Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Mangel på personell og kompetanse truer eldreomsorgen, viseren ny studie.
Mangel på personell og kompetanse truer eldreomsorgen, viseren ny studie.

Her er tiltakene som kan få sykepleierne til å bli i eldreomsorgen

Sykehjem og hjemmesykepleien har en stor og økende mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. – Det fører til verre arbeidsforhold og dårligere kvalitet på tjenestene, sier forsker.

– Tilbudet av sykepleiere, spesialsykepleiere og kompetanseheving i tjenestene har ikke holdt tritt med de økte behovene, sier forsker ved NOVA og OsloMet, Heidi Gautun.

Hun har nylig levert en kunnskapsstatus om ressurssituasjonen i norske sykehjem og hjemmesykepleien. Ved hjelp av en omfattende gjennomgang av tilgjengelig statistikk og nyere forskning på området tegner hun et ganske dystert bilde av situasjonen.

Kort oppsummert viser Gautun sin studie at det er en stor og økende mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmesykepleietjenestene.

Tjenestene har store problemer med å beholde og rekruttere nyutdannede sykepleiere. Mange ønsker å slutte i jobben – spesielt de unge.

Sykepleiernes arbeidsbelastning er stor, sykefraværet er høyt og andelen av ufaglærte i disse tjenestene øker, viser studien.

Samlet sett gir dette grunn til bekymring for kvaliteten på tjenestene i dag og framover.

Forsker ved NOVA og OsloMet, Heidi Gautun.
Forsker ved NOVA og OsloMet, Heidi Gautun.

Kvaliteten svekkes

Ifølge forskeren viser flere undersøkelser at mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og kompetanse går ut over kvaliteten på tjenestene.

Hun trekker fram samarbeidet tjenestene har med sykehusene om utskriving av eldre pasienter og tjenestetilbudet som eldre mottar etter innleggelse i sykehus som eksempel på et særlig kritisk område.

– Kombinasjonen av stadig kortere liggetid ved sykehusene og det omfattende omsorgsbehovet mange eldre har, stiller høye krav til både kompetanse og kapasitet, noe ikke alle kommuner kan tilby. Det går ut over kvaliteten på hjelpen som gis, sier Gautun.

Økt arbeidsbelastning

Heidi Gautun mener at mangelen på sykepleiere fører til en negativ spiral.

– Når få er på jobben, må færre hender gjøre flere oppgaver. Over tid fører dette til en økt arbeidsbelastning både fysisk og psykisk, som igjen for mange ender opp i en sykemelding eller at man rett og slett slutter, forteller Gautun.

Funn i studien viser at sykefraværet for sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien er på hele 12 prosent.

Samtidig viser en undersøkelse utført av NOVA at halvparten av 4945 sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien i 2016 ønsket å slutte eller var usikre på om de ville fortsette i jobben. Det var særlig de yngre sykepleierne som ga uttrykk for dette.

Sliter med rekruttering

I tillegg til problemene med å holde på de ansatte, så viser studien at sykehjem og hjemmesykepleien sliter med å rekruttere nyutdannede sykepleiere.

Dette er også bekreftet gjennom avgangsundersøkelsene for 2014, 2017 og 2018 til Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon, NSF Student, som har ni av ti sykepleierstudenter som medlemmer.

Disse avgangsundersøkelsene fra landets største studentorganisasjon forteller at kun to av ti nyutdannede sykepleiere har sykehjem eller hjemmesykepleien som førsteprioritet.

Må gjøre tøffere prioriteringer

Studien viser videre at for få på jobb også fører til at sykepleierne må gjøre stadig tøffere prioriteringer mellom hvem som skal få hjelp, hvor mye tid som skal brukes på den enkelte bruker og pasient og hvilket innhold omsorgen og behandlingen skal ha.

Sykepleiere gir uttrykk for at de opplever det som belastende å ta denne typen valg når tiden ikke strekker til, uten at det er klart hvilke føringer som gjelder.

Andelen ufaglærte øker

En landsomfattende kartlegging i 2019 viste at en av fem planlagte sykepleiervakter, altså vakter som var satt opp i turnus, manglet sykepleiere.

Mange av vaktene ble bemannet med ufaglærte assistenter.

– Det er et tankekors at om lag fire av ti ufaglærte som jobber i disse tjenestene, har utdanningsnivå på ungdomsskole eller lavere. Dette i en situasjon der det som følge av samhandlingsreformen skrives ut flere alvorlige syke fra sykehusene enn noen gang før, og hvor behovet for kompetanse er sterkt økende, sier Gautun.

Fem tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere:

1. Grunnbemanningen må styrkes

Det må bevilges mer ressurser til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Samtidig må kommunene velge å prioritere denne sektoren.

Dersom man skal klare å rekruttere og beholde sykepleiere, må sykepleierbemanningen, og også bemanningen med andre personellgrupper som helsefagarbeidere, heves.

2. Kompetanseheving

Med flere på jobb vil arbeidsbelastninger bli redusert og kvaliteten på tjenestene bli bedre.

Flere på jobb vil gi bedre rom for å bruke sykepleiernes kompetanse og kompetanseheving for de ansatte.

3. Høyere lønn

Undersøkelser som er blitt gjennomført blant nyutdannede sykepleiere og sykepleiere som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien, tyder på at høyere lønn også kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde sykepleiere.

4. Politikerne må på banen

For å redusere belastninger, i stedet for å dytte ansvaret for å ta vanskelige prioriteringsvalg ned på den enkelte tjenesteutøver, kan valgene bli løftet opp på politisk nivå.

Ansatte i tjenestene må også bli gjort kjent med kriteriene og veiledet i hvordan disse skal anvendes.

5. Bedre utnyttelse

En måte å håndtere dagen og framtidens bemanningsutfordringer i helsetjenestene på, er ifølge Gautun å mobilisere mer av den arbeidskraften som allerede er i tjenestene.

Hun trekker fram tre viktige innsatsområder man må jobbe med:

  • Redusere sykefraværet
  • Øke stillingsprosenten blant ansatte i deltidsstillinger
  • Øke pensjonsalderen for sykepleiere

– Så langt har bestrebelser på disse områdene ikke lyktes, og det er vanskelig å se for seg at det er mulig å gjøre noe med dette om ikke tjenestene tilføres mer ressurser, og at bemanningen generelt, og blant sykepleiere spesielt, økes i tjenestene, sier Heidi Gautun.

– Arbeidsbelastningen må reduseres dersom man skal få ned sykefraværet, øke antallet sykepleiere som klarer å arbeide heltid og forhindre at tjenestene mister sykepleiere flere år før oppnådd pensjonsalder, sier hun.

Dette er bakgrunnen

Antall brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene har lenge vært i sterk vekst. Samtidig har tjenestene endret seg, på grunn av kortere liggetid i sykehus, til å måtte utføre oppgaver som krever høyere kompetanse. Tilbudet av sykepleiere, spesialsykepleiere, og kompetanseheving i tjenestene har imidlertid ikke holdt tritt med de økte behovene. Kartleggingen viser:

  • En stor og økende mangel på sykepleiere. Antallet ubesatte sykepleierstillinger i helse- og sosialtjenestene økte fra 1850 i 2014 til 4500 i 2019. I tillegg økte antall ubesatte spesialsykepleierstillinger fra 200 til 1100.
  • Sykefraværet for sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien er høyt – 12 prosent.
  • Underbemanning: 1 av 5 planlagte sykepleiervakter i disse tjenestene manglet sykepleiere. Resultatet av underbemanningen er at stadig flere ufaglærte jobber i tjenestene.
  • Tjenestene har store problemer med å rekruttere nyutdannede sykepleiere.
  • Mange, særlig unge sykepleiere som jobber i sykehjem, og hjemmesykepleiere, ønsker å slutte i jobben sin.

Referanse:

Heidi Gautun: En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien. NOVA Rapport 14/20, 2020.

Om prosjektet

Våren 2020 fikk NOVA i oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) å gjennomføre et prosjekt som sammenfatter forskning og statistikk om bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien.

Resultatet er publisert i en rapport som gir en oversikt over mangel på sykepleiere og kompetanse samt presenterer forskning som har undersøkt konsekvenser av sykepleiermangel.

Forsker Heidi Gautun foreslår også strategier for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.

Powered by Labrador CMS