Forskningsbudsjettet vokser for lite

NIFU STEP har sett på regjeringens budsjettforslag for 2008. I følge stiftelsen får forskning en vekst neste år som ligger litt i underkant av veksten i det totale statsbudsjettet. Økt EU-kontingent utgjør en stor andel av veksten i forskningsbevilgningene og det er realvekst for universiteter og høgskoler.

Publisert

Dette melder NIFU STEP på sine hjemmesider.

For å komme opp på én prosent av BNP innen 2010, må offentlige forskningsmidler vokse med anslagsvis fire milliarder kroner i hvert av de to neste budsjettene.

Kunnskapsminister Djupedal går fra borde etter å ha lagt fram et budsjett for 2008 for forskning og høyere utdanning som har disse hovedpunktene:

Realvekst på tre prosent

Budsjettforslaget for 2008 gir en vekst i bevilgningene til forskning og utvikling på nesten 1,2 milliarder kroner. Det gir en nominell vekst på sju prosent, og en realvekst på vel tre prosent.

Fortsatt høy vekst i Norges BNP innebærer at det er nødvendig å oppjustere måltallene for vekstmålet, å bringe Norges FoU-innsats opp på tre prosent av BNP: Norges samlede forskningsressurser må øke fra 30 milliarder i 2005 til godt over 70 milliarder i 2010 for å utgjøre tre prosent av BNP, og offentlige forskningsmidler må øke med anslagsvis fire milliarder hvert av de to siste årene i perioden.

Bevilgningene til internasjonalt forskningssamarbeid vokser gjennom en kraftig økning på 342 millioner kroner i kontingenten til deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning.

Nye stipendstillinger

Det opprettes 350 nye utdanningsstipendstillinger over grunnbudsjettene til universiteter og høgskoler i 2008.

Forskningsfondet tilføres nye seks milliarder kroner i 2008, og får en samlet kapital på 66 milliarder kroner. Avkastningen fra fondet øker i 2008 med 431 millioner kroner, og benyttes i sin helhet til å dekke økt kontingent for deltakelse i EUs forskningsprogrammer og nye utdanningsstipendstillinger. Avkastningen fra fondet vil i 2009 øke med om lag 300 millioner.

Bevilgningene til universiteter og høgskoler får en vekst på seks prosent, særlig som følge av lønns- og priskompensasjon på 4,3 prosent, og nye utdanningsstipendstillinger.

Realnedgang for Forskningsrådet

Norges forskningsråd får en realnedgang i sine bevilgninger, blant annet som følge av at rådet for første gang ikke får noen vekst i sin andel av fondsavkastningen.

Bevilgningene til næringsrettet forskning øker noe, særlig over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Økningen skyldes for en stor del oppfølgingen av Regjeringens nye maritime strategi. Det foretas ingen nye innstramminger i Skattefunn-ordningen før evalueringen av ordningen foreligger ved utgangen av 2007.

Det er en viss vekst i bevilgningene til prioriterte temaområder, særlig til helse og til hav, mens det heller ikke i 2008 blir vekst i bevilgningene til teknologiområdene. Veksten i tematiske prioriteringer er for en stor del knyttet til Regjeringens maritime strategi og til nordområdesatsingen.

Det innføres nytt finansieringssystem for forskningsinstituttene fra 2009. Det foreslås å innføre fritak for skatt på formue for forskningsinstitutter som mottar statlige basisbevilgninger og er organisert som stiftelser.

Den fulle rapporten kan lastes ned fra NIFU STEPS nettsider.