Rekordmange doktorgrader

For første gang er det avlagt mer enn 1000 doktorgrader i løpet av ett år i Norge. I fjor ble det nemlig gjennomført 1030 doktorgradsdisputaser.

Publisert

Det er 125 flere disputaser enn året før, og representerer en økning på 14 prosent.

De fire gamle breddeuniversitetene står for det meste av økningen, viser tall fra NIFU STEP.

De fire store

Ved Universitetet i Oslo ble det avlagt 51 flere doktorgrader. Økningen gikk fra 293 disputaser i 2006 til 344 i 2007.

Universitetet i Tromsø hadde imidlertid den klart største relative økningen fra 60 disputaser i 2006 til 100 i fjor. Det tilsvarer en økning på 67 prosent.

Universitetet i Bergen hadde også en betydelig økning, mens økningen ved NTNU var litt lavere.

Faglig fordeling

Det er innen fagfeltene samfunnsvitenskap og matematikk/naturvitenskap at antallet disputaser øker mest.

Til sammen sto matematikk/naturvitenskap og teknologi for 38 prosent av disputasene i 2007. Humaniora og samfunnsvitenskap sto for 33 prosent, mens medisinske fag hadde en andel på 24 prosent.

Landbruksfag og veterinærmedisin sto for 5 prosent.

Økt kvinneandel

Kvinneandelen har også økt blant fjorårets doktorander. I perioden 2002-2006 lå kvinneandelen på rundt 40 prosent.

I 2007 steg denne til over 44 prosent.

Det er likevel fortsatt en stor forskjell innen de ulike fagområdene. Innen medisin sto kvinner for 59 prosent av disputasene i fjor. Også innen humaniora og samfunnsvitenskap var kvinnene i flertall.

I matematikk/naturvitenskap var bare én av fem doktorander kvinner, og innen teknologi ble bare én av fem disputaser gjennomført av kvinner.

Hver fjerde disputas i Norge avlegges av personer med utenlandsk statsborgerskap.

- Meget tilfreds

- Jeg er meget tilfreds med at regjeringens satsing på flere stipendiatstillinger bidro til at det i fjor ble avlagt et svært høyt antall doktorgrader i Norge, sier statsråd Tora Aasland.

Det vil si at det politiske målet om årlig uteksaminering av 1 100 kandidater snart er oppfylt.

- Men for å nå hovedmålene for norsk forskning må ambisjonsnivået fortsatt være høyt, og jeg vil derfor legge fram en ny stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning i løpet av våren, sier Aasland.

- Vi vil videreføre arbeidet med å bedre kvinnerekrutteringen til realfag og teknologi. Det er opplagt behov for tiltak som kan motivere flere kvinner til å velge disse fagene, sier statsråden.

Lenker:

NIFU STEP: 1030 doktorgradsdisputaser i 2007
NIFU STEP: Doktorgradsstatisitkk
Kunnskapsdepartementet: Rekordmange doktordisputaser i 2007