De som må legges inn på sykehus i helgene har større risiko for ikke å overleve tretti døgn etterpå. Årsakene kan være dårligere bemanning men også at pasientene er sykere.  (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)
De som må legges inn på sykehus i helgene har større risiko for ikke å overleve tretti døgn etterpå. Årsakene kan være dårligere bemanning men også at pasientene er sykere. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Flere dør av dem som legges inn på sykehus i helgen

Hvilken ukedag du blir innlagt på sykehus, påvirker sjansene du har for å være i live en måned etterpå. Det er best å unngå helgene.

Det viser en rapport som Folkehelseinstituttet la frem denne uken. Det er færre av de pasientene som blir innlagt på sykehus på en lørdag eller søndag som overlevde, enn de som ble lagt inn på hverdager.

Tryggest er det å bli innlagt midt i uken, på en tirsdag, onsdag eller torsdag.

Tidspunktet for måling er tretti dager etterpå.

Akutt innleggelse er farligst

Disse forskjellene i risiko gjelder både for akutte og planlagte innleggelser. Det er klart mest risikabelt å bli hasteinnlagt.

I gjennomsnitt overlever 99 prosent av pasientene som innlegges planlagt. Av de som blir akutt innlagt, overlever mellom 93 og 94 prosent.

Ved planlagte innleggelser er risikoen størst for å dø innen en måned om du legges inn på en lørdag.

Ved akutte innleggelser er risikoen størst for ikke å overleve, hvis du ankommer sykehuset på en lørdag eller søndag.  

Grafene viser andelen pasienter som fortsatt er i live 30 dager etter innleggelse. Blå stolper viser planlagte innleggelser, og oransje stolper viser akutte innleggelser. (Merk at grafene begynner ved 83 prosent overlevelse). I snitt overlever 93 av hundre pasienter som legges inn akutt på lørdag og søndag, mot nærmere 94 de andre ukedagene. Ved planlagte innleggelser på lørdager overlever 98 pasienter, mot 99 de andre dagene. (Graf: Folkehelseinstituttet)
Grafene viser andelen pasienter som fortsatt er i live 30 dager etter innleggelse. Blå stolper viser planlagte innleggelser, og oransje stolper viser akutte innleggelser. (Merk at grafene begynner ved 83 prosent overlevelse). I snitt overlever 93 av hundre pasienter som legges inn akutt på lørdag og søndag, mot nærmere 94 de andre ukedagene. Ved planlagte innleggelser på lørdager overlever 98 pasienter, mot 99 de andre dagene. (Graf: Folkehelseinstituttet)

Tilsvarer 1400 flere dødsfall

Den lavere sjansen for å overleve i helgene tilsvarer i løpet av en femårsperiode at drøyt 700 flere pasienter dør etter en akutt innleggelse på en lørdag, sammenlignet med de som blir innlagt på en ukedag.

På en søndag tilsvarer det 750 flere dødsfall, enn etter en akutt innleggelse på en ukedag.

Kan skyldes sykere pasienter

– Analysene kan tolkes som dårligere kvalitet på behandlingen i helgen, men det kan også være et uttrykk for forskjeller i hvor syke pasientene er, sier seksjonsleder Jon Helgeland i Folkehelseinstituttet.

Det kan også ha sammenheng med at terskelen er høy for å legge inn pasienter på enkelte dager, sier han.

Det er svært få pasienter som legges inn planlagt i helgene. Det er også færre akutte innleggelser da.

Helgeland påpeker at de som allikevel legges inn i helgen, kanskje oftere er alvorlig syke, og at de som er mindre alvorlig syke kan vente med å bli innlagt til etter helgen.

Kjent problem også i andre land

Også internasjonalt er det en tendens til at overlevelsen er lavere blant pasienter som legges inn i helgene, ifølge Helgeland.

Internasjonale studier har vist at forskjellen i overlevelse skyldes flere faktorer, som lavere bemanning ved sykehuset eller mangel på nøkkelkompetanse blant helgepersonalet. 

Men dette kan også skyldes forhold knyttet til pasienten, som hvor alvorlig pasientens sykdom eller tilstand er.

– Internasjonal forskning viser at pasienter som må innlegges akutt i helgene er sykere enn pasienter som innlegges akutt ellers, sier seksjonslederen.

Analysene er kontrollert for alder, kjønn og hvilken diagnose pasientene har. Det betyr at selv om det skulle være flere skader og ulykker i helgene, så kan ikke det forklarer forskjellen i risiko.

Referanse:

Hansen mf: Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016. August 2017. 

Powered by Labrador CMS