Gyrodactylus salaris

Gyrodactylus salaris er en parasitt som lever og formerer seg hovedsakelig på lakseunger i ferskvann.

Publisert

Gyrodactylus salaris er mindre enn en halv millimeter lang, og spiser av laksungenes hud og finner. Dette medfører sår- og soppskader, og laksungene får problemer med væskebalansen. Et stort antall parasitter fører til at laksungene gradvis svekkes og dør.

Parasitten er tilpasset et liv i ferskvann, og kan formere seg svært raskt i et vassdrag. Det er funnet mer enn 10 000 parasitter på en laksunge.

Overlever ikke i saltvann

Parasitten vil klare seg i brakkvann der saltinnholdet er lavt, men har ikke en sjanse i saltvann. Laks og sjøørret som befinner seg i sjøen er derfor ikke infisert med parasitten. Imidlertid kan Gyrodactylus salaris feste seg til voksen laks som kommer opp i en elv for å gyte. Den voksne laksen kan dermed bidra til å spre parasitten i vassdraget.

Gyrodactylus salaris kan i tillegg leve og formere seg på regnbueørret og sjørøye, og det er påvist at arter som ørret, harr og stingsild kan være bærer av parasitten i kortere tid. Ved høye vanntemperaturer kan parasitten leve én til to dager frigjort fra sin vertsfisk. Ved de laveste vanntemperaturene om vinteren kan den leve slik opptil én uke.

Importert til Norge

Gyrodactylus salaris ble etter all sannsynlighet fraktet inn til Norge etter import av laksesmolt fra Sverige. Den Nord-atlantiske laksen er spesielt sårbar overfor parasitten, og de fleste lakseunger vil dø kort tid etter at Gyrodactylus salaris er introdusert i et vassdrag. Som en følge av dette vil antall voksne laks reduseres dramatisk, og de kan derfor være i fare for å bli utryddet i vassdraget.

Behandling

Vassdrag som er smittet behandles behandles med rotenon, som er en lett nedbrytbar gift som opprinnelig ble framstilt fra røttene av tropiske vekster av erteplantefamilien. Dette gjøres for å utrydde parasitten fra vassdraget, og for å forhindre smittespredning til andre vassdrag. Gyrodactylus salaris er avhengig av sin vert for å overleve. Ved å drepe verten vil man samtidig utrydde parasitten. For å utrydde parasitten drepes all fisk som bærer parasitten i vassdraget.

Du finner mer informasjon om parasitten på nettsidene til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane