Kronikk: Frps forskningspolitikk vil gi forutsigbarhet og kvalitet

En vellykket forskningspolitikk er en forutsetning for fortsatt vekst, velstand og velferd, skriver Frps stortingsrepresentant Tord Lien.

Publisert
Tord Lien er forskningspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. (Foto: Stortinget)
Tord Lien er forskningspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. (Foto: Stortinget)

Andre partiers forskningspolitikk

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Hva er igjen av Høyres forskningspolitikk?

Høyre: Høyre vil styrke næringslivets rolle i forskningen

Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken viser blant annet at departementenes forskningsutvalg i liten grad blir utnyttet til å koordinere statens forskningsinnsats. Stoltenberg-regjeringen har hatt uklare mål og uklare midler.

En borgerlig regjering, der et sterkt Frp deltar, vil ha konkrete mål for å skape optimisme, dristighet og kvalitet i forskningen. Frp støtter målene i Forskningsmeldingen, og er en garantist for forskningssatsing og forutsigbarhet.

Styrking av incentivordninger og en klar plan for tre-prosentmålet er viktige signaler om at vi vil satse sterkere for å nå ambisjonene om to-prosent forskningsinnsats i næringslivet.

Ved første øyekast kan mye forskning synes ”unyttig”, for så via rene tilfeldigheter og flaks plutselig fremstå som lønnsom og nyttig. Men vi kan ikke legge kortsiktige og overfladiske nytteperspektiver til grunn i forskningspolitikken. Det må legges til rette for frihet, kreativitet og nytenkning. Bare døde fisker følger strømmen.

Gode og forutsigbare rammevilkår

Fremtiden skapes, den vedtas ikke. Men det er politikernes oppgave å legge forholdene til rette – vi må ha mennesker og miljøer som kan skape verdier. Derfor må det vedtas gode rammevilkår, slik at vekst og verdiskaping kan skje.

Grunnforskningen må styrkes, men vi må også få økt forskning og innovasjon i næringslivet.

Frp vil styrke incentivordninger som nærings-ph.d.-ordningen og BIA, et program for forskningsbasert innovasjon. SkatteFUNN, en fradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid, må også forbedres gjennom høyere timesats.

Det bør også tilrettelegges spesielt for forskningsintensive unge bedrifter. En regjering med et sterkt Frp vil være tydelige på at vi tenker langsiktig, og at incentivordningene er trygge. Forutsigbarhet i støtteordningene er helt sentralt for at bedriftene skal kunne satse på forskning.

Del av en kunnskapstriangel

Kunnskaps- og forskningspolitikken er grunnleggende når det gjelder utvikling og verdiskaping, og både utdanning, næringsutvikling, regional utvikling, velferd og helsetjenester er områder hvor forskningspolitikken har betydning.

Forskningspolitikken må i større grad vurderes innenfor rammen av kunnskapstrianglet, hvor utdanning, forskning og innovasjon sees i sammenheng.

I Norge er Nærings-ph.d.-ordningen og lignende forskerutdanningsaktiviteter eksempler på en typisk triangelaktivitet. Også aktiviteter knyttet til kommersialisering kommer inn under kunnskapstrianglet – der hele utdanningsløpet, videregående skole inkludert, involveres i forskning og innovasjon.

Entreprenørskap i skolen, studentaktiv forskning, dialog og tett samarbeid med nærings- og arbeidsliv, er faktorer som Frp vil styrke.

Struktur for kvalitet

Nordiske universiteter og forskningsmiljøer er for lokale. Vi trenger større og mer slagkraftige arenaer, der kvalitet er det fremste kriterium.

Frp vil også styrke Forskningsrådet som en nasjonal arena eksempelvis gjennom å dele ut en større del av forskningsmidlene gjennom virkemiddelet FriPro. En kraftfull nasjonal satsing vil styrke konkurransen mellom forskerne, gi mindre innavl i forskningsmiljøene, og legge forholdene bedre til rette for spennende forskningsprosjekter.

Verdier må skapes og utnyttes

Frp vil legge til rette for mer målrettet innovasjonsarbeid og konkret verdiskaping. Det er nødvendig å utvikle bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom innovasjonsselskaper og teknologioverføringsenheter på den ene siden og mellom forskningsmiljøene, nærings- og arbeidsliv og offentlig sektor på den andre.

Her er det viktig å ta lærdom av resultatene fra det omfattende forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”, Der viser de at norsk forskningspolitikk bør prioritere områder der Norge har fortrinn, som olje- og gass/offshore, maritim og sjømat. Frp vil følge opp dette i praksis.

Norge står overfor store utfordringer i årene fremover. En ny regjering med et sterkt Frp vil sørge for at Norge omsider får en klar, dynamisk og offensiv forskningspolitikk, slik at vi kan opprettholde vår velstand og styrke oss som kompetansesamfunn for fremtiden.