Med sin forskerutdanning ønsker Camilla Sandrud å bidra til at tolker blir bedre i sitt arbeid innen helse. (Foto: Nina Kjeøy, Nord universitet)
Med sin forskerutdanning ønsker Camilla Sandrud å bidra til at tolker blir bedre i sitt arbeid innen helse. (Foto: Nina Kjeøy, Nord universitet)

Forsker for bedre helsetjeneste for døve

Publisert

Da Camilla Sandrud var ferdigutdannet som tegnspråktolk , ble hun ofte bedt om å tolke legesamtaler. Nå er hun i gang med sin forskerutdanning ved Nord universitet der hun tar doktorgrad på dynamikken mellom en god tolk og en god legesamtale.

Ifølge Sandrud er det lite forskning på døves møte med helsevesenet. Målet med arbeidet er å gi økt kunnskap for de som har tolk som yrke, som igjen kan bidra til at døve mennesker kan få en bedre helsetjeneste. Ifølge Norges Døveforbund er det i dag 5.000 mennesker som er døve i landet. Totalt er det rundt 16 500 brukere av norsk tegnspråk.

– Det handler om å få bedre forståelse av hva det å samhandle består i. Samtaler med lege handler ofte om det mest skjøre og det viktigste i livene våre. Vi har lite dokumentert kunnskap om hvordan vi kan bruke norsk tegnspråk til å snakke om helse og tolking, sier Sandrud.

Hun håper at økt kunnskap om tolkeprofesjonen også kan bidra til økt kunnskap inn i andre yrker. Foreldre til døve barn kan i dag velge at barna skal ha opplæring og undervisning på tegnspråk. Samtaler der tolk er involvert, er nærmest en sjanger i seg selv, og stiller ekstra krav til tydelighet og redelighet. Arbeidet vil derfor også kunne gi økt innsikt for lærere som underviser døve barn.

Les mer på nettsidene til Nord universitet