Mindre til forskning i 2010

De samlede utgiftene til forskning og utvikling (FoU) var på 42,8 milliarder kroner i 2010. Det tilsvarer en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med året før.

Publisert

I 2009 var FoU-innsatsen på 41,8 milliarder kroner.

I rene kroner ble det altså brukt 880 millioner mer i 2010.

Tar man derimot høyde for prisstigningen, tilsvarer dette en nedgang.

Mest ned i instituttsektoren

De foreløpige beregningene viser at realnedgangen var størst i instituttsektoren, med 1,7 prosent.

Det rapporterer Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Næringslivets FoU-utgifter hadde en realnedgang på 0,9 prosent.

For universitets- og høyskolesektoren viser tallene en realøkning på 0,2 prosent.

- Altså tilnærmet nullvekst, skriver NIFU.

Andel av BNP

Også målt som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) viser FoU-utgiftene en nedgang fra 1,80 prosent i 2009 til 1,71 prosent i 2010.

Norge ligger dårligere an på denne statistikken enn våre naboer.

FoU-utgifter som andel av BNP var i 2008 1,6 prosent i Norge, 2,7 prosent for Island og Danmark, 3,5 prosent i Finland og 3,8 prosent i Sverige.

Årsaken til at Norge ligger så lavt er først og fremst at næringslivet bruker mindre på FoU her enn i nabolandene.

Parkert mål

På tross av at det var en realvekst i FoU i Norge på 25 prosent i perioden 2005-2008, økte BNP raskere og avstanden til nabolandene ble ikke redusert.

Tidligere var det et mål at andelen av BNP skulle opp på tre prosent i 2010.

Dette målet parkerte Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning, som et mer langsiktig ideal i 2009.

Årsverk

Målt i årsverk utgjorde FoU-innsatsen 36 200 i 2010. Dette er omtrent 150 flere FoU-årsverk enn i 2009. Økningen fant sted blant det universitets- og høgskoleutdannede personalet.

Blant det øvrige personalet ble det utført rundt 100 færre FoU-årsverk fra 2009 til 2010. Økningen i Universitets- og høgskolesektoren var på vel 300.

Tallene for 2011 er naturlig nok ikke klare, men i oktober ble forslaget til statsbudsjett lagt fram. Det viste at 2012 blir et nytt år uten økning i forskningsmidlene.

2010 var et mellomår for universitets- og høgskolesektoren, med anslag for FoU-utgifter og FoU-årsverk. Fullstendig kartlegging blir gjort annenhvert år.

Lenke:

NIFU: FoU-statistikk 2010