I samfunn og miljøer som ønsker å vise seg ekstra tolerante overfor homofile, lesbiske og bifile, risikerer disse minoritetsgruppene å bli mer bevisst sin egen rolle som offer. Slik kan livskvaliteten til homofile, lesbiske og bifile bli redusert – uten at det var hensikten.  (Illustrasjonsfoto: mangostock / Shutterstock / NTB scanpix)
I samfunn og miljøer som ønsker å vise seg ekstra tolerante overfor homofile, lesbiske og bifile, risikerer disse minoritetsgruppene å bli mer bevisst sin egen rolle som offer. Slik kan livskvaliteten til homofile, lesbiske og bifile bli redusert – uten at det var hensikten. (Illustrasjonsfoto: mangostock / Shutterstock / NTB scanpix)

Blir homofile mer sårbare i tolerante samfunn?

I tolerante samfunn som Norge kan homofile kanskje lettere bli ofre om de møter diskriminering. Dette ser forskere i en ny studie med 85 000 homofile og bifile deltagere. 

Publisert

Slik kan homofile – paradoksalt nok – få redusert livskvalitet sin noe om de lever i tolerante samfunn.

Det er en tysk/nederlandsk studie som har sett nærmere på livskvaliteten til homofile og bifile menn i 44 land.

Et overraskende funn

Det mest overraskende funnet samfunnsforskerne gjorde i denne studien, er altså at i utpreget homo-tolerante land som for eksempel Norge, Danmark og Nederland så påvirkes homofiles og bifiles livskvalitet mer av ubehagelige opplevelser enn i mindre homo-tolerante land.

 – Et positivt sosialt klima bidrar på ingen måte til å immunisere individene mot negative effekter av ubehagelige opplevelser, sier forskeren Richard Lemke ved Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland i en pressemelding.

– Tvert imot er det motsatt.

I homo-fiendtlige omgivelser

Forklaringen kan være at det å bli utsatt for verbale eller fysiske overgrep, kommer mer uventet på homofile og bifile som lever i tolerante samfunn.

Utsettes du for et tilsvarende overgrep mens du oppholder deg i homo-fiendtlige omgivelser, ser du opplevelsen mer som et resultat av intoleransen rundt deg.

Opplevelsen kommer ikke like uventet.

Dermed opplever du det også mindre som et angrep på deg personlig. Og slik skader det deg mindre.

Overomsorg som skader

Overomsorg er blitt et tema som opptar flere.

Noen er bekymret over at for mye velment omsorg i samfunnet ikke er udelt positivt. At det i verste fall gjør sårbare grupper mer engstelige.  

Bekymringen handler ikke om at vi er for lite slemme mot sårbare grupper, men at vi skaper engstelse og kanskje psykiske vansker hos dem vi ønsker å være snille mot.

«Curlingforeldre» og «bomullsgenerasjonen» er begreper som er blitt brukt for å beskrive foreldre som kanskje tar overdrevent mye hensyn til barna sine. Noen eksperter mener at «overomsorg» er et bedre begrep. Overlege i barne- og ungdomspsykiatri Henriette Sandven har blant annet ytret seg om dette i en mye lest kronikk hos NRK.no. Men dette handler altså om barn, ikke om personer med en annen legning enn majoriteten.

Best i Danmark, Spania og Norge

Denne tysk/nederlandske studien viser samtidig at homofile og bifile menn i Europa generelt har høyest livskvalitet i land som Danmark, Norge, Spania, Sverige, Tyskland og Nederland.

Lavest livskvalitet i Europa har homofile og bifile menn i Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania og Ungarn. 

Kartet viser den selvrapporterte livskvaliteten hos homofile og bifile menn i europeiske land, målt på en skala fra 0 til 6. Høyest målte resultat var i Danmark med 4,38 og lavest var i Serbia med 2,45. (Data og kart fra forskningsprosjektet / Richard Lemke)
Kartet viser den selvrapporterte livskvaliteten hos homofile og bifile menn i europeiske land, målt på en skala fra 0 til 6. Høyest målte resultat var i Danmark med 4,38 og lavest var i Serbia med 2,45. (Data og kart fra forskningsprosjektet / Richard Lemke)

– Homofobe fornærmelser, enten det er i form av en slengbemerkning på gata eller mer tilsiktet bruk av ukvemsord, er fortsatt vanlig, rapporterer Richard Lemke.

Det klart mest negative funnet i denne store studien ble gjort i landet Kosovo. Der forteller 15 prosent av alle homofile og bifile menn at de var blitt utsatt for et alvorlig fysisk angrep i løpet av det siste året.

Selv-aksept beskytter

Nok et funn forskerne fra Mainz-universitetet i Tyskland og kollegene fra Erasmus-universitetet i Rotterdam i Nederland gjorde i denne studien, er at homofile og bifile menn som selv har internalisert en god del homonegative holdninger, rammes hardere om de utsettes for diskriminering eller for verbale eller fysiske overgrep.

Personer som har akseptert sin egen situasjon som homofil eller bifil og som er tilfredse med sin egen seksuelle orientering, viser seg også å være mer psykologisk robuste i møte med fiendtlighet.

Disse personene utvikler en slags Teflon-overflate som gjør at det ubehagelige ikke så lett får feste hos dem, mener forskerne. 

Dette forskningsfunnet kommer ikke som noen overraskelse. Tilsvarende er funnet i flere tidligere studier av homofile, lesbiske og bifile. Blant annet i en samlestudie med forskere fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten hos Folkehelseinstituttet i Norge, som du finner her.

Mer om det som kalles internalisert homonegativitet og de konsekvensene det kan få, finner du i en forskningsartikkel hvor Rigmor C. Berg ved Kunnskapssenteret for helsetjenesten er en av forfatterne.

Verre for dem som sliter

Berg påpeker overfor forskning.no at denne undersøkelsen igjen viser at de som opplever noe ubehagelig har lavere livsfornøydhet.

– For å si det enkelt: Trakassering homofile blir utsatt for ser ut til å gjøre at de blir mindre fornøyd med livet. Og det blir verre om de allerede sliter med å akseptere sin egen legning.

– Men det viser seg altså at dette kan få mindre skadevirkninger om den homofile bor i et land der folk ikke er tolerante overfor homofile, fordi de forventer at noe slikt kan skje. De knytter det som skjer mer til sosiale normer rundt seg enn til seg selv. 

Et robust og positivt selvbilde kan trolig beskytte en del homofile, lesbiske og bifile mot ubehagelige opplevelser. (Illustrasjonsfoto: CREATISTA / Shutterstock / NTB scanpix)
Et robust og positivt selvbilde kan trolig beskytte en del homofile, lesbiske og bifile mot ubehagelige opplevelser. (Illustrasjonsfoto: CREATISTA / Shutterstock / NTB scanpix)

Homofiles livskvalitet i verden

Denne studien er basert på data fra et stort internasjonalt prosjekt kalt Gay Happiness Monitor global survey. Prosjektet ledes av den private organisasjonen PlanetRomeo i Amsterdam.

Prosjektet lager også The gay happines index.

Her blir 115 000 homofile og bifile menn over hele verden spurt – via en partnerapp de selv har installert på telefonen – om hvordan de aksepterer seg selv og hvor tilfredse de er med sitt eget liv.

Mest tilfredse er homofile menn i Uruguay i Sør-Amerika.

Minst tilfredse er homofile menn i Uganda i Afrika.

Verden sett under ett mener homofile og bifile menn som har svart, at utviklingen for homofile nå går i riktig retning. Svært mange homofile i verden oppgir i dag at de ikke opplever noen form diskriminering.

Men det er også flere land der utviklingen går i negativt retning.

520 svar fra Norge

Blant de 520 homofile og bifile mennene i Norge som har svart på denne undersøkelsen, så har:

  • 89 prosent informert mange venner om situasjonen.
  • 74 prosent informert de fleste eller nesten alle kolleger.
  • 68 prosent informert de fleste eller nesten alle familiemedlemmer. 

Klart bedre i Sør-Amerika

PlanetRomeo mener at situasjonen for homofile og bifile er blitt spesielt mye bedre i Sør-Amerika og Nord-Amerika de siste årene.

I Europa er situasjonen forskjellig. Den varierer fra stor toleranse for homofili i Nord-Europa og Spania, til en motsatt situasjon i Serbia og enkelte andre land på Balkan.

I Øst-Europa peker Tsjekkia seg ut som et land med mye toleranse for homofili.

Deprimerende i Afrika

I Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia mener den nederlandske organisasjonen at situasjonen for homofile er deprimerende.

PlanetRomeo ser et klart mønster:

  • I land med demokrati og frihet for innbyggerne, så er folk mer tolerante i møte med homofili.
  • I land med autoritære styresett og omfattende brudd på menneskerettighetene, så er toleransen lav.

Organisasjonen ser også at flere autoritære politiske og religiøse ledere knytter homofili til «vestlige verdier». Lederne mener at det er viktig for deres eget land å unngå disse verdiene.

I tillegg til Uganda, peker organisasjonen ut Sudan, Nigeria og Etiopia i Afrika, samt Kirgisistan i Sentral-Asia, som land der utviklingen klart går i negativ retning.

Du finner mer informason om temaet og flere grafikker her hos PlanetRomeo.

Du kan blant annet se at i land med lite toleranse for homofili, så er det bare 9 prosent av de homofile som svarer at de klart har akseptert sin egen situasjon.

I land med høy toleranse er det nesten 60 prosent som svarer det samme.

Referanser:

Paraskevas Petrou & Richard Lemke: «Victimisation and life satisfaction of gay and bisexual individuals in 44 European countries: the moderating role of country-level and person-level attitudes towards homosexuality»Culture, Health & Sexuality, 2017. Artikkelen

Richard Lemke, Tobias Tornow & PlanetRomeo.com: «Gay Happiness Monitor - Results overview from a global survey on perceived gay-related public opinion and gay well-being », Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, 2015. Artikkelen

Rigmor C. Berg, Heather M. Munthe-Kaas og Michael W. Ross: «Internalized Homonegativity: A Systematic Mapping Review of Empirical Research», Journal of Homosexuality, 2016. Sammendrag

Rigmor C. Berg m.fl: «The Relationship of Internalized Homonegativity to Sexual Health and Well-Being Among Men in 38 European Countries Who Have Sex With Men», Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 2015. Artikkelen