Svalbard-reven truet av miljøgifter?

Nivåene av PCB i polarrev på Svalbard er like høye som nivåene av PCB i isbjørn. Nå vil forskerne finne ut hva dette betyr for de tilpasningsdyktige pattedyrene.

Det vet forskerne ingenting om ennå, selv om de har sine anelser.

"Ikke bare må den slite med miljøødeleggelser, den har for høy BMI også."
"Ikke bare må den slite med miljøødeleggelser, den har for høy BMI også."

PCB er et av mange klorerte hydrokarboner det er mye av i arktiske strøk, og det kan for eksempel påvirke immunforsvaret og hormonsystemet hos fjellreven.

- Dette kan eventuelt ha en effekt på reproduksjonen, sier forsker Even H. Jørgensen ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som leder forskningsprosjektet.

Avspark for studien var i år, og forskerne har foreløpig penger i tre år fra Norges forskningsråd.

Samarbeidsprosjekt

Fjellrevstudien har fått arbeidstittelen Effects of contaminants in arctic fox. Med seg har Jørgensen folk fra Norsk Polarinstitutt (NP), Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Norges landbrukshøgskole (NLH) og en kanadisk forsker.

- Det er et todelt arbeid vi skal gjøre. I den ene delen skal vi fange og avlive rev på Svalbard. Noen om høsten når de er feite, og noen om sommeren når de er tynne, forklarer Jørgensen.

Forskerne vil se på fjellrev med ulik kondisjon fordi PCB og miljøgifter generelt er fettløselige.

- Det vil si at de lagres i fettvevet til dyrene. Og dette er jo greit så lenge det er fettvev, men hva skjer når fettet brukes opp om vinteren, spør Jørgensen.

Lagres i hjernen?

Fjellrev feter seg opp om sommeren og høsten da mattilgangen i arktiske strøk er god, for så å tære på dette fettet om vinteren og våren. Det vil si at dyrets kroppsvekt og fettinnhold varierer mye fra sesong til sesong.

- Når fettet forbrukes vil miljøgiftene frigjøres fra fettvevet. Det går ut i blodet, og blir tilgjengelig for alt annet vev i kroppen. Vi har sett på røye med samme årsvariasjon i fettlageret at når fettet brukes opp, så blir sensitivt vev som hjerne, lever og nyre nye lagringsplasser. For noen røyer blir konsentrasjonen av miljøgifter i hjernen tidoblet i løpet av vinteren, sier Jørgensen.

Forskerne skal også måle den biologiske responsen på PCB hos fjellreven på Svalbard. Det vil si i hvor stor grad miljøgiftene påvirker biologiske prosesser i dyret, og hvorvidt revens fettstatus påvirker sensitivitete på miljøgiften.

Tynn rev mer utsatt

- Det er et enzym i leveren som oppreguleres når dyr utsettes for høye konsentrasjoner av miljøgifter som PCB. Dette enzymet er i dag mye brukt som en biomarkør på denne type stoffer.

- Når reven blir tynnere om våren, antar vi at miljøgiften blir mer tilgjengelig for blant annet enzymsystemer i leveren. Dette var tilfellet med røya, hvor enzymresponsen var mye sterkere hos mager røye enn hos feit røye med samme belastning, sier Jørgensen.

De høye konsentrasjonene av PCB i isbjørn har lenge vært kjent, og har fått til dels stor oppmerksomhet i media. I studiene av isbjørn er det PCB-konsentrasjonen i blodet som er målt og brukt som et mål på belastning, fordi isbjørn er fredet, og dermed ikke kan avlives.

- Vi vet imidlertid for lite om hvordan endringer i fettstatus hos pattedyr påvirker vevsfordeling av miljøgifter og sensitivitet, og her kan polarreven gi oss svarene, forklarer Jørgensen.

Tvekjønna fjellrev?

Et av resultatene av forskning på isbjørn er at den har blitt tvekjønna på grunn av PCB. Dette er Jørgensen skeptisk til, og tror heller ikke det er tilfellet med fjellreven.

- Jeg mener at det ikke er noe grunnlag for å si at tvekjønna isbjørn har blitt det på grunn av PCB. Det finnes tvekjønnethet i andre arter som ikke har høye miljøgiftnivåer. Det statistiske materialet på dette er alt for dårlig på isbjørn, sier Jørgensen.

Han er dermed helt åpen for hva som kan være effektene av PCB på polarrev, og om de nivåene en finner i rev på Svalbard har noen effekt.

Labstudie

Den andre delen av fjellrev-studien er en kontrollert laboratoriedel på NLH.

- Vi har her tamrev, det vil si blårev som vanligvis brukes til pelsoppdrett. Den skal vi fore med to typer for. En gruppe vil få fôr med en “naturlig” sammensetning av PCB og miljøgifter som polarreven på Svalbard blir utsatt for.

- Den andre gruppen vil få fôr uten miljøgifter. Etter en fôringsperiode på 18 måneder vil noen rev avlives slik at vi kan sammenligne effektene på hormon- og immunstatus av PCB hos de to gruppene, forklarer Jørgensen.

Deretter skal de som ikke avlives gjennom en naturlig fasteperiode på vinteren før de blir avlivet om våren.

Mindre støy

Hensikten med labstudien på NLH er å få pålitelige data på hvorvidt miljøgiftnivåer som en finner hos vill rev på Svalbard virkelig påvirker dyret.

I feltstudier er det ofte vanskelig å si noe sikkert om årsak-virkningsforhold fordi det kan være andre faktorer (“støy”) som påvirker resultatene.

- Det er vanskelig å vite årsakene til effektene som er observert i felt når vi ikke kan kontrollere alle faktorene som kan spille inn, sier Jørgensen.

Første feltsesong ble unnagjort i sommer. Den gikk ikke veldig bra, mener Jørgensen selv.

- Vi hadde litt problemer med å fange rev da reven foretrakk sjøfuglkyllinger framfor pølse, men den første feltsesongen blir gjerne litt prøving og feiling. Forhåpentligvis kan forskerne om tre år gi svar på noen av spørsmålene om hvordan polarreven blir påvirket av miljøgifter.

Les mer…

Miljøstatus i Norge - Forurensning
Miløstatus i Norge - Miljøgifter i fjellrev

Powered by Labrador CMS