Morkaken undersøkes om den er hel etter fødselen. Hvordan morkaken vokser, kan gi en pekepinn på hvordan fosteret har hatt det i livmoren.
Morkaken undersøkes om den er hel etter fødselen. Hvordan morkaken vokser, kan gi en pekepinn på hvordan fosteret har hatt det i livmoren.

Morkaken kan røpe risiko for å få svangerskaps­forgiftning senere

Hvor mye morkaken veier kan si noe om sykdomsrisiko ved fremtidige svangerskap, viser ny forskning.

Morkaken leverer oksygen og næring til fosteret i svangerskapet, og transporterer bort avfallsstoffer. En morkake som fungerer godt, er avgjørende for en vellykket graviditet.

Hvordan morkaken vokser, kan gi en pekepinn på hvordan fosteret har hatt det i livmoren. Men det kan også få konsekvenser for morens fremtidige helse.

Lege Sandra Larsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har forsket på sammenhenger mellom vekten på morkaken og risikotilstander blant norske kvinner som har født. Hun tok nylig doktorgraden på temaet.

Morkaken kan varsle om farlig tilstand

Larsen har blant annet funnet en ny kobling mellom vekten på morkaken og risikoen for svangerskapsforgiftning.

Dette er en tilstand som kan bli alvorlig for mor og barn. Ofte er eneste løsning å få barnet ut av livmoren før tiden, ved å sette igang fødselen eller å ta keisersnitt.

Årsaken til svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er ikke fullt ut kjent. Men forskere tror problemet kan starte i morkaken. Ved svangerskapsforgiftning vokser ikke morkaken som den skal, og barnet kan få for lite næring.

En syk morkake kan føre til at blodtrykket hos mor øker.

Morkakens størrelse kan også indikere økt risiko for svangerskapsforgiftning i fremtidige svangerskap, fant Larsen ut.

Stor og liten morkake øker fosterdød-risiko

Larsen og hennes kolleger brukte Medisinsk fødselsregister for å finne sammenhenger mellom morkake-størrelsen og eventuelle helseproblemer.

Forskerne sammenlignet barnas fødselsvekt og morkakens vekt, samt om kvinnene fikk svangerskapsforgiftning ved første og senere svangerskap.

- Det er vel så mye morkakens vekt i forhold til barnets vekt som er interessant, som morkakens størrelse isolert sett, forklarer Larsen til forskning.no.

Tidligere forskning har vist at misforhold mellom vekten på barn og morkake øker risikoen for at noe kan gå galt.

- En morkake som er relativt mindre eller større enn normalt i forhold til barnets fødselsvekt, øker risikoen for fosterdød, forteller Larsen.

Tidlig røykeslutt gir normal morkake

- Det er vel så mye morkakens vekt i forhold til barnets vekt som er interessant, som morkakens størrelse isolert sett, forklarer Larsen til forskning.no.
- Det er vel så mye morkakens vekt i forhold til barnets vekt som er interessant, som morkakens størrelse isolert sett, forklarer Larsen til forskning.no.

Larsen har også undersøkt sammenhengen mellom morkakevekt og røyking i svangerskapet.

Barn av mødre som har røyket i svangerskapet, har oftere lavere fødselsvekt enn andre barn.

Det kan skyldes at gravide røykere er mer utsatt for å få liten morkake og lite oksygen i mors blod. Dette kan gjøre at fosteret ikke får tilstrekkelig med oksygen og næring.

Hos kvinner som røykte gjennom hele svangerskapet, hadde hver sigarett innvirkning på barnets fødselsvekt. Vekten på morkaken og barnets fødselsvekt ble lavere jo flere sigaretter mor røykte daglig.

Men Larsen fant et gledelig resultat. Kvinner som sluttet å røyke etter første trimester fikk barn som hadde tilnærmet lik fødselsvekt som ikke-røykende mødre. Første trimester vil si de tre første månedene av svangerskapet.

- Dette er en god nyhet, som viser at det har stor effekt å slutte å røyke i starten av svangerskapet, sier Larsen.

Morkakevekten hos disse kvinnene var faktisk høyere enn hos ikke-røykere.

Både stor og liten morkake kan gi risiko

Stor morkake er heller ikke nødvendigvis bare av det gode. Med et unntak: Dersom både morkaken og barnet er stort.

Men dersom barnet er lite og morkaken er stor, kan det være tegn på at forholdene i livmoren har vært dårlige.

- Det er kjent at en stor morkake i forhold til barnet kan tyde på at barnet har blitt utsatt for et skadelig miljø under graviditeten, sier Larsen.

Hun forklarer dette med at morkaken kan ha vokst for å prøve å kompensere for dårlige forhold tidlig i svangerskapet.

Lav blodprosent hos mor, antall sigaretter som mor røkte daglig og tidlig røykeslutt førte til at morkaken ble relativt tung i forhold til barnets fødselsvekt.

Dette kan føre til alvorlige helseproblemer senere i livet.

Hva er en normal morkake?

Men hva er en stor eller liten morkake? Selv kvinner som har født, har nok ikke den ringeste anelse om det.

- Vi delte morkakene inn i fem vektgrupper, hvor normalvekten i midten lå på mellom 600 til 650 gram i gjennomsnitt, forteller Larsen.

Morkaker på under 400 gram ble regnet som små, og de over 800 gram ble regnet som store.

Det ideelle forholdet mellom barnets fødselsvekt og vekten på morkaken tilsvarer en fødselsvekt på 3500 gram og 600-650 gram på morkaken.

Liten morkake øker risikoen for farlig tilstand

Årsaken til svangerskapsforgiftning er ukjent, og det er vanskelig å forutsi hvilke kvinner som vil rammes.

Men Larsen gjorte et viktig funn. Mødre som hadde lav morkakevekt i første svangerskap hadde økt risiko for å få svangerskapsforgiftning i neste svangerskap.

Størrelsen på morkaken kan altså si noe om morens fremtidige svangerskap.

- Risikoen økte med 30 prosent i forhold til de som hadde gjennomsnittlig morkakevekt i første svangerskap, sier Larsen.

Å registrere vekten på morkaken i det første svangerskapet kan derfor bidra til å finne kvinner med økt risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning i fremtidige svangerskap.

To typer svangerskapsforgiftning?

Men også høy morkakevekt økte risikoen for svangerskapsforgiftning i neste svangerskap blant kvinner som ikke hadde hatt tilstanden tidligere.

Tidligere forskning tyder på at det er to varianter av svangerskapsforgiftning. En variant som starter tidlig i svangerskapet, og en annen som utvikler seg først mot slutten av svangerskapet, altså ved termin, forklarer hun.

- Våre ulike funn i sammenheng med placentavekt støtter teorien om at det er forskjellige sykdommer, sier Larsen.

Også tidligere forskning tyder på at svangerskapsforgiftning som begynner tidlig i svangerskapet og varianten som utvikler seg først mot slutten av svangerskapet kan ha ulike årsaker.

Dette er symptomene på svangerskapsforgiftning

Symptomene på svangerskapsforgiftning er protein i urinen, høyt blodtrykk og hevelser i armer, bein og ansikt, såkalte ødemer. Dette er symptomer som kan fanges opp på svangerskapskontroller.

Forverring kan gi symptomer som flimring for øynene, dobbeltsyn, hodepine, kvalme.

Dette gir økt risiko for svangerskapsforgiftning:

  • Førstegangsgraviditet,
  • alder over 40 år,
  • fedme (over 35 i BMI)
  • diabetes,
  • svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap,
  • flerlingegraviditet.

(Kilde: Helsenorge.no).

Begge tilstandene gir like symptomer, men kan være to ulike sykdommer med ulik årsak.

Blir ikke målt i svangerskapet

Vekten på morkakene som denne forskningen er basert på, er målt ved fødsel. Derfor kan man ikke finne risikoen for farlige helsetilstander mens kvinnen går gravid.

- Hittil er det ikke innført måling av morkaken i svangerskapsomsorgen, sier Larsen.

Men det pågår annen forskning som har målt størrelsen på morkaken ved hjelp av ultrayd og MR. Resultater av denne forskningen foreligger ikke ennå.

Mødre som planlegger flere barn, kan heller ikke få tilgang til vekten på sin morkake ved forrige gangs fødsel.

- Nei, dessverre får man bare informasjon om fødselsvekt på helsenorge akkurat nå. Men jeg tenker at dette er informasjon som er i startsfasen, og som ikke har fått noen konsekvens for oppfølging enda, skriver Larsen i en epost til forskning.no.

Men det kan forandres når kunnskap om morkakevekst under svangerskapet begynner å komme fra pågående studier, håper hun.

Over 700 000 kvinner var med

Studien på svangerskapsforgiftning omfattet 186 000 fødsler.

Medisinsk fødselsregister er brukt til å finne ut av mødrenes røykevaner og fødselsvekt. Opplysninger fra hele 700 000 kvinners fødsler danner grunnlaget for denne studien.

I studien hvor de fant sammenheng mellom morkake-størrelsen og mors blodprosent, har de brukt opplysninger om 57 000 fødende ved Ahus i perioden mellom 1998 til 2013 fra PARTUS, et journalsystem på fødeavdelingene.

Referanser:

J. Dypvik J, S. Larsen mf: Placental weight in the first pregnancy and risk for preeclampsia in the second pregnancy: A population-based study of 186,859 women. Sammendrag. European Journal Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology, 17. mai 2018.

S. Larsen mf: Placental weight and birthweight: the relations with number of daily cigarettes and smoking cessation in pregnancy. A population study. Sammendrag. International Journal of Epidemiology, 26. juni 2018.

S. Larsen mf: Placental weight in pregnancies with high or low hemoglobin concentrations. Sammendrag. European Journal Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology. 31. august 2016.

Powered by Labrador CMS