Utenlandske studenter stadig mer fornøyd

Stadig flere internasjonale studenter sier seg fornøyd med studietiden i Norge. Andelen som ønsker å jobbe i Norge etter endte studier er mer enn doblet siden 2008.

 (Foto: iStockphoto)
(Foto: iStockphoto)

Omdømmeundersøkelsen 2012

2104 studenter ved 36 norske utdanningsinstitusjoner svarte på undersøkelsen, en svarprosent på knapt 40 prosent.

Hensikten med undersøkelsen er blant annet å skaffe mer informasjon om hvorfor internasjonale studenter velger seg Norge som studieland, hvor tilfredse de har vært med oppholdet sitt i Norge og om de kunne tenke seg å jobbe her etter endt studieopphold.

88 prosent av internasjonale studenter i Norge er fornøyde eller svært fornøyde med sitt opphold i Norge, mot 86 prosent i 2010 og 84 prosent i 2008. Studenter fra Nederland og Spania  er mest fornøyde, mens utvekslingsstudentene er noe mer tilfreds enn helgradsstudentene.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har for tredje gang gjennomført en omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge.

Undersøkelsen omfatter studenter som tar hele graden sin i Norge og utvekslingsstudenter ved norske utdanningsinstitusjoner høsten 2012.

«I didn`t know anything about Norway before I came, and I love it here. I love the nature and outdoor life, the cities, social opportunities, the welfare system, everything (except the prices).» (Amerikansk helgradsstudent, bachelor)

Noen av studentene er ikke er fullt så fornøyde:

«It really sucks to be in Norway.» (Fransk utvekslingsstudent)

Kristin Solheim. (Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU)
Kristin Solheim. (Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU)

Attraktivt studieland

Tre av fire studenter i undersøkelsen oppgir at de hadde Norge som sitt førstevalg, en liten økning fra 2010, mens den resterende fjerdedelen hadde Storbritannia, USA eller Sverige som førstevalg.

– Forskjellene mellom disse tre er små, og vi kan dermed si at Norge har ikke noen hovedkonkurrent som studieland, men konkurrerer om studenter som søker seg til land som tilbyr engelskspråklige studier, sier kommunikasjonsdirektør ved SIU, Kristin Solheim.

Litt flere helgradsstudenter enn utvekslingsstudenter hadde Norge som førstevalg. Over 80 prosent av studentene fra Canada, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Russland og USA hadde Norge som førstevalg.

Hvorfor velger studentene Norge?

Studentene i undersøkelsen ble bedt om å oppgi graden av viktighet for en rekke faktorer for deres valg av studieland.

Her skilles det mellom helgradsstudenter og utvekslingsstudenter, siden man antar at motivasjonene for å velge Norge er ulike for disse gruppene.

Som ved de tidligere undersøkelsene havner engelskunderviste programmer og kurs høyt oppe på listen.

– Dette er en forutsetning for å kunne studere i Norge for de fleste av disse studentene. Det som er gledelig, synes vi, er at norsk utdanningskvalitet og omdømme ser ut til å veie tyngre for begge studentgrupper enn det faktum at de slipper å betale skolepenger her, sier Solheim.

Som i 2010 er det de kinesiske og russiske studentene som oftest oppgir at fravær av studieavgifter er en viktig grunn for valg av Norge som studieland.

Rundt halvparten av studentene endret oppfatning av Norge etter ankomst, 70 prosent av disse i positiv retning. Av positive overraskelser blir særlig norsk natur fremhevet, andre påpeker at nordmenn ikke var så lukket som de hadde forventet.

Av negative overraskelser etter ankomst, blir særlig prisnivået nevnt. Men også det norske klimaet kommer som en overraskelse på flere, noe denne kinesiske studenten gir uttrykk for:

«I thought there should be some sunshines during fall. But actually there is no sunshine at all.» (Kinesisk helgradsstudent på masternivå)

Jobb i Norge

I den nye undersøkelsen svarer 62 prosent av helgradsstudentene at de ønsker å jobbe i Norge etter endt utdanning, mot 50 prosent i 2010 og 30 prosent i 2008.

– Vi har ikke spurt om årsaker til dette i vår undersøkelse, men det er ikke unaturlig å se økningen i sammenheng med finanskrisen i Europa og det gode arbeidsmarkedet i Norge. Det er uansett positivt for norsk næringsliv at faglært arbeidskraft med internasjonal kompetanse ønsker å jobbe her, sier Solheim.

Studentene fra Portugal og Spania er mest positive, fulgt av Litauen, Sverige, Kina og Russland. Seks av ti studenter fra USA, Canada, Tyskland og Polen ønsker å jobbe i Norge etter studiene. Franske studenter er minst positive.

Når det gjelder utenlandske doktorgradskandidater, ønsker 75 prosent av dem å bli i Norge etter utdanningen. Halvparten av dem blir værende, viser nye tall fra den nordiske undersøkelsen «Integrating Global Talent».

Denne undersøkelsen kartlegger en del av de samme temaene som Omdømmeundersøkelsen, men ser nærmere på om næringslivet og institusjonene greier å tiltrekke seg og beholde internasjonale studenter som arbeidskraft.

Referanser:

Omdømmeundersøking blant internasjonale studenter i Norge, 2012, Senter for
internasjonalisering av utdanning 2013.

Integrating Global Talent in Norway: Statistical Report, DAMVAD 2013.

Powered by Labrador CMS