Skuffet over forskningsfinansieringen

Forskningsbudsjettet imøtekommer ikke de utfordringer Norge står overfor. Det sier Hovedstyret i Forskningsrådet i en høringsuttalelse.

Forskningsfondet

Fondet for forskning og nyskaping ble etablert i 1999 for å kunne være en mer stabil og langsiktig finansieringskanal for forskning.

Avkastningen har gjort det mulig å realisere svært viktige ordninger som Sentre for Fremragende forskning, Store programmer og Store forskerinitierte prosjekter (Storforsk).

De årlige budsjettrundene, der kortsiktige formål blir satt opp mot langsiktige investeringer og der budsjettene er splittet opp på mange sektorer gjør det veldig vanskelig å få til slike større satsinger.

Forskning er langsiktig og krever forutsigbarhet i satsingen.

Forskningsrådets Hovedstyre kommer med hard kritikk av bevilgningene til forskning i statsbudsjettet, i en høringsuttalelse til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité.

- Styret er særlig bekymret for at Forskningsfondets rolle i forhold til de opprinnelige intensjoner er blitt sterkt begrenset, heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet.

- Forskningsrådets hovedstyre er svært negative til at Forskningsfondet mister sin opprinnelige rolle, slik intensjonen var da det ble opprettet av Stortinget i 1999, heter det videre i pressemeldingen.

 

- Skuffende

- Fondet har vært en svært viktig strategisk finansieringskilde i norsk forskning, og gitt mulighet til flere av de store og viktige satsingene innen norsk forskning de seneste årene.

- Fondet har også skapt et strategisk handlingsrom for Forskningsrådet.

- De store forskningsprogrammene i Forskningsrådet kan ikke realisere nye planer, og særlig skuffende er det at regjeringen ikke tilgodeser den viktige forskningen for fornybare energikilder, eller forskning på CO2-håndtering, som ellers er et satsingsområde for regjeringen.

Nordområdesatsingen

Hovedstyret er også skuffet over at budsjettet ikke følger opp nordområdesatsingen på forskningsområdet.

- Det er helt nødvendig for troverdigheten i satsingen at den følges opp gjennom nye midler, heter det i pressemeldingen fra Forskningsrådet.

- Forskningsbevilgningene på statsbudsjettet er langt fra i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

- Svekker Forskningsrådet som rådgiver

- Forskningsrådet lager sitt budsjettforslag i samarbeid med representanter fra forskning, næringsliv og ulike interessegrupper for å komme fram felles prioriteringer for norsk forskning, sier han i pressemeldingen.

- Når tildelingene i statsbudsjettet i svært liten grad er i samsvar med Forskningsrådets anbefalinger, innebærer dette ikke bare en svekkelse av Forskningsrådet som rådgiver, men er også et signal om at regjeringen ser bort fra forslag forankret i næringsliv og samfunn, avslutter Hallén.

Lenke:

Forskningsrådet: Hovedstyrets uttalelse

Powered by Labrador CMS