Ny nedgang i forsknings-Norge

Målet om en forskningsinnsats på tre prosent av BNP innen 2010 kom plutselig litt lenger unna. I dag kom tallene som viser at andelen gikk ned fra 1,73 prosent i 2003 til 1,62 prosent i 2004.

Publisert

Nye tall som NIFU STEP presenterte i dag viser at FoU-utgiftene i Norge beløp seg til 27,7 milliarder kr i 2004.

Dette gir en nominell økning på i underkant av 400 millioner kroner, eller 1,4 prosent, i forhold til 2003.

Målt i faste priser gir dette en nedgang på 1,1 prosent.

Betydelig nedgang

Siden bruttonasjonalproduktet (BNP) økte vesentlig mer enn FoU-utgiftene fra 2003 til 2004, innebærer dette en sterk nedgang i FoU-utgiftenes andel av BNP. Andelen ble 1,62 prosent i 2004, mot 1,73 prosent i 2003.

Det politiske målet om å øke FoU-andelen av BNP til tre prosent innen 2010 er dermed blitt en enda større utfordring.

I første rekke gjelder dette næringslivet som hadde en reell nedgang på sju prosent fra 2003 til 2004.

Universitets- og høgskolesektoren hadde derimot en realvekst på vel sju prosent. Realveksten i instituttsektoren var to prosent.

Trenger årlig milliardvekst

Bare universitets- og høgskolesektoren holdt tritt med BNP-veksten. Hvilket beløp for FoU-utgifter som man må opp på i 2010 for at målet skal være nådd, lar seg naturligvis ikke beregne eksakt på grunn av usikkerheten om BNP-utviklingen.

Anslag viser imidlertid at beløpet må ligge i størrelsesorden 60-70 milliarder kroner, noe som vil kreve en årlig vekst på mellom 5,5 og 7 milliarder fra og med 2005.

FoU-innsatsen målt i årsverk i 2004 var nær uendret fra 2003 både i næringslivet og instituttsektoren. Bare universitets- og høgskolesektoren hadde en økning - på om lag 600 FoU-årsverk.

Bekymrer

Paul Chaffey i Abelia, som er organisasjonen for kunnskapsbedriftene i NHO, er spesielt bekymret over at næringslivet går tilbake hele sju prosent.

- Stagnasjonen i næringslivets innsats for forskning og utvikling (FoU) bekymrer, sier Chaffey.

- Det må et krafttak til for å kunne nå målsettingen om å bruke tre prosent av bruttonasjonalproduktet til FoU innen 2010, sier han.

I Statistisk Sentralbyrås tall går det fram at næringslivet brukte 12,9 milliarder på FoU i 2004, noe som er en nedgang på 600 millioner siden 2003.

Det er industrien som minsker, mens tjenestesektoren øker FoU-innsatsen.

"Kilde: NIFU STEP"
"Kilde: NIFU STEP"