- Positiv forskningsmelding

- Regjeringen legger fram en positiv forskningsmelding som kan gi ny optimisme blant norske forskere, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Publisert

- Meldingen inneholder store ambisjoner med en rekke tiltak som krever betydelig oppfølging og konkretisering, sier Arvid Hallén.

- Særlig krevende blir det å utløse større forskningsinnsats i næringslivet. For at næringslivets FoU-innsats skal opp på to prosent av BNP, må volumet på virkemidlene økes betraktelig.

Brukerstyrt forskning

- Blant annet må bevilgningene til brukerstyrt forskning trappes opp med flere hundre millioner pr. år, sier Hallén, som er svært glad for forslaget om å øke kapitalen i forskningsfondet med nye 14 milliarder kroner:

- Økningen av fondskapitalen er veldig positiv og i tråd med vårt eget forslag. Dette må imidlertid være et første skritt mot en betydelig vekst i fondet.

- Det er fondsmidlene som gjør det mulig å få fram kraftfulle tiltak for økt kvalitet i norsk forskning. Ordinære budsjettmidler er erfaringsmessig ikke egnet til slike ordninger, sier Hallén.

Bedre samordning

Hallén tar også til orde for en sterkere samordning av forskningspolitikken mellom departementene:

- Det er viktig at alle departementene finansierer forskning og er aktive pådrivere for økt FoU på sine fagfelter. Det er imidlertid nødvendig at UFD påtar seg en tyngre koordineringsrolle.

- Det vil gi bedre målretting og forutsigbarhet i forskningspolitikken. Meldingen er tilsynelatende uklar på dette punktet, sier Hallén, som gleder seg til den videre prosessen:

- Forskningsrådet får en svært viktig rolle under iverksettingen av forskningsmeldingen. Så blir det også viktig at også de politiske miljøene følger opp gode intensjonene i meldingen gjennom praktisk politikk.