Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken, sier Jonas Kindberg i Rovdata.
– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken, sier Jonas Kindberg i Rovdata.

Forskere har påvist 94–98 ulver så langt i vinter

Vinterens registreringer av ulv i Norge pågår for fullt. Fra 1. oktober til 2. februar er det påvist 50 ulver bare i Norge og 37–39 i grenserevir mot Sverige, mens 7–9 dyr foreløpig har usikker grensestatus.

Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge så langt i vinter. Registreringssesongen varer helt til 31. mars.

Det er så langt lagt inn 89 ulver i Rovdatas ulveteller, som viser ulv registrert i Norge på DNA i overvåkingsperioden.

Rovdata gjør som vanlig oppmerksom på at dette er foreløpige tall som vil endre seg utover vinteren. Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

Sju ulver vandret på elveisen på Varåa i Trysil kommune i starten av februar.
Sju ulver vandret på elveisen på Varåa i Trysil kommune i starten av februar.

Lever i Sørøst-Norge

– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det kun påvist to ulver i perioden, og begge er skutt vest i Norge i Rogaland, og Vestland fylker, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Av de 94–98 ulvene som er registrert så langt i vinter, er 24 avlivet i samme periode.

Utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir som foreløpig er kartlagt per 2. februar vinteren 2020–2021. De oppgitte revirgrenser er minimumsgrenser. Sirkel angir revir med utilstrekkelig informasjon om revirgrenser.
Utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir som foreløpig er kartlagt per 2. februar vinteren 2020–2021. De oppgitte revirgrenser er minimumsgrenser. Sirkel angir revir med utilstrekkelig informasjon om revirgrenser.

Registrerte ulvekull

Det er så langt i vinter dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Mangen og Aurskog, som alle er fullstendig innenfor ulvesonen. Det er også påvist kull i de seks grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen og Rømskog.

I Boksjøreviret er det også påvist et ulvekull, men det gjenstår noe sporing for å avklare endelig grensestatus.

– Dessuten mangler det en endelig avklaring på grensestatus og eventuelle valper innenfor overvåkingssesongen i Bograngen-reviret, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Ønsker tips

Metodene som brukes er hovedsakelig systematiske sporinger på snø, DNA-analyser av innsamlete prøver og oppfølging av mer tilfeldige meldinger om ulv. Du kan lese mer om metoder og kriterier på rovdata.no.

På svensk side av grensen utføres sporinger av ulv av länsstyrelsene mens DNA-analysene utføres av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Vi oppfordrer publikum til å dele observasjoner av ulv eller ulvespor. Det gjelder spesielt der det er mistanke om nye kull. Du kan melde fra om observasjoner til oss i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet på Evenstad eller via rapportsystemet Skandobs (lenke), sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Referanse:

Les hele den foreløpig statusrapporten her: Ulv i Norge pr. 2. februar 2021. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2020-2021. Rapport 2.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.
  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten kommer i juni.
  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet (HINN) ved Evenstad som underleverandør i seks revir i overvåkingssesongen 2020–21: Hernes, Varåa, Ulvåa, Juvberget, Bograngen og Østmarka.
Powered by Labrador CMS