- Må foreta betydelige kutt

Universitetet i Oslo er skuffet over at budsjettet ikke inneholder et løftfor frie midler til forskning og utdanning.

Publisert

- Satsingen som trengs for å utvikle kunnskapssamfunnet blir nå stilt i bero, sier rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo (UiO) i en pressemelding.

Han er skuffet over at Regjeringen viderefører hvileskjæret i statsbudsjettet for 2008.

I fjor dekket Universitetet i Oslo kuttet i statsbudsjettet gjennom inndragning av ubrukte midler, samtidig som man fortsatt satset på utvikling av toppforskningsmiljøer.

Nå finnes ingen midler å ta av og UiO står derfor overfor betydelige kutt. Kuttene vil ramme planlagte ansettelser, undervisning, forskning og vedlikeholdet av bygningsmassen.

Ellingsrud mener det er bra at Forskningsfondet økes med seks milliarder kroner.

- Men vi nyter ikke uten videre godt av disse pengene, påpeker han.

- Det er konkurranse om forskningspengene, og når vi først får dem, vil det kreve nye store egenandeler fra UiOs side. Når grunnbevilgningen står på stedet hvil, vil dette gå ytterligere ut over den vanlige virksomheten innen forskning og undervisning, sier Geir Ellingsrud.

Han mener det er behov for å tenke nytt når det skal satses på forskning, slik at deler av midlene tilfaller universitetenes ordinære bevilgning.

Universitetet i Oslo er tilfreds med tildelingen av 97 nye stipendiatstillinger og noe midler til vitenskapelig utstyr, og er glad for at rehabiliteringen av universitetets Aula er omtalt i statsbudsjettet for 2008.

Det er også tilfredshet med at det er bevilget 18 mill. kroner til sikring og bevaring av museenes samlinger.