Redusert luftforurensning de siste ti årene

Luften i Norge er blitt renere de siste ti årene. Konsentrasjonen av miljøgifter og metaller i luft og nedbør fra andre land er redusert, viser tall fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tallene viser også at det faller mindre sur nedbør over Norge enn før. Resultatene om miljøgifter og metaller kommer fram i rapporten om overvåkingen av langtransporterte luftforurensninger i 2003 som Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjort for SFT.

Verdien for PCB i luft på Svalbard var lavere i fjor enn tidligere år, og var det laveste som er målt hittil. De to høyeste målingene ble registrert i luftmasser som har hadde passert henholdsvis Nord-Amerika og Russland. Selv om konsentrasjonen i luft har avtatt, kan PCB likevel akkumuleres i dyr som lever i Arktis, og det er rapportert om misdannelser hos isbjørn på grunn av høyt PCB-innhold.

PCB er kjemiske forbindelser som blant annet brukes i maling, limstoffer og til isolasjon i transformatorer.

Mindre sprøytemidler

Undersøkelsene viser også at det i fjor ble målt de laveste konsentrasjonene av sprøytemidler i luft siden målingene startet i 1992. Målingene omfatter først og fremst sprøytemiddelet Lindan som er forbudt i Norge.

Selv om plantevernmiddelet DDT ble forbudt i Norge i 1972, og også er forbudt i mange andre land, var middelkonsentrasjonen av DDT omtrent like høy i 2003 som i 2002 og 2001. De høyeste verdiene ble målt i luftmasser som kom fra Sentral- og Øst-Europa. Det har ikke vart noen entydig nedgang av DDT siden 1996.

Metaller

Når det kommer til metall, er det mindre metaller i luften over Svalbard enn over Sør-Norge, bortsett fra kvikksølv der det måles like høye konsentrasjoner som på Lista helt sør i Norge.

For andre metaller er nivåene på Svalbard fra fem til 50 prosent av det som måles i Sør-Norge.

Konsentrasjonene av bly, sink og kadmium i nedbør har avtatt fra 1980 til 2002 med omkring 50 til 80 prosent. Konsentrasjonene har vært forholdsvis stabile de senere årene.

De høyeste konsentrasjonene av bly, nikke, arsen, kobber og kobolt i nedbør ble målt i Svanvik i Øst-Finnmark. Tilførslene skyldes utslippene i Russland.

Mindre sur nedbør

Ellers viser overvåkingen av langtransporterte luftforurensninger i 2003 at tilførselen av sur nedbør er redusert og fører til færre skader på fisk og små krepsdyr i noen områder.

Forurensningsskadene på bunndyr og små krepsdyr er fortsatt alvorlige i de sørlige delene av Østlandet, på Sørlandet og på Vestlandet.

Så langt har sur nedbør tatt livet av rundet 9 600 fiskebestander og ført til betydelig skade på ytterligere 5.400 bestander. Det er særlig i Agder-fylkene at skadene er store.

Undersøkelsene i 2003 viser tegn til bedring. Årsaken er at utslippene over Europa er redusert med over 60 prosent siden 1980. Tilførslene av svovel til Norge har gått ned og svovelkonsentrasjonene i vann har avtatt med mellom 40 og 70 prosent.

(NTB)

Powered by Labrador CMS