Godt over 90 prosent av de ansatte sier at de gjerne anbefaler barnehage-arbeidsplassen sin til andre.
Godt over 90 prosent av de ansatte sier at de gjerne anbefaler barnehage-arbeidsplassen sin til andre.

Ansatte i norske barnehager trives svært godt på jobben

Den gjennomsnittlige barnehageansatte har vært på akkurat samme arbeidsplass i nesten ni år. Og trives kjempegodt.

Nesten alle ansatte i norske barnehager liker jobben sin, skal vi tro en stor norsk studie.

Sånn var det ikke før. Da forlot mange barnehagejobber etter kort tid.

Hvorfor i all verden er det blitt så hyggelig – og populært – å jobbe i barnehage?

100 prosent føler at barna verdsetter dem

­Over 1700 ansatte i rundt 150 norske barnehager har deltatt i denne barnehage-forskningen. Andelen som har svart på undersøkelsen ligger på godt over 80 prosent, langt mer enn i de aller fleste samfunnsvitenskapelige studier.

Når forskerne vil vite hvorfor barnehageansatte trives på jobb, svarer faktisk samtlige av deltagerne i denne undersøkelsen at de føler seg verdsatt av barna de jobber med.

Og 99 prosent sier at de føler seg verdsatt av barnas foreldre.

97 prosent liker å jobbe i barnehagen sin

Hele 97 prosent svarer at de liker å jobbe i barnehagen hvor de er ansatt.

Og rundt 90 prosent sier at de ville ha valgt det samme yrket om igjen.

Når de barnehageansatte får spørsmål om de føler seg verdsatt av samfunnet, er det langt færre som svarer bekreftende. Bare rundt halvparten av de ansatte i barnehagene mener at samfunnet verdsetter jobben de gjør.

Minst fornøyd er barnehageansatte med lønna.

Forskeren er overrasket

– Barnehageansatte føler seg verdsatt av barna og foreldrene.

– Antakelig er det en viktig forklaring på hvorfor så mange gir uttrykk for at de trives på jobben, sier Cay Gjerustad. Han er forsker ved instituttet NIFU, som står bak denne studien.

Før han satte i gang med studien trodde Gjerustad, sikkert i likhet med mange andre, at barnehageansatte generelt følte seg lite verdsatt på jobben. Han og kollegene finner altså noe annet.

– Veldig mange barnehageansatte sier også at de har valgt riktig yrke.

– De mener åpenbart at dette er en jobb som passer for dem. Det øker helt sikkert trivselen hos mange.

Små forskjeller mellom private og kommunale

I den politiske debatten om barnehagene dreier mye seg om forskjeller mellom private og offentlige barnehager.

Denne undersøkelsen blant de ansatte finner kun små forskjeller. Barnehageansatte trives uansett om barnehagen de jobber i er privat eller offentlig eid. Ansatte i barnehager drevet av ideelle organisasjoner er enda litt mer fornøyd enn de andre.

Alle grupper av ansatte i barnehagene synes de har en fin jobb, enten de er styrere, pedagoger eller assistenter.

Grupper med for mange barn

Når barnehageansatte blir bedt om å trekke fram noe de opplever som negativt, peker flest på barnegrupper med for mange barn.

Fravær blant kolleger blir også pekt på som belastende.

NIFU-undersøkelsen har også vært opptatt av stress blant barnehageansatte. Særlig pedagogiske ledere i barnehagen opplever en del stress, registrerer forskerne og anbefaler at høyt stressnivå blant barnehageansatte er noe man bør følge med på.

Imponerende kompetanseheving

Når forskning.no ber Gjerustad om å peke på flere mulige forklaringer på hvorfor barnehageansatte trives så godt, så trekker han fram nok et funn i denne studien:

Over 90 prosent av de ansatte i barnehagene hadde deltatt på ett eller flere kompetansehevende tiltak i løpet av de siste 12 månedene.

– Dette er et imponerende høyt tall. Det er neppe veldig dristig å sette denne kompetansehevingen i sammenheng med høy trivsel.

– Kompetanseheving er blitt en viktig del av det å jobbe i barnehage. Det bidrar ganske sikkert til at flere ansatte føler at de blir tatt på alvor. At jobben de gjør er viktig, sier Gjerustad.

Kompetanseheving er viktig i barnehagene.
Kompetanseheving er viktig i barnehagene.

Fra mangel til overskudd på barnehagelærere

Barnehagelærer var for noen år siden en yrkesgruppe der veldig mange sluttet i yrket etter kort tid. Slik ble det konstant mangel på ansatte.

– I dag har barnehagelærerne sluttet å slutte i jobben.

Det sier Lars Gulbrandsen, mangeårig barnehageforsker ved universitetet OsloMet.

– Fra å ha mangel på barnehagelærere, har vi gått til å få overskudd på dem.

Ett av temaene Gulbrandsen har forsket på er lønnsutviklingen til de ansatte i barnehagene. Selv om mange fortsatt er misfornøyde med lønna, kan han slå fast at barnehageansatte har hatt en god lønnsutvikling de senere årene.

Gruppen framstår dermed ikke lenger som en lavlønnsgruppe i det offentlige, ifølge en studie Gulbrandsen publiserte i 2018.

– En veldig god studie

– Denne NIFU-undersøkelsen er en veldig god studie, mener forskeren som av mange anses for å være en nestor innenfor barnehageforskningen i Norge.

– Jeg er imponert over den høye svarprosenten som er oppnådd i undersøkelsen. Den er på over 80 prosent og det er langt fra vanlig i undersøkelser som dette.

Gulbrandsen sier at han ikke er overrasket over hovedfunnet i studien, som altså viser at barnehageansatte trives veldig godt i jobben. Det rimer godt med den utviklingen han som forsker har sett over flere år. For ordens skyld hører det med å nevne at Gulbrandsen selv har hatt en rolle i arbeidet med NIFU-studien.

Få angrer på valget om å jobbe med barn.
Få angrer på valget om å jobbe med barn.

Internasjonale resultater

Denne norske studien er del av en større internasjonal studie i regi av samarbeidsorganisasjonen OECD, der forskere i ni ulike land (Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland) har stilt ansatte i barnehager nokså like spørsmål.

Et gjennomgående funn er at barnehageansatte i ulike land nå er tilfreds med jobben sin. Mange føler seg verdsatt av barn og foreldre, men mindre verdsatt av samfunnet. Som i Norge.

Akkurat som i Norge finner også internasjonale barnehageforskere at for mange barn i en gruppe, fører til mer stress blant de ansatte.

Det er heller ikke uvanlig i andre land at barnehageansatte tilbys mye kompetanseheving på jobben. I alt 75 prosent av deltagerne i de ni undersøkte landene svarer at de har deltatt på kompetansehevende tiltak de siste tolv månedene. Flest har gjort det i Sør-Korea og Norge.

Andelen private barnehager varierer en god del fra land til land, viser undersøkelsen. Fra bare 10 prosent i Israel til hele 70 prosent i Tyskland.

I alle de undersøkte landene er barnehageansatte misfornøyde med lønna.

Referanser:

Cay Gjerustad m. fl: «Trivsel, læring og utvikling i barnehagen», NIFU-rapport 2020:10. Rapporten.

Lars Gulbrandsen: «Barnehagelærere – Fra mangel til overskudd», tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet, 2018

OECD: «Providing Quality Early Childhood Education and Care Results from the Starting Strong Survey 2018».

Powered by Labrador CMS