Kartlegger skredfare i Bergen

Det er større fare for steinsprang enn for jordskred i områder med potensiell skredfare i Bergen. Det viser de første resultatene fra grovkartleggingen i kommunen.

Publisert

- I første omgang peker vi ut områder med mulig skredfare som må kartlegges nærmere, sier forsker Kari Sletten ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Disse områdene må følges opp, slik at kommunen kan skaffe seg oversikt over farenivået i de skredutsatte områdene.

Skredulykkene

Bergen kommune er i ferd med å utføre en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder inngår. Bakgrunnen er blant annet at til sammen fire personer omkom i to skredulykker i kommunen høsten 2005.

NGU gjennomfører i løpet av 2006 en grovkartlegging, påviser områder med potensiell skredfare og undersøker løsmasseforholdene i byen.

- Vi utfører først en gradientanalyse for å avdekke hvor det er bratt nok til at jordskred eller steinsprang kan løses ut. Så befarer vi alle områder som er brattere enn 27-28 grader i nærheten av bebyggelse eller planlagt bebyggelse i hele kommunen, forteller Kari Sletten.

Mot bebyggelse

Forskerne undersøker løsmasser som jord, sand, grus og leire, sprekkemønstre i berggrunnen, skaffer seg en oversikt over tidligere skredhendelser og registrerer dreneringsmønstre, graving, hogst av trær og inngrep i skråninger.

- De første resultatene, fra 12 kvadratkilometer i bydelen Fana, viser at steinsprang utgjør den største trusselen mot bebyggelsen, mens jordskred utgjør en fare i mer begrensede områder, fastslår Sletten.

Når NGU har gjennomført grovkartleggingen, vil Bergen kommune etter alt å dømme sørge for at det blir gjennomført detaljkartlegging og en grundig vurdering av farenivå i utpekte områder.

Vannet viktig

- Da må det gjennomføres geotekniske undersøkelser av blant annet stabilitet og drenering. Det er svært viktig å skaffe seg en oversikt over hvor vannet tar vegen, ikke bare av det som kommer ovenfra, men også av vannet som strømmer gjennom grunnen, sier Kari Sletten.

Her er rapporten