Forskere fulgte opp 117 000 kvinner over tre tiår, men fant ingen økt kreftdødelighet eller økt risiko for de fleste alvorlige kreftformer blant dem som farget håret.
Forskere fulgte opp 117 000 kvinner over tre tiår, men fant ingen økt kreftdødelighet eller økt risiko for de fleste alvorlige kreftformer blant dem som farget håret.

Kan hårfarging øke risikoen for kreft?

Kvinner som regelmessig farget håret hadde litt økt forekomst av hudkreft, eggstokkreft og en viss form for brystkreft, viser ny studie. - Men økningen var minimal og resultatene usikre, beroliger direktør Giske Ursin i Kreftforeningen.

Det er veldig utbredt å farge håret i vestlige land som Europa og USA. Over halvparten av alle kvinner over 40 år farger håret, viser anslag. Og noen få prosent av mennene.

Men kan hårfargingsmidler øke risikoen for å få kreft?

Tidligere studier har tydet på at kvinner som farger håret regelmessig, kan ha høyere risiko for blærekreft og brystkreft.

Nå viser en ny studie at det neppe er noen slik sammenheng.

Ingen økt forekomst av vanligste kreftformer

Kvinner som farget håret jevnlig, hadde ikke økt risiko for å dø av kreft. Forskerne fant i hovedsak heller ingen økt risiko for de vanligste kreftformene, viser studien.

- Dette gjaldt også for kreftformer som det tidligere har vært knyttet bekymring til, og som har vært undersøkt før med tanke på mulig sammenheng med kreft, som lungekreft og blærekreft, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret, til forskning.no.

Fulgte sykepleiere i 36 år

Forskerne fulgte 117 200 kvinnelige sykepleiere i USA gjennom 36 år i denne studien. Den startet opp i 1976, da deltakerne var mellom 30 og 55 år. De svarte gjennom årenes løp på ulike spørsmål annethvert til hvert fjerde år.

Forskerne delte dem opp i to grupper, ut fra om og hvor ofte de farget håret.

I 2012 hadde 20 805 av deltakerne fått kreft. I tillegg hadde 4 860 dødd av kreft.

Så sammenlignet forskerne gruppene, for å se om kreftforekomsten var høyere blant kvinner med «falsk» hårfarge.

Kvinner med farget hår hadde ingen økt risiko for verken hjernekreft, tarmkreft, lungekreft, nyrekreft, blærekreft, føflekkreft, plateepitel-kreft (en form for hudkreft) eller hormonavhengig brystkreft.

Studien er gjort ved institutt for epidemiologi ved det medisinske universitetet i Wien. Den er den største på temaet så langt, og er publisert i tidsskriftet British Medical Journal.

Mulig litt økt risiko for sjelden brystkreft

Forskerne fant heller ingen økt forekomst av brystkreft totalt sett blant dem som farget håret.

Men blant brystkreft-pasienter i denne gruppen fant de en antydning til en litt økt risiko for svulster som ikke er påvirket av kjønnshormoner. Disse kalles østrogen- og progesteronreseptor-negative svulster.

Denne litt økte risikoen så ut til å være større hos kvinner med naturlig blondt eller lysebrunt hår.

- Det var en minimal økning. Og selv for kvinner som hadde farget håret mer enn 200 ganger, var det en lav eller moderat økning i risiko, forklarer Giske Ursin.

- Det var en minimal økning for en viss form for brystkreft, og usikkerheten er så stor at man ikke kan utelukke at risikoen er lik for kvinner som farger eller ikke farger håret, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret
- Det var en minimal økning for en viss form for brystkreft, og usikkerheten er så stor at man ikke kan utelukke at risikoen er lik for kvinner som farger eller ikke farger håret, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret

Usikkerheten er også såpass stor at forskerne ikke kan utelukke at risikoen egentlig er lik for alle, uavhengig av om de har farget håret eller ikke, ifølge Ursin.

Mer krevende å behandle

Brystkreft kan deles i to hovedgrupper, de som er hormonreseptor-positive og de som er østrogenreseptor-negative. Se mer i egen faktaboks.

- Hormonreseptor-negativ brystkreft er en form for brystkreft som kan være ekstra krevende å behandle fordi den ikke lar seg påvirke av antihormonell behandling, forklarer Ursin.

Brystkreft som er hormonreseptor-positiv er mest utbredt, og utgjør 70 prosent av brystkrefttilfellene, ifølge kommunikasjonsrådgiver Kim Daniel Lindegaard i Kreftforeningen.

Noe forhøyet risiko for eggstokkreft

Forskerne fant også en noe forhøyet risiko for eggstokkreft blant dem som farget håret ofte.

- Forskerne fant signaler om en liten risikoøkning, i størrelsesorden 10 prosent totalt sett, og litt høyere for kvinner med spesielt mange hårfarginger, sier Ursin.

Men også her var det betydelig usikkerhet rundt resultatene.

Risikoen for å få eggstokkreft er i utgangspunktet lav for den enkelte kvinne. I Norge er det 1,3 prosent som blir rammet før de fyller 75 år.

- En risikoøkning på 10 prosent vil da føre til en total risiko på 1,4 prosent.

Med andre ord øker risikoen fra 13 til 14 tilfeller blant tusen kvinner, forklarer Ursin.

Noe økt forekomst av hudkreft

Forskerne fant også litt økt forekomst for hudkreft blant kvinner med farget håret enn andre.

Ulike former for brystkreft

Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen spiller en viktig rolle i utviklingen av brystkreft.

Brystkreftsvulster deles i to hovedgrupper ved diagnostisering.

  • Svulster som har reseptoren for hormonet østrogen eller progesteron (hormonsensitive).
  • Svulster som ikke har det.

De to diagnosene krever to ulike behandlinger.

I svulster som er hormon-positive vil for eksempel østrogen binde seg til østrogenreseptorene. Hormonene sender signaler til celler om å vokse og dele seg, noe som kan føre til ukontrollert vekst og dannelse av en svulst.

Disse svulstene kan behandles med hormonterapi, slik at reseptorene blokkeres.

Brystkreft som ikke har østrogenreseptoren på overflaten er mer utfordrende å behandle, fordi de ikke kan blokkeres på samme måten. Da må det annen behandling til.

- Trippel negativ brystkreft er noe mer hissig og kan spre seg oftere enn den mest vanlige brystkrefttypen, skriver Brystkreftforeningen på sin nettside.

Se mer om ulike behandlingsmetoder på Helsebiblioteket.no.

(Kilde: Kreftforeningen)

Dette gjaldt basalcellekreft, som oppstår i overhuden og sjelden sprer seg til andre organer.

Dette gjaldt særlig kvinner med naturlig lyst hår.

Å jobbe som frisør gir sannsynligvis økt risiko

Giske Ursin mener det alltid er viktig å se enkeltstudier som denne i sammenheng med det som allerede er kjent om temaet.

- WHOs kreftforskningsorgan, IARC, klassifiserer det å jobbe som frisør som forbundet med sannsynlig økt risiko for kreft, sier Ursin.

Dette er på grunn av at mange frisører er mye utsatt for kjemikaliene i hårfargingsmidler mange ganger daglig eller ukentlig.

- Så langt har de hatt for lite kunnskapsgrunnlag til å trekke konklusjoner om hårfarging blant privatpersoner. Derfor blir det interessant å se om denne studien kan bidra til tydeligere klassifisering fra IARC, sier Ursin.

Røyket og drakk mer alkohol enn andre

En annen grunn til å ta resultatene med en klype salt, er at det var andre forskjeller mellom kvinnene.

Blant kvinner som farget håret jevnlig, var det flere røykere. De brukte også mer alkohol enn kvinner med naturlig hårfarge. Dette påpeker forskerne selv også.

- Dermed er det vanskelig å avgjøre om en eventuell risikoøkning skyldes hårfargingen eller andre risikofaktorer, understreker Ursin.

- Kreftrisikoen kan også variere mellom ulike befolkningsgrupper, land, og i ulike tidsperioder, understreker Eva Schernhammer i en pressemelding. Hun ledet studien og er også leder for epidemiologisk institutt ved Medical University i Wien.

Ulike gentyper, andre stoffer kvinnene kan være utsatt for og ikke minst ulike farger og former for hårfargingsmidlPPer kan også spille inn, ifølge Schernhammer.

Derfor mener hun det trengs mer forskning for eventuelt å bekrefte funnene.

Referanse:

Y. Zhang mf: Personal use of permanent hair dyes and cancer risk and mortality in US women: prospective cohort study. British Medical Journal. 2. september 2020.

IARC: Yrkesmessig eksponering for frisører etc. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 57.

Powered by Labrador CMS