Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo

Forskere har mye makt i sokkelkamp

Geologer og andre vitenskapsfolk har mye makt når grensene for kontinentalsokler settes. Kanskje for mye?
4.8 2013 05:00


For en kyststat grenser kontinentalsokkelen til statens landterritorium. Yttergrensene er minimum 200 nautiske mil fra kysten. Der kontinentalsokkelen fortsetter utover dette og ikke grenser mot andre staters territoriale krav, kan staten få utvidet sine grenser avhengig av hvor sokkelen slutter og dyphavssletten starter.

Det kan bli storm i Arktis når fastsettingen av kontinentalsokkelens omfang i områdene skal avgjøres. 

- I verste fall kan en storm som blåser opp rundt kontinentalsokkelkommisjonens anbefalinger svekke statenes tillit til regelverket og kommisjonen, sier Øystein Jensen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kontinentalsokkelen er en undersjøisk forlengelse av en stats kontinent. Den består av havbunnen og grunnen under, og strekker seg ut i havet helt til den kommer til en markert og mye brattere bakke som kalles kontinentalskråningen.

Her stuper havbunnen ned mot dyphavssletten. Selve kontinentalsokkelen ligger ned til 500 meters dyp.

For en kyststat grenser kontinentalsokkelen til statens landterritorium. De geografiske yttergrensene er minimum 200 nautiske mil fra kysten.

Der kontinentalsokkelen fortsetter utover 200 nautiske mil og ikke grenser mot andre staters territoriale krav, kan staten få utvidet sine grenser avhengig av hvor sokkelen slutter og dyphavssletten starter. 

Yttergrensen fastsettes da geografisk på grunnlag av anbefalinger fra Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser.

Kommisjonen er opprettet med hjemmel i FNs havrettskonvensjon.

Anbefalingene i Arktis blir avgjørende

Havet i Arktis har store sokkelområder, og kyststatene rundt Polhavet har råderett over sine kontinentalsokler. Disse kyststatene er Canada, Danmark/Grønland, Norge, Russland og USA. 

Statene arbeider nå med å samle sammen geologisk materiale for å kunne melde inn til Kontinentalsokkelkommisjonen hvor de mener yttergrensen for sitt lands sokkel går.

Norge har levert sin dokumentasjon og fikk anbefalinger fra Kontinentalsokkelkommisjonen i 2009, og har fått anbefalt sokkelgrenser utover 200 nautiske mil i Norskehavet, Barentshavet og Polhavet.

Canada og Danmark/Grønland vil legge frem sin dokumentasjon i løpet av 2013 og 2014, og Russland vil supplere sitt tidligere innsendte materiale til Kommisjonen. 


Havet i Arktis har store sokkelområder, og kyststatene rundt Polhavet har råderett over sine kontinentalsokler. Disse kyststatene er Canada, Danmark/Grønland, Norge, Russland og USA.

- Det er en avgjørende prosess som nå pågår i Arktis og nordområdene. Her vil kommisjonens aktiviteter synliggjøres i praksis, og det kan bli trøbbel, forteller Jensen.

Kommisjonens rolle er å gi anbefalinger, og anbefalingene fra geologene og vitenskapsfolkene i Kommisjonen har stor rettslig betydning.

- Dersom det blir uenighet mellom statene og kommisjonen har man et problem. Dersom stater i neste omgang mister tillit til prosessen kan det svekke den politiske legitimiteten til regelverket og Kommisjonen.

Stiller spørsmål ved kommisjonens makt og sammensetning

I sin avhandling tegner Jensen først et juridisk bilde av kommisjonen som beslutningsorgan. Deretter setter han fokus på dens normative legitimitet, altså hvilke regler som bør gjelde for kommisjonens prosedyrer og sammensetning. 

Det er nettopp her forskeren peker på et misforhold.

- Det er kanskje helt nødvendig med en slik kommisjon, men spørsmålet er om den burde ha så stor kompetanse, om den burde vært sammensatt annerledes, og om prosedyrereglene burde vært annerledes, slik at det for eksempel var mulig å anke «anbefalingene» som kommisjonen gir til et overordnet organ.

- Dersom en skal tolke en traktat bør en kanskje også ha juridisk kompetanse, sier Jensen.

Har store rettsvirkninger

Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser består av 21 eksperter innen geologi og hydrografi og geofysikk.

Kommisjonen er imidlertid ikke bare et rådgivende og vitenskapelig ekspertorgan. Dens funksjoner og oppgaver er av utpreget rettslig karakter. Dens anbefalinger til kyststatene har betydelige rettsvirkninger, forteller forskeren.

- Dersom en stat ikke følger anbefalingene blir ikke de grensene som kyststatene fastsetter «endelige og bindende», for å bruke konvensjonens egen terminologi. Organet er et slags folkerettslig forvaltningsorgan, en institusjon som ikke primært driver lovgivning eller tvisteløsning.

- Slike hybrid-lignende traktatorganer blir det flere og flere av innenfor folkeretten. Men Kommisjonen synes også  å være en unik rettslig konstruksjon ettersom det er vitenskapsfolk som tar beslutningene, sier Jensen.


Kontinentalsokkelen er en undersjøisk forlengelse av en stats kontinent. Den består av havbunnen og grunnen under, og strekker seg ut i havet helt til den kommer til en markert og mye brattere bakke som kalles kontinentalskråningen. Her stuper havbunnen ned mot dyphavssletten.

- Dette er uvanlig, vitenskapsfolk gir som regel råd til beslutningstagerne. Ved fastsettelsen av kontinentalsokkelens yttergrense utenfor 200 nautiske mil etter havrettskonvensjonen er det imidlertid geologer og andre vitenskapsfolk uten formell juridisk kompetanse som tolker og anvender en traktatbestemmelse.

- Når vi ser på de betydelige rettsvirkninger dens anbefalinger har etter reglene om traktattolkning i folkeretten må man spørre om  intensjonen med dette organet virkelig var at ekspertene skulle få så mye makt?

Hvem skal ha tilgang til naturressursene?

Fastsetting av kontinentalsokkelens yttergrenser handler i stor grad om hvem som skal ha tilgang til potensielt store naturressurser som olje og gass.

Utenfor kontinentalsokkelens yttergrenser er det, på grunn av sedimenttykkelse, liten sjanse for å finne drivverdige ressurser, og uansett vil det svært teknisk krevende å få tak i ressursene. Men teknologien er i utvikling, påpeker forskeren.

I prosessen med fastsettelsen av kontinentalsokkelens yttergrenser er teknologisk høyt utviklede stater med brede kontinentalsokler, slik som Norge, opptatt av å plassere yttergrensene lengst mulig til havs for å få tilgang til mest mulig ressurser.

Stater som ikke er kyststater eller har avansert petroleumsteknologi er derimot kanskje mer opptatt av å hindre en stadig utvidelse av enkeltstaters rettigheter over stadig større deler av submarine områder.

De ønsker heller å ivareta havbunnen og grunnen utenfor nasjonal jurisdiksjon for felles utnyttelse til fordel for hele menneskeheten.

Havbunn som Kommisjonen konkluderer med ligger utenfor havrettskonvensjonens kontinentalsokkelregime er menneskehetens felles arv og skal forvaltes av FNs Havbunnsmyndighet.

Referanse:

Øystein Jensen: The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and legitimacy, doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo 2013.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Siste fra forskningsmiljøene

Østlandsforskning

Kvinner i Forsvaret bruker ulike strategier for å føle seg verdsatt, viser ny forskning. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Journalistikken utvikler seg så raskt at medieforskerne nesten ikke klarer å holde tritt. Men det finnes fortsatt interessante forskjeller mellom nett og papir, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

 

Universitetet i Bergen

En studie viser at astma er tre ganger så vanlig blant barn der fedrene røykte i ungdommen, enn blant ikke-røykere.

Siste fra forskningsmiljøene

Norges forskningsråd

For et tiår siden skulle nesten alle norske kommuner jobbe med omdømmebygging. Forskere har sjekket hvordan det gikk.

Universitetet i Bergen

Har du sprøyteskrekk? Da er det gode nyheter at vaksine med nesespray gir like god beskyttelse mot influensa som sprøytevaksine.

Universitetet i Oslo

Øst-ukrainerne snakker russisk og deler historie med russerne. Men etter at Russland gikk til angrep, ble innbyggerne ved grensen tvunget til å spørre seg selv: Hvem er vi, egentlig?

Foreldre, spesiell mødre, bør få opplæring i hvordan de oppdrar barna sine, slik at de ikke blir umoralske tyranner på fotballbanen, konkluderer en ny studie. Dårlig sportsånd må bekjempes tidlig, for moral og doping henger sammen, forteller forsker.  

Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell læring på bekostning av leken.

Stor auke i stisykling har skapt irritasjon hos hjortejegerar, grunneigarar og turgåarar på Vestlandet. Kan forskarane hjelpe dei å løyse konflikten?  

Forskeren forteller:

Den overordna utviklinga for klimaet vårt dei siste tiåra er ikkje til å ta feil av: di meir vi aukar CO2-innhaldet i atmosfæren dei neste tiåra, di større grunn har vi til å vere urolege for framtida vår.