- Aasland har ikke vunnet frem

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling med nærmere 1,6 milliarder kroner. Tora Aasland har ikke vunnet frem i Regjeringen, mener Forskerforbundet.

Regjeringen foreslår å sette av 80 millioner kroner til vitenskapelig utstyr i statsbudsjettet for 2009.

Dessuten legges det opp til at 2/3 av avkastningen fra det nye innskuddet på 6 milliarder kroner i forskningsfondet, skal gå til vitenskapelig utstyr.

- Mer penger til vitenskapelig utstyr er avgjørende for å styrke vår evne til å løse de store kunnskapsutfordringene Norge måter nå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Forslagene vil gi rundt 200 millioner kroner til utstyr i 2010, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Med en økning på 1,6 milliarder kroner, vil de samlede bevilgningene til forskning og utvikling i statsbudsjettet være på rundt 19,6 milliarder kroner.

- Det er en realvekst på rundt 4,4 prosent sammenlignet med 2008, skriver departementet i sin pressemelding.

- Hadde ventet mer

Forskerforbundet mener at forskningsminister Tora Aasland har lagt frem et budsjett med positive tiltak, men at hun ikke har vunnet frem i Regjeringen.

- Vi er godt fornøyd med satsingen på vitenskapelig utstyr, økningen av forskningsfondet, øremerking av stillinger til kvinner i akademia, satsing på flere bygg i sektoren og reversering av hvileskjæret, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet, i en pressemelding.

- Men vi hadde sett for oss en langt større satsing på forskerrekruttering og økning av forskningsinnsatsen i Norge, sier han.

- Tar forsknings-Norge på alvor

- Ved at vi oppretter nye rekrutteringsstillinger og flere postdoktorstillinger, blir det mer sammenhengende karriereveier for unge forskere, sier Aasland.

- Det gjør det lettere for institusjonene å satse på og utvikle forskertalent, fortsetter ministeren.

- Denne satsingen viser at den rødgrønne regjeringen har lyttet til ønskene fra sektoren, og signaliserer at de tar forsknings-Norge på alvor, sier Aasland.

Budsjettet inneholder rundt 200 nye rekrutteringsstillinger. Det vil si stpiendiat-, postdoktor og nærings-Ph.D-stillinger.

NIFU STEP, institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning, har tidligere konkludert med at Regjeringen må sørge for 520 nye forskerstillinger hvert år frem til 2016 for å nå målene i sin egen Soria Moria-erklæring.

Dette er et mål om at forskningsinnsatsen skal økes til tre prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) allerede innen 2010. Ifølge målet skal det offentlige stå for én prosent, mens næringslivet skal stå for resten.

Av de nye rekrutteringsstillingene i statsbudsjettet er 35 postdoktorstillinger til universitetene. Det blir tildelt 141 rekrutteringsstillinger direkte til universitet og høgskoler.

Regjeringen foreslår også å øke satsen per rekrutteringsstilling til 800 000 kroner, en økning som tilsvarer 25 prosent, ifølge departementets pressemelding.

Nærings-Ph.D.-ordningen styrkes med 10 millioner kroner i 2009 over budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet.

Fond

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 12 milliarder kroner til forskningsfond. Halvparten skal gå til regionale forskningsfond, og halvparten til Fondet for nyskaping og innovasjon.

- De regionale fondene skal styrke forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon. Den årlige avkastningen vil bli på rundt 285 millioner kroner fra 2010, melder departementet.

- Fondene skal være et supplement til nasjonale FoU-virkemiddel, og skal styrke regional forskning og samspillet mellom næringsliv, høgskoler og regionene.
En økning på 6 millioner til Fondet for forsking og nyskaping betyr at fondet vil være på 72 milliarder kroner frå 1. Januar 2009.

2/3 av den økte avkastningen i 2010 er altså øremerket til vitenskapelig utstyr.

I forbindelse med at det innføres et nytt system for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutt, foreslår regjeringen å øke bevilgningene til instituttsektoren med 30 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å sette av rundt 23 millioner kroner til universitetsmuseene.

Miljøvennlig energi

Regjeringen vil også bevilge 300 millioner kroner til forskning og utvikling innen fornybare energikilder og karbonfangst- og lagring.

Satsingen skal gå til å etablere forskningssenter for miljøvennlig energi (110 millioner kroner), og til en rekke relevante forskningsprogram i Norges forskningsråd.

Det gjelder programmene RENERGI (98 millioner kroner), CLIMIT (20 millioner kroner), Natur og næring (20 millioner kroner), NANOMAT (18 millioner kroner) og Brukerstyrt innovasjonsarena (10 millioner kroner).

Dessuten skal grunnforskning, rekruttering og infrastruktur på dette området styrkes med 24 millioner kroner over budsjettet til Kunnskapsdepartementet.

Når oljen tar slutt

Forskerforbundet etterlyser en plan i Regjeringens statsbudsjett for hva Norge skal leve av etter oljen tar slutt. Et slikt grep er nødvendig i den finanskrise vi nå står ovenfor, med sterkt fallende oljefond, sier leder Bjarne Hodne.

- Regjeringen bør vurdere å legge frem en egen stortingsmelding, der vi kan starte en nasjonal dugnad for å bygge landet etter at oljen tar slutt, og der flere ulike miljøer i Norge kan gi innspill til hvor alvorlig situasjonen er for Norge på kort og lang sikt.

– Vi trenger en analyse som vektlegger forskningens betydning for økt vekst og velferd uten oljeinntektene. Et slikt grep, midt i en dramatisk finanskrise, kan vise seg å være av største viktighet for landets fremtid, sier Hodne. 

Lenker:

Kunnskapsdepartementet: Regjeringa prioriterer forskning

Kunnskapsdepartementet: Forskningsløft for regionene – 6 milliarder kroner
 

Powered by Labrador CMS