige

Det er ingen fast pensjonsalder i Sverige, men en nedre grense for hvor tidlig man kan ta ut alderspensjon. I 2018 vedtok Riksdagen å trinnvis øke den nedre grensen for uttak av alderspensjon fra 61 år til 64 år. I 2019 hevet de pensjonsalderen fra 61 år til 62 år fra 2020. Det gjelder alle som er født i 1959 og senere.

Neste hopp kommer trolig om ett år, da vil pensjonsalderen øke til 63 år. Den tredje økningen vil være til 64 år.

(Kilde: Fri fagbevegelse)

Tilsvarende følte de mindre jobbstress, bedre kontroll over arbeidstiden og bedre balanse mellom arbeidsinnsats og belønning.

Kan sette grenser

Mange som jobber og samtidig mottar alderspensjon, kan selv bestemme hvor mange timer de jobber i uken.

- Arbeidende pensjonister har et spesielt forhold til jobben sin. Likevel passer de på å beskytte seg mot ulempene ved å arbeide, sier Loretta Platts i pressemeldingen.

Hun er foreleser ved Psykologisk institutt på Stockholms universitet og en av forskerne bak den andre studien.

Jobbet mer selvstendig

- Så fort man begynner å ta ut pensjon, blir lønnsarbeid valgfritt. Deltakerne i studien fortsatte gjerne å jobbe litt til, særlig fordi de likte jobben, sier Platts i pressemeldingen.

Arbeidende alderspensjonister har en bedre balanse mellom fritid og arbeid enn yngre. Kortere arbeidstid gjør at de kan sette av tid til andre aktiviteter.

Dessuten kan de i større grad hente seg inn etter arbeidet, unngå jobbkonflikter og uønskede arbeidsoppgaver.

De fleste jobbet som selvstendig næringsdrivende eller var ansatt på timesbasis.

- De fleste kan fra 62 år nå kombinere uttak av pensjon med fortsatt arbeid, sier Alexandra Plathe, jurist og rådgiver i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS.
- De fleste kan fra 62 år nå kombinere uttak av pensjon med fortsatt arbeid, sier Alexandra Plathe, jurist og rådgiver i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS.

Kan kombinere pensjon med jobb

Også i Norge er pensjon ikke lenger et spørsmål om når man skal gå av med pensjon, men når man skal ta ut sin pensjon, forklarer Alexandra Plathe til forskning.no.

Hun er jurist og rådgiver i selskapet Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning.

Slik ble studiene gjort

En av studiene var basert på besvarelser fra spørreskjemaer som 2.000 svenske arbeidstakere i 60-årsalderen fylte ut. Dette var en del av Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH). Dataene ble samlet inn annet hvert år mellom 2006 og 2018. Opplevd jobbtilfredshet ble sammenlignet med tidligere år.

I den kvalitative studien intervjuet forskerne 25 deltakere som nylig hadde blitt alderspensjonister, og som fortsatt arbeidet. De bodde i ulike regioner i Sverige, og hadde variert utdanning. Noen var født i andre land.

Reglene om fleksibelt uttak av alderspensjonen fra NAV gjelder nå de fleste. Alderspensjonen derfra kan fritt kombineres med fortsatt arbeid.

Full lønn og full pensjon er med andre ord mulig.

- Men om du bør ta ut pensjon fra fylte 62 kommer an på en rekke individuelle forhold, sier hun.

Unntak gjelder de som har offentlig tjenestepensjon og som er født før 1963.

– Selektert utvalg

Men er disse svenske studiene til å stole på når det gjelder eldre og jobbtrivsel?

forskning.no kontaktet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som er det norske, nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og -helse.

Avdelingsoverlege og forsker Ingrid Sivesind Mehlum kommenterer studiene slik:

– Min umiddelbare tanke er at de som fortsetter å jobbe etter vanlig pensjonsalder, er et selektert utvalg av høykvalifiserte personer som har anledning til å velge å jobbe hvis det er noe de liker, skriver hun i en e-post til forskning.no.

De kan også velge å bare være pensjonister hvis jobben ikke er tilfredsstillende nok, skriver Mehlum i en e-post.

De som trives mindre, går av tidlig

De svenske forskerne er også inne på dette i den første studien.

Forskjeller i arbeidstilfredshet skyldes snarere at de som velger å slutte å jobbe, har jobber med dårlig kvalitet.

Aldersdiskriminering øker risiko for å slutte

Forskning på eldre arbeidstakere viser at organisering av oppgaver og psykososiale faktorer øker sannsynligheten for tidlig avgang fra yrkeslivet: Som tidspress, lav jobbkontroll (selvbestemmelse), manglende lederstøtte og mobbing eller aldersdiskriminering.

Det samme gjør fysiske og mekaniske faktorer knyttet til tungt fysisk arbeid.

Helseplager og risiko for sykdommer øker med høyere alder.

Ubalanse mellom helsetilstand og arbeidskravene som stilles i ulike typer jobber, kan føre til tidlig avgang fra enkelte yrker.

Men eldre bygningsarbeidere og pleie- og omsorgsarbeidere har ikke redusert arbeidsevne, sammenliknet med deres yngre kollegaer, viser forskning fra STAMI.

Det tyder på at arbeidsoppgavene vedlikeholder arbeidsevnen, eller at de som har redusert helse allerede har valgt å gå av tidlig. Det kan også tolkes som at seniorene har mulighet til å unngå eller justere tyngre oppgaver.

(Kilde: Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. STAMI.)

Dette forklarer i større grad økningen i tilfredshet blant dem som fortsetter å jobbe, enn at alle arbeidstakere opplever bedre trivsel i jobben med tiden.

Eldre er ofte ledere eller lærere

I Norge jobber de fleste i aldersgruppen på 55-66 år som vaktmester, ledere eller lærere.

Blant ledere jobber flest innen helse, utdanning, industri eller bygg - eller som toppleder.

Avgangen fra yrkeslivet til uførhet eller tidlig pensjon er særlig høy blant eldre arbeidstakere i manuelle yrker.

Det gjelder også i yrkesgrupper med lavere krav til utdanning.

Bør holde på kompetente eldre ansatte

Dette kommer frem i en faktabok om arbeidsmiljø og helse utgitt av STAMI.

Mangelen på arbeidskraft i tiden framover stiller krav til arbeidsgivere, mener STAMI.

Virksomheter bør føre en personalpolitikk som kan rekruttere, utvikle og holde på kompetente arbeidstakere, skriver de i rapporten Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021.

Referanser:

L. B. Sacco mf: Changes in Job Quality as People Work Beyond Pensionable Age in Sweden. Sammendrag. Work, Aging and Retirement, 8. September 2021.

L. G. Platts, mf: The nature of paid work in the retirement years. Sammendrag. Cambridge University Press, 8. September 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS