Den økonomiske forskjellen mellom velstående barnefamilier og lavinntekts-barnefamilier i Norge blir stadig større.  (Illustrajon: Erlend Aas, NTB scanpix)
Den økonomiske forskjellen mellom velstående barnefamilier og lavinntekts-barnefamilier i Norge blir stadig større. (Illustrajon: Erlend Aas, NTB scanpix)

Flere fattige innvandrerbarn i Norge

Over halvparten av alle barn som bor i lavinntektsfamilier i Norge har innvandrerbakgrunn.

I løpet av ti år økte antallet barn med innvandrerbakgrunn som bor i lavinntektsfamilier fra 26 100 barn til 47 100 barn, viser nye tall fra SSB.

Noe over 13 prosent av alle barn i Norge har innvandrerbakgrunn. Men innvandrerbarn utgjør altså over halvparten av alle fattige barn her i landet. SSB-tallene som viser dette er basert på befolkningsdata fra treårsperioden 2012 til 2014.

Tre av fire fra Somalia

Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia skiller seg spesielt ut i lavinntektsgruppen. Tre av fire somaliske barn tilhørte i 2014 en familie med spesielt lav inntekt. Også blant innvandrere fra Irak, Afghanistan, Syria og Eritrea er det mange barn som bor i lavinntektsfamilier.

SSB slår fast at andelen økonomisk utsatte barn i disse innvandrergruppene er økende.

Dette er familier som ofte har svak tilknytning til arbeidslivet, vedvarende lav inntekt og hvor det er mange familiemedlemmer å forsørge.

Under 60 prosent av medianinntekt

Som lavinntektsfamilier regner SSB husholdninger med inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten (inntekten i midten) for tilsvarende familier i Norge.

I 2014 bodde 9,4 prosent av alle barn under 18 år i Norge – om lag 92 000 barn – i slike lavinntektsfamilier.

Økte forskjeller mellom barnefamilier

De siste årene har husholdningsinntekten til barnefamiliene med de høyeste inntektene økt klart raskere enn for dem med de laveste inntektene. Dette har bidratt til større økonomiske forskjeller blant barnefamiliene, skriver SSB.

Generelt har norske barnefamilier opplevd en god inntektsvekst de siste ti årene. Inntektsveksten har vært på linje med resten av befolkningen.

Fra 2004 til 2014 hadde familier med barn under 18 år en økning i median inntekt etter skatt på 29 prosent.

Men særlig de siste årene har barnefamiliene i toppen av inntektsfordelingen økt inntektene mer enn andre barnefamilier.

Blant den fattigste tidelen av barnefamiliene økte husholdningsinntektene på den annen side med under 18 prosent fra 2004 til 2014.

Redusert offentlig støtte

SSB skriver i sin ferske rapport at redusert barnetrygd og kontantstøtte har bidratt til redusert inntekt for barnefamilier.

For par med barn under 2 år ble den inntektsmessige betydningen av barnetrygd og kontantstøtte mer enn halvert fra år 2000 til år 2014.

 

Kilde:

«Barnefamilienes inntekter, formue og gjeld 2004-2014», SSB-rapport 2016/11, publisert 6. april 2016.

Powered by Labrador CMS