Jenter mobber mer på nett

Jenter er involvert i en større del av mobbingen på nett, enn den som skjer ansikt til ansikt - både som mobber og mobbeoffer, viser svensk forskning.

Publisert
Jenter sørger for mer av mobbingen på nett, enn for den tradisjonelle mobbingen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Jenter sørger for mer av mobbingen på nett, enn for den tradisjonelle mobbingen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mobbing på internett har en annen kjønnsprofil enn tradisjonell mobbing, viser en ny studie fra Karlstads Universitet.

Mens ’tradisjonelle mobbere’ oftere er gutter enn jenter, er det jevn kjønnsfordeling blant nettmobbere. Og jenter er også mer utsatt som mobbeofre på nettet enn i tradisjonell mobbing.

I sin doktoravhandling har Linda Beckman undersøkt forskjellen mellom nettmobbing og tradisjonell mobbing. Kanskje de ulike nettvanene til gutter og jenter spiller inn, antyder hun.

Jenter kommuniserer mer

- Tidligere forskning har vist at gutter hovedsakelig spiller spill og liknende, på nettet. Jenter kommuniserer mer med andre og bruker sosiale medier og blogger der de kan legge ut kommentarer og bilder.

Beckman tror det kan være en sammenheng her. Kanskje har stedene jentene oppsøker generelt litt større mobberisiko.

- Mer interaksjon med andre betyr ikke mer mobbing i seg selv, men risikoen for å bli utsatt for mobbing øker simpelthen fordi du oppsøker nettsteder der andre – kanskje med mindre gode intensjoner – også befinner seg, sier hun til forskning.no.

Anonym på nettet

Beckmans avhandling bygger på tre spørreundersøkelser blant mer enn 3800 ungdommer i Värmland, mellom 13 og 15 år. I tillegg har hun hatt samtaler med fire fokusgrupper og 16 miljøarbeidere og skolehelsepleiere.

Anonymitet og offentliggjøring er to faktorer som skiller nettmobbing fra tradisjonell mobbing, mener hun. Kanskje er det slik at anonymiten fører til mer mobbing.

- Ja, det er blitt diskutert som en mulig faktor. Nå er jo nesten ingen helt anonyme siden IP-adressen kan spores, selv om man kan hacke andres konto.

- Men det gjør det jo mulig å holde seg komfortabelt gjemt, særlig i forhold til barn og unge som ikke våger å fortelle andre om det som har hendt, sier Beckman.

Verst mobbing med bilde eller video

Tidligere forskning har tydet på at tenåringer mener mobbing med bilde eller video er verre enn mobbing ansikt til ansikt, mens mobilsamtaler, teksting eller epost ikke er fullt så ille.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Selv om det har vært stor oppmerksomhet rundt nettmobbing, antyder de fleste undersøkelser at det fortsatt er tradisjonell mobbing som er mest utbredt.

Og forskjellene til tross - nettmobbing og tradisjonell mobbing er mer to sider av samme sak enn separate fenomener, argumenter Linda Beckman i sin rapport.

Verst for de som både mobber og blir mobbet

De som både mobber og blir mobbet, såkalte bully-victims, skilte seg ut for den svenske forskeren, på flere måter. Mye tydet på at de ikke hadde så greit.

Bechmans forskning viser at psykosomatiske problemer, altså kroppslige plager som man ikke finner fysiske årsaker til, var mer utbredt både i denne gruppa, enn hos andre.

Det var større sannsynlighet for at jenter med funksjonshemming - ulike typer reduserte funksjoner som fører til skolevansker - var utsatt for mobbing enn andre jenter.

Men personer med slike problemer havnet også ofte i gruppa av de som både mobber og er mobbeofre.

- Den sterkeste forbindelsen viste seg å være for den gruppen som både mobber og blir mobbet, og spesielt for de bully-victims som er involvert i både tradisjonell mobbing og nettmobbing. Bully-victims er en spesielt sårbar gruppe som skiller seg ut i de fleste sammenhenger og ofte har det vanskelig, sier Beckman til forskning.no.

Mobbearbeid i skolen

Hun undersøkte også hvordan skoler taklet mobbeutfordringen.

- Nettmobbing utforder skolen på nye måter, og forhåpningen er at denne avhandlingen får skoler til å diskutere dette problemet og se hvordan de kan forene sine ressurser i arbeidet.

- Å gi elever en trygg og sikker skolegang kan styrke deres psykiske helse og tilrettelegge for deres utvikling og perspektiv på omverdenen. Mobbing er derfor et spesielt viktig problem å takle – uansett om det skjer online eller offline.

Referanser:

Linda Beckman: Traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska ungdomar: Könsskillnader och samband med psykisk hälsa.