Siste innspurt for klimarapport

På lørdag skal den fjerde klimarapporten fra FNs klimapanel være komplett - kanskje.

Publisert

Fakta om IPCC

- Ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i 1988.

- Åpent for alle medlemsland av UNEP og WMO.

- Delt inn i fire arbeidsgrupper:
1)Klimaforståelse
2)Klimaeffekter for natur og samfunn
3)Tiltak for å begrense utslipp av klimagasser og skadevirkninger av klimaendringer

- Rapporten som kommer i år er den fjerde hovedrapporten fra IPCC. Tidligere rapporter kom i 1990, 1995 og 2001.

- IPCC-rapporten består av fire deler, en fra hver av arbeidsgruppene, og én rapport med politiske anbefalinger.

- Rapportene fra IPCC er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.

Tidslinje for offentliggjøring av AR4

2. februar 2007: Summary for Policymakers - WGI - Climate Change 2007: The Physical Science Basis

6. april 2007: Summary for Policymakers - WGII - Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability

4. mai 2007: Summary for Policymakers - WGIII - Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change

30. april 2007: Rapportens første del; Climate Change 2007: The Physical Science Basis blir gjort tilgjengelig på nettet. Den ble sist oppdatert i september, og sendt ut i trykt form etter det.

6. august 2007: Rapportens andre del; Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability blir gjort tilgjengelig på nettet.

September 2007: Rapportens tredje del; Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change blir gjort tilgjengelig på nettet.

17. november: Summary for Policymakers: Climate Change 2007: Synthesis Report

??: Rapportens fjerde og siste del: Climate Change 2007: Synthesis Report

Kilde: IPCC/US Global Change Research Program

Forskere og myndighetsdelegasjoner fra 145 forskjellige land sitter nå i forhandlinger i Valencia i Spania, for å ferdigstille den siste delen av IPCCs Fourth Assesment Report (AR4).

Det har gått mer enn åtte måneder siden det nobelprisvinnende Klimapanelet sendte ut sammendraget (Summary for policymakers) av rapportens første del.

Panelet har publisert sammendrag rettet mot politikere og beslutningstagere lenge før underlagsrapportene har blitt offentliggjort. Dette er sammendrag som forhandles frem og godkjennes av forskere og myndighetsdelegasjoner, linje for linje.

Du kan lese mer om prosessen bak klimarapporten i saken Slik blir IPCC-rapporten til.

Også denne gangen kan det se ut som vi får et Summary for Policymakers først, og at den fjerde delrapporten vil komme først senere.

- Vil ikke ta like lang tid

- Målet er at både Summary for Policymakers og den underliggende synteserapporten skal godkjennes og offentliggjøres samtidig, sier Audun Rossland ved Statens forurensningstilsyn (SFT).

 

- Men det kan være tekniske problemer som gjør at den underliggende rapporten ikke er klar umiddelbart samtidig,

- Det vil ikke ta så lang tid som med de andre rapportene, legger han til.

I Norge er det SFT som koordinerer arbeidet med klimarapporten, for eksempel gjennom å nominere eksperter som kan være forfattere.

Synteserapport

Den siste og fjerde biten som skal på plass, er den såkalte Synthesis Report, det vil si et sammendrag av de tre foregående rapportene i tillegg til politiske anbefalinger.

Ved siden av de tidligere publiserte sammendragene, er dette altså den delen av rapporten som retter seg mest mot politikere og beslutningstagere.

Praksisen med å publisere konklusjoner sammendrag før selve grunnlagsrapporten, er langt fra vanlig i vitenskapelige miljøer. IPCC er heller ikke en forskningsinstitusjon. Klimapanelet beskriver seg selv på denne måten:

IPCC utfører ikke egen forskning. Kjerneaktiviteten er å gå gjennom og vurdere den nyeste vitenskapelige, tekniske og sosioøkonomiske informasjonen som er relevant for å forstå klimaendring.

- Begrensning og tilpasning

Rapporten som nå ferdigstilles er altså den fjerde i rekken. De tidligere rapportene kom i 1990, 1995 og 2001.

- Sammenlignet med rapporten fra 2001, fokuserer AR4 mer på integreringen av klimaendringer med bærekraftig utvikling og forholdene mellom begrensning og tilpasning, skriver IPPC selv i et faktaark.

- Spesifikt fokus gis regionale tema, usikkerhet og risiko, og klimaendringer og vann.

Første delrapport

Rapporten fra arbeidsgruppe 1 (WGI) heter The Physical Science Basis, og skal være en gjennomgang av den nåværende kunnskapen om de naturlige og menneskeskapte faktorene som gir klimaendringer.

- Rapporten reflekterer klimaforskningens fremskritt innen observasjon av atmosfæren, jordoverflaten og havene. Den gir et paleoklimatisk perspektiv og evaluerer beregninger av fremtidige klimanedringer, skriver IPCC.

- Hovedtemaer inkluderer endringer i atmosfærens sammensetning, observasjon av forskjellige klimaparametere, kobling mellom endringer i klimaet og biogeokjemi, evaluering av modeller og tilskrivelse av klimaendringer.

Andre delrapport

Rapporten fra arbeidsgruppe 2 (WGII) heter Impacts, Adaptation and Vulnerability.

- Den skal gi en detaljert analyse av observerte endringer i naturlige og menneskelige systemer, og forholdet mellom disse observerte endringene og klimaendringer, skriver IPCC.

- Den skal også gi en detaljert vurdering av beregninger av fremtidig sårbarhet, virkning, og responstiltak for å tilpasse hovedsektorer og regioner til klimaendringer.

Tredje delrapport

Rapporten fra arbeidsgruppe 3 (WGIII) heter Mitigation of climate change, og gir en analyse av hvilke muligheter som finnes for å begrense klimaendringene.

- Den gir også informasjon om langsiktige begrensningsstrategier, om forskjellige stabiliseringsnivåer, og vier spesiell oppmerksomhet til følgene av forskjellige kortsiktige strategier for å oppnå langsiktige mål, skriver IPCC.

Fjerde delrapport

Den siste og fjerde delen av klimarapporten er Synthesis Report, som skal gi en generell oversikt over forskningen på klimaendringer som integrerer og sammenstiller informasjonen fra de tre foregående delrapportene.

Den vil være et kortere dokument, på rundt 50 sider.

- Synteserapporten går ett skritt lenger: den er et forsøk på å integrere og sammenfatte denne overfloden av informasjon til et lesbart og presist dokument som er eksplisitt rettet mot beslutningstagere, skriver IPCC.

- Den er designet for å være et innflytelsesrikt, vitenskapelig autoritativt dokument med høy politisk relevans.

Synteserapporten vil være et svært viktig grunnlagsdokument når myndighetsdelegasjoner møtes på Bali i desember, for å diskutere hvordan verden skal takle klimautslippene etter 2012, når den første fasen av Kyotoprotokollen er over.