En kombinasjon av skogregistreringer på bakken og tredimensjonale flybilder gir detaljert oversikt over norske skogressurser.  (Foto: NIBIO)
En kombinasjon av skogregistreringer på bakken og tredimensjonale flybilder gir detaljert oversikt over norske skogressurser. (Foto: NIBIO)

Lager digitale kart over skogen i Norge

Klimaendringer og en økende miljøbevissthet gir større etterspørsel etter fornybare råvarer til byggematerialer og bioenergi. Skog er en viktig kilde til slike fornybare produkter.

Økende europeisk etterspørsel etter tømmer og restprodukter etter hogst, slik som greiner og topper, aktualiserer behovet for mer nøyaktig kunnskap om hvor, og ikke minst når, tømmerressursene blir tilgjengelige for hogst. Nye digitale skogressurskart vil derfor få mange bruksområder i fremtiden.

Johannes Rahlf er en av dem som har arbeidet med å utvikle slike kart. I sitt doktorgradsarbeid har Rahlf kontrollert, utviklet og forbedret datamodellene som ligger bak de tredimensjonale kartene.

Fredag den 24. mars forsvarer Rahlf avhandlingen sin ved NMBU og NIBIO. Dette er en del av et stort arbeid som gjøres for å lage digitale kart over skogressurser.

Avhandlingens fulle tittel er “Kartlegging av skogressurser med 3D fjernmåling: Kombinering av data fra Landskogtakseringen og fotogrammetri med flybilder”. Veiledere for prosjektet har vært professor Erik Næsset (NMBU), seniorforsker Svein Solberg NIBIO), seniorforsker Johannes Breidenbach (NIBIO) og forskningssjef Rasmus Astrup (NIBIO).