Filter kan gi økt forurensning

Partikkelfiltre på dieselbiler skulle gi renere eksos, men kan i stedet gjøre vondt verre, advarer Norges Astma- og Allergiforbund. De viser til forskning der partikkelfiltre regnes som den sannsynlige årsaken til økte NO2-utslipp.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sterkere miljøkrav mot klimagasser har ført til gunstige priser og økt salg av dieselbiler, som har lavere CO2-utslipp enn bensinbiler.

For å begrense skadelig eksos utstyres dieselbiler med partikkelfilter - men hvor effektive er slike filtre?

Forbundet baserer sitt varsku på britiske funn, som tyder på at partikkelfiltre kan være årsak til økt andel NO2-utslipp (nitrogendioksid). Slike utslipp kan føre til økt hoste og bronkitt, infeksjonsrisiko og sykelighet hos utsatte grupper.

I de store byene er det NO2, og særlig svevestøv, som gir størst risiko for helseskader ut fra hva vi vet i dag.

- Disse stoffene gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser, sier rådgiver Ingrid Strømme ved Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Økning i NO2-utslipp

Undersøkelser fra den britiske uavhengige forskergruppen Air Quality Expert Group viser at selv om det totale utslippet av nitrogenoksid-gasser (NOx) i trafikkmiljø er redusert de seneste ti årene, har ikke utslipp av nitrogendioksid (NO2) gått ned i samme takt.

Siden 1998 har en rekke målestasjoner langs britiske veier vist at NO2-utslippene har holdt seg på samme nivå, og utgjør en økende andel av de totale NOx-utslippene.

Denne tendensen er særlig merkbar i London. “Totalt sett er en økning i direkte NO2-utslipp den mest sannsynlige årsak til denne utviklingen”, skriver forskergruppen i en rapport fra desember 2007.

Filtre sannsynlig årsak

De britiske forskerne fant at partikkelfiltre på dieselbiler og London-busser var en sannsynlig årsak til direkte NO2-utslipp.

Nye dieselbiler er utstyrt med filtre i henhold til EU-regler, og eldre busser er blitt ettermontert katalysatorfilter der NO2 brukes for fjerning av karbonpartikler i eksosen.

“Denne rapporten har implikasjoner for valg av kjøretøyteknologi framover, spesielt i forhold til partikkelreduserende metoder som kan øke primære NO2-utslipp”, skriver forskergruppen i sin oppsummering.

En annen britisk undersøkelse fra 2006 konkluderer også med at økningene i NO2-utslipp trolig henger sammen med oksydasjons-katalysatorer og partikkelfiltre på dieselbiler.

Lite undersøkt i Norge

I Norge er det så langt lite datagrunnlag for å vurdere helseeffekten av partikkelfiltre.

- Så vidt vi vet er det ikke forsket på kobling mellom partikkelfiltre og NO2-utslipp i Norge, men våre utemålinger i trafikkerte strøk bekrefter britiske funn.

- Det vil si at utslippene av eksospartikler går ned mens NO2 øker, sier kommunikasjonssjef Anne Nyeggen ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU).

Heller ikke professor Martinus Løvik, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttets Avdeling for miljøimmunologi, kjenner til at det har vært forsket på dette området i Norge.

- Derimot har vi hatt, og har fortsatt, en del norsk forskning om helseeffektene av partikler og NO2 hver for seg og i kombinasjon, både laboratorieforskning og befolkningsundersøkelser, sier han.

Mindre sykelighet med mindre utslipp

Både partikler og NO2 kan føre til helseskader, men det er vanskelig å skille helseeffektene siden begge kommer fra dieseleksos og som regel opptrer i blanding.

I noen befolkningsstudier har man funnet sammenhenger mellom eksponering for NO2 og forekomst av helseutfall som luftveis- og hjertekarsykdom, og påfølgende dødelighet.

- Men man har foreløpig ikke klart å skille effektene av NO2 fra effektene av andre komponenter, sier Ingrid Strømme ved SFT.

- Det finnes gode eksempler på at reduksjon av trafikkutslippene har medført mindre sykelighet, blant annet ved omlegging av trafikken under OL i Atlanta, og en nylig påvist reduksjon av astmaproblemet i New York - som man tror skyldes at man har kvittet seg med de gamle dieselbussene, tilføyer professor Martinus Løvik.

Betydelig problem

Forskning tyder på at partikler er mer skadelige enn NO2, men Løvik påpeker at NO2 er et betydelig problem blant annet for astmatikere.

- Personlig vil jeg ikke synes det er akseptabelt å gjøre noe som øker nivået av NO2, selv om det skulle kunne være en viss gevinst med hensyn til partikler, sier professoren.

- Og vi må huske at også når det gjelder partikler har filtrene begrenset effekt, spesielt de ettermonterte, så gevinst-regnestykket blir fort veldig usikkert, mener Løvik videre.

Ukjente mikropartikler

Det er også andre effekter fra eksosfiltrene som er lite undersøkt; blant annet hvordan vi påvirkes av mikropartikler som slipper gjennom filtrene, og hva som er effekten av partikler som kan dannes etter filtrering.

- En eksos der de “vanlige” partiklene er tatt bort får jo helt andre fysiske og kjemiske forhold.

- Og det hevdes av noen - uten at det foreløpig er pålitelig hverken bekreftet eller avkreftet - at nivået av svært små partikler i slik eksos blir meget høyt, sier Martinus Løvik.

Referanse:

Air Quality Expert Group: Trends in primary nitrogen dioxide in the UK

Folkehelseinstituttet/SFT/TØI: Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge (Rapport juli 2007 - PDF)

Powered by Labrador CMS