En notis fra De nasjonale forskningsetiske komiteene - les mer.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarte på spørsmål i Stortinget.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarte på spørsmål i Stortinget.

Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk

«Kan statsråden redegjøre for hvorfor og hvordan departementet innførte en egen forskrift som påla leger og deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke feilaktig har skjedd i andre forskningsprosjekter?» spurte SVs Mona Fagerås.

Spørsmålet ble stilt til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortinget nylig. Bakgrunnen var en uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), som blant annet konkluderer med at prosjektet må anses som forskning «under tvang».

I spørsmålet trekker Fagerås blant annet frem at «NESH mener denne praksisen bryter dette med idealet om en «armlengdes avstand» mellom politikk, forvaltning og forskning, og i praksis reiser det spørsmål om forskningens integritet og uavhengighet, som er en forutsetning for allmenhetens tillit både til forskningen og til kunnskapsbasert politikkutvikling mer generelt».

I svaret fra Hauglie forklarer hun blant annet bakgrunnen for forsøket som følger:

«I arbeidet med forberedelsene av forsøket ble det stilt spørsmål ved om Arbeids- og velferdsetaten, i et avgrenset forsøk, hadde hjemmel til å kreve en ny medisinsk vurdering ved seks måneders sykmelding hos en annen lege enn fastlegen. Det ble derfor utarbeidet og fastsatt en forskrift for å regulere forsøksordningen. Forskriften er hjemlet i folketrygdloven (…).»

Hauglie forteller videre at forskriften ikke ble sendt på alminnelig høring, men på begrenset høring til prosjektets referansegruppe. Hun skriver:

«Vi ser at enkelte problemstillinger knyttet til gjennomføringen av forsøket og den tilhørende forskningen kunne ha vært håndtert på en annen måte enn hva som ble valgt. Departementet er ikke kjent med at tilsvarende tilnærming som i dette tilfellet er lagt til grunn i andre forskningsprosjekter.»

Departementet er nå i dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å vurdere hvilke konsekvenser erfaringer fra saken bør få, ifølge Hauglie.

Hun viser til direktoratets uttalelser til bladet Forskningsetikk om at det er i gang med å etablere et eget etisk rammeverk for gjennomføring av forskningsprosjekter.

Les mer om svaret fra Hauglie på hjemmesidene til De nasjonale forskningsetiske komiteene

Powered by Labrador CMS