Små bedrifter satser mer på forskning

Investeringene i forskning og utvikling (FoU) i næringslivet økte med én milliard kroner fra 2002 til 2003. Foretak med færre enn 100 ansatte står for det aller meste av økningen. De største industriforetakene reduserer sin innsats.

Publisert

Næringslivet satset 13,4 milliarder kroner på egenutført FoU i 2003. Investeringene i egenutvikling representerer en økning på rundt én milliard kroner, eller 8,3 prosent fra 2002.

Næringslivets FoU-innsats utgjorde i fjor 0,86 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Til sammenligning var andelen i Danmark og Finland henholdsvis 1,8 og 2,5 prosent av BNP for 2003. Sveriges andel for 2001 var 3,3 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Totalt ble det utført 13 400 FoU-årsverk i næringslivet i Norge fjor.

Norge fortsatt på jumboplass

Til sammen ble det utført FoU for 26,9 milliarder kroner i Norge i 2003, når FoU i universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter legges til. Dette utgjør 1,72 prosent av BNP.

Dermed har FoU-andelen økt litt fra 2002, da andelen av BNP var på 1,67 prosent. Til sammenligning brukte Finland totalt rundt 3,5 prosent og Danmark 2,6 prosent av BNP på forskning og utvikling i 2003. Sverige brukte 4,3 prosent av BNP i 2001.

Norge ligger også godt under gjennomsnittet i OECD. Det siste oppdaterte tallet for OECD-gjennomsnittet er for 2002, og da var tallet 2,3 prosent av BNP.

Små bedrifter øker innsatsen

Tendensen de siste årene har vært at små og mellomstore foretak øker sin andel av de samlede FoU-kostnadene i forhold til de store bedriftene. Denne tendensen fortsatte i 2003.

I 2002 sto foretak med under 100 sysselsatte for 35 prosent av FoU-aktiviteten. Dette tallet økte til 39 prosent i 2003. I kroner økte små og mellomstore foretak sine FoU-kostnader med 890 millioner, eller 20 prosent.

Tradisjonelt har det vært industrien som har bidratt mest til FoU i næringslivet. I 2003 sto sektoren for 55 prosent av næringslivets totale FoU-innsats. Industriforetakene økte sin innsats med 10 prosent fra 2002 til 2003. Dette skyldes økningen blant de minste foretakene. De største industriforetakene reduserte sin innsats.

Populær fradragsordning

Det har lenge vært et politisk mål å øke FoU-innsatsen blant de små og mellomstore foretakene. Ett av virkemidlene for å få til dette, har vært fradragsordningen SkatteFUNN. Ordningen har vært populær. Over halvparten av de mindre FoU-foretakene i statistikken har benyttet SkatteFUNN.

I tillegg til egenutført FoU, er foretak ofte avhengige av kompetanse utenfra. Foretakene i næringslivet kjøpte inn FoU-tjenester fra andre for rundt 3,5 milliarder kroner i 2003. Dette er omtrent på samme nivå som 2002. Innkjøpene gjøres fra andre foretak, fra forskningsinstitutter, universiteter eller høgskoler, både nasjonalt og internasjonalt.

Lenker:

SSB: Små foretak satser stadig mer på FoU
SSB: Tabell: Næringslivets FoU-virksomhet. Egenutført FoU. Innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk, etter næringssektor og størrelse på foretak. Millioner kroner og antall. 2001- 2003
NIFU/STEP: Moderat økning i FoU-utgiftene