Næringslivet størst på forskning og utvikling

For første gang brukte næringslivet i fjor mer penger på forskning og utvikling (FoU) enn det offentlige. Til sammen ble det brukt 24,5 milliarder kroner på FoU.

Publisert

Næringslivets innsats var på over 12,6 milliarder kroner i 2001, noe som er en økning på 22 prosent fra 1999, selv etter at det er justert for prisstigning.

I samme periode økte næringslivets andel av samlet FoU fra 47 til 52 prosent. Den offentlige andelen deler seg ganske jevnt mellom universitets- og høgskolesektoren (26 prosent) og instituttsektoren (23 prosent). Av den totale økningen i FoU på 4,2 milliarder kroner, kom 3,1 milliarder i næringslivet.

Framgang i Norge…

Det er Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) som har lagt fram tallene. De kan slå fast at veksten i FoU i Norge ikke har vært så sterk siden midten av 1980-tallet.

Fiskeoppdrett er en næring som de siste årene har økt sin FoU-intensitet kraftig, og næringen brukte 330 millioner kroner til FoU i 2001. Tilsvarende brukte næringen 169 millioner på egenutført FoU i 1999. I 2001 stod næringen dermed bak 2,6 prosent av næringslivets totale FoU-kostnader.

…men tilbakegang i forhold til OECD

Selv om FoU har en markant økning i Norge, sakker vi likevel akterut i forhold til OECD-gjennomsnittet. FoUs andel av bruttonasjonalproduktet sank nemlig fra 1,65 prosent i 1999 til 1,62 prosent i 2001. Gjennomsnittet i OECD var i 1999 2,21 prosent, og man anslår foreløpig at andelen i 2000 vil være på 2,24 prosent.

Flere personer og årsverk

Antall årsverk utført av næringslivet økte med 11 prosent i perioden 1999 til 2001. Samtidig økte også lønnskostnadene, slik at gjennomsnittlig lønnskostnader for ett FoU-årsverk økte fra 505 000 kroner i 1999 til 566 000 kroner i 2001.

Dette er imidlertid en økning som ligger svært nær den generelle lønnsøkningen. Det var til dels store forskjeller på lønnskostnadene per årsverk mellom de ulike næringene. De dyreste FoU-årsverkene finner vi innenfor utvinning av olje og naturgass, der hvert årsverk kostet 947 000 kroner i 2001.

Antallet personer involvert i FoU økte fra 14 500 i 1999 til litt over 18 000 i 2001. Dette er en økning på 24 prosent, noe som er betydelig mer enn økningen i antall årsverk. Det betød at hver enkelt FoU-medarbeider i gjennomsnitt arbeidet litt mindre med FoU i 2001 enn i 1999.

Les mer

Sterk økning i næringslivets FoU-innsats (SSB)

Betydelig økning i FoU-ressursene (NIFU)