Kronikk: Havet tar opp CO2!

Det hersker ingen som helst tvil om at det er utslippene av CO2 til atmosfæren som gjør at atmosfærens CO2 innhold øker hvert år, skriver Gisle Nondal og Are Olsen.

(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Kilde:

D. S. Schimel, J. I. House et al. (2001). Recent patterns and mechanisms of carbon exchange by terrestrial ecosystems. Nature. 418, 169-172.

I sitt tilsvar til vårt innlegg kommer Ole Humlum med en rekke påstander som krever oppklaring. Det samme gjelder påstandene i et innlegg av 17.04.2012 hvor Humlum står som medforfatter.

CO2 innholdet øker i hele vannsøylen

Humlum leser vårt innlegg som om økningen av havets karboninnhold kun er observert i havets overflatelag. Dette er ikke korrekt. Målinger i alle verdenshav viser entydig at CO2 innholdet i havet øker i hele vannsøylen og ikke bare i overflaten.

Det overflatedataene viser oss er at det gjennomsnittlige CO2 deltrykket i overflaten av havet er lavere enn CO2 deltrykket i atmosfæren. I henhold til Henrys lov får vi da en inngassing av CO2 fra atmosfæren til havet.

Dataene fra overflaten og fra vannsøylen bekrefter derfor begge at havet tar opp CO2. Årsaken til dette er økningen i atmosfærisk CO2 som skyldes forbruk at fossile brensler, altså menneskeskapt CO2.

Det hersker ingen tvil om disse forhold og dette er helt i pakt med Henrys lov. Oppvarmingen av havene har kun redusert dette opptaket, med omtrent 10 prosent.

Feiltolkning av globale data

Solheim, Stordahl og Humlum presenterer en figur (figur 1 i deres innlegg) som viser endringer i atmosfærisk CO2, overflatetemperatur på land, samt overflatetemperatur i havet over de siste 30 år. Figuren ser i utgangspunktet grei ut, men tolkningen er feil. Figuren strider faktisk mot deres egen hypotese.

Ser man nærmere på CO2 kurven, så er det korrekt at denne viser en stor grad av variabilitet, noe som også gjenspeiles i temperaturkurven. Men, vi legger også merke til at når temperaturen synker (negativ endring) så øker fremdeles CO2 innholdet i atmosfæren (positiv endring).

Dette er uforenelig med at det er oppvarming av havet som styrer CO2 innholdet i atmosfæren ettersom man da ville forventet en reduksjon (negativ endring) i CO2 konsentrasjonen når temperaturen synker.

Det vi faktisk ser er at CO2 innholdet i atmosfæren øker, i mer eller mindre grad, hvert år.

Det er mellomårlige variasjoner i det terrestriske CO2 opptaket som forårsaker variasjonen som fremtrer i CO2 kurven til Solheim, Stordahl og Humlum. Altså karbonlagring i planter, trær og jordsmonn.

Kurven viser faktisk nettoeffekten av utslipp av menneskeskapt CO2, havets opptak av CO2, samt det terrestriske CO2 opptaket som varierer sterkt fra år til år. Dette er et velkjent, og veldokumentert, fenomen i det globale karbonkretsløpet (se f. eks. Schimel et al. 2001).

Debatt basert på kunnskap

Vi vil på nytt oppfordre til en klimadebatt basert på kunnskap, og presiserer at det ikke hersker noen som helst tvil om at det er utslippene av CO2 til atmosfæren, som følge av bruk at fossilt brensel, som gjør at atmosfærens CO2 innhold øker hvert år.

Det hersker heller ingen tvil om at havet tar opp betydelige mengder CO2 som følge av dette hvert år.

Powered by Labrador CMS