Eldre forbrytere

Munnhellet "ungdommen nå til dags" er truet. Tallene for etterforskede lovbrudd i 2005 viser at andelen siktede over 30 år var høyere enn noensinne de siste 45 årene.

Publisert

Blant de yngre finner vi en nedgang, spesielt blant siktede under 21 år tatt for forbrytelser.

Et lovbrudd kan være en forbrytelse eller en forseelse. En forbrytelse er en straffbar handling av grovere karakter enn en forseelse.

I alle de eldste aldersgruppene ble flere tatt for både forbrytelser og forseelser.

- Aldri tidligere

- Ut fra kriminalstatistikken i perioden 1960-2005 har det aldri tidligere blitt registrert så mange siktede i alderen 30 år og eldre, både i antall og andel av befolkningen, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine nettsider.

- I 2005 var antallet siktede for forbrytelse i gruppen 30 år og eldre fem prosent høyere enn i 2004, og 20 prosent høyere enn i 2002.

Unge fortsatt overrepresentert

Det er riktignok fortsatt slik at 18-20-åringer er overrepresentert i statistikken over siktede for lovbrudd.

I forfjor ble nærmere fem prosent av alle menn i denne aldersgruppen siktet for en eller flere forbrytelser, og like mange ble tatt for forseelser.

Samlet sett ble nærmere to prosent av kvinner i alderen 18-20 år siktet for lovbrudd i 2005.

Totalt utgjorde menn 85 prosent av alle siktede for forbrytelser, og 82 prosent av alle siktede for forseelser. Kjønnsfordelingen har vært stabil den siste tiårsperioden.

Av alle siktede for forbrytelser i 2005 var 87 prosent norske statsborgere, og 7 prosent hadde statsborgerskap fra andre europeiske land.

Oslo topper statistikken

Åtte personer per 1 000 bosatt i Norge ble siktet for en eller flere forbrytelser i 2005. Oslo har den høyeste andelen siktede for forbrytelser, med 11,3 per 1000 innbyggere.

- Det er grunn til å tro at andelen siktede bosatt i Oslo og Sør-Trøndelag ville vært betydelig høyere hvis politidistriktene i disse fylkene hadde like høy oppklaringsprosent som Øst-Finnmark, Helgeland og Sogn og Fjordane, skriver SSB.

- Det vil si at halvparten, og ikke en firedel, av alle de ferdig etterforskede forbrytelsene var oppklart.

Færre lovbrudd

399 000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i 2005. Det var 3,4 prosent færre enn året før.

Det ble ferdig etterforsket omtrent like mange forseelser som i 2004, men fem prosent færre forbrytelser.

I 2005 ble det anmeldt i overkant av 394 000 lovbrudd, en nedgang på 3,2 prosent i forhold til året før. Dette var det laveste antall anmeldte lovbrudd på ti år. Antallet siktede fortsetter imidlertid å øke.

- Justerer vi for befolkningsmengden, må vi tilbake til 1994 for å finne et lavere antall etterforskede forbrytelser i alt, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Flere volds- og seksualforbrytelser

Tallene fra SSB viser at det var en nedgang på 7,8 prosent i antallet ferdig etterforskede tyverier og andre vinningsforbrytelser.

For narkotikaforseelser var det en nedgang i ferdig etterforskede saker på 2,5 prosent.

Innen de andre forbrytelsesgrupene var det en økning. Ferdig etterforskede voldsforbrytelser økte mest i antall med 450 saker, mens seksualforbrytelser hadde den største prosentvise økningen med 5,6 prosent.

- Vi må 20 år tilbake for å finne et år hvor politiet og påtalemyndigheten avsluttet et tilsvarende mindre omfang av tyverisaker enn i 2005.

Samlet sett ble 49 prosent av alle de ferdig etterforskede lovbruddene oppklart. I 2005 ble 35 prosent av de litt over 280 000 ferdig etterforskede forbrytelsene oppklart.

Antallet oppklarte lovbrudd har vært relativt stabilt i perioden 1999-2005.

"Denne statistikken fra SSB viser siktede for forbrytelser etter alder fra 1994-2005."
"Denne statistikken fra SSB viser siktede for forbrytelser etter alder fra 1994-2005."


Lenker:

SSB: Flere voksne tatt for lovbrudd