Utvikler sensorer som oppdager gass

I Tromsø bygges det sensorer som kan oppdage klimafarlige utslipp av olje og gass.

NORDSATSING:

Forskningsrådets program Forskningsløft i Nord (NORDSATSING) ble etablert i 2009. Målet er å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi og reiseliv. Fem prosjekter har fått støtte og disse skal bidra til å utvikle kompetanse som kan skape grunnlag for verdiskaping i Nord-Norge.

Fakta om Subsea Sensors for Oil and Gas

• Subsea Sensors er en del av Forskningsrådets satsing; Forskningsløft i Nord og mottar 30 millioner kroner over fem år.

• Prosjektet ledes av Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø. Universitetet i Nordland og Norut Tromsø er partnere i konsortiet.

• Subsea Sensors utvikler optiske sensorer og ultralydsensorer til bruk i sjøen og i lufta. Slike sensorer er viktige for å kunne overvåke miljøet, måle eksplosive gasser og oppdage gasslekkasjer tidlig.

• Samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale miljøer innen forskning og utvikling som Taco Scientific, Fraunhofer IAP, CIN2, CMR, Breivoll Inspection Technologies, Babson College, og SIVA.

– Sensorene har to viktige bruksområder; å overvåke utslipp fra olje- og gassinstallasjoner og utslipp av metan som klimagass. Det er nødvendig å oppdage gasslekkasjer tidlig, både med tanke på eksplosjonsfare og i forhold til klimaet.

– Sensorene kan plasseres på havbunnen eller monteres på droner for å overvåke større områder i lufta, sier professor Olav Gaute Hellesø ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Han er prosjektleder for Subsea Sensors for Oil and Gas, et prosjekt finansiert gjennom Forskningsrådets program Forskningsløft i Nord.

Sensorene skal først gjennom omfattende labtester. Hellesø og resten av teamet håper å ha ferdige sensorer om ett år.

– Vi utvikler både optiske sensorer og ultralydsensorer. Optiske sensorer er små brikker som ved hjelp av lys klarer å fange opp svært små konsentrasjoner av gass. Ultralydsensorene sender ut en puls som reflekteres i bobler. Disse kan brukes til å oppdage større utslipp, sier Hellesø.

Viktig forskning i arktisk klima

Petroleumsaktiviteter er viktig i regjeringens nordområdesatsing. Fordi utvikling av olje- og gassvirksomhet i arktiske regioner skjer i et sårbart område, er det svært viktig å utvikle metoder for å oppdage gasslekkasjer tidlig.

– Det overordnede målet for prosjektet er å støtte eksisterende, og bidra til oppstart og vekst av nye teknologi-baserte selskaper relatert til olje- og gassindustrien i Nord-Norge.

At forskning og utvikling på dette feltet skjer nettopp i Nord-Norge, er også viktig for klimaet, mener forskerne.

– Arktiske strøk har større forekomster av drivhusgassen metan. Tundraen i nordområdene gjør det ekstra viktig å overvåke metanutslippene, sier Hellesø.

Når de øverste lagene av permafrosten tiner, omdanner bakterier karbonet til metan og karbondioksid. Metan er en mer potent drivhusgass enn karbondioksid. Klimaforskere frykter derfor at dette kan gi en selvforsterkende effekt som leder til rask oppvarming.

Bygger opp forskningsmiljø

– Foreløpig arbeider vi med grunnforskning og metodeutvikling. Fem forskere, seks doktorgradstudenter og tre postdoktorer er tilknyttet prosjektet. Vi bygger opp kompetanse på feltet og knytter internasjonale kontakter, sier Hellesø.

Subsea Sensors samarbeider blant annet med forskningssentrene Fraunhofer IAP i Tyskland og CIN2 i Barcelona.

UiT opplever at flere søker seg til ingeniørstudiet. Det er også blitt etablert et samarbeid mellom UiT og Universitetet i Bergen (UiB) der studenter fra UiT tar spesialiserte kurs ved UiB.

Powered by Labrador CMS