En notis fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) - les mer.

Studenter registrerer seg for studier ved Universitetet i Bergen. Illustrasjonsbilde.
Studenter registrerer seg for studier ved Universitetet i Bergen. Illustrasjonsbilde.

Fakta om tilstanden for høyere utdanning er klare

Publisert

Flere studenter fullfører på normert tid, nedgang i antall midlertidige stillinger og økning i antall utvekslingsstudenter. Det er noen av hovedfunnene i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020, en årlig rapport som Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) utarbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporten viser forrige års tall og utviklingen over tid, og er et grunnlag for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler og for dialogen med de private institusjonene. I år blir denne rapporten for høyere utdanning kun utgitt digitalt.

Den viser blant annet slike tall: I 2019 var det registrert 281 702 studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, dette inkluderer Forsvarets høgskole og Politihøgskolen. Ved institusjoner finansiert over Kunnskapsdepartements budsjett var det registret 261 457 studenter. Studenter med innvandrerbakgrunn utgjorde 10,8 prosent av studentene i høyere utdanning, omtrent det samme som året før.

Årets tema-kapittel handler om Norges deltagelse i EUs rammeprogrammer, Horisont 2020 og Erasmus+.

– Dagens situasjon viser at vi trenger utvidet samarbeid på tvers av landegrensene. Internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid gir ikke bare nye perspektiver, det hever også kvaliteten, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram. Norske partnere er eller har vært med i mer enn 4500 prosjekter i alle sektorer. Til sammen har disse prosjektene fått tildelt mer enn 5 milliarder kroner.

Det viktigste grunnlaget for rapporten er Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD leverer datagrunnlag og produserer tabeller og figurer til rapporten. Andre viktige datakilder er Statistisk sentralbyrå, NIFU, Unit, NOKUT og Forskningsrådet.

Les mer om rapporten på nettsidene til Diku