Flere nybakte mødre mener rådene om amming de fikk på barseloppholdet etter fødselen var forvirrende og inkonsistente. (Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix)
Flere nybakte mødre mener rådene om amming de fikk på barseloppholdet etter fødselen var forvirrende og inkonsistente. (Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix)

Nybakte mødre opplever fødetilbudet svært ulikt rundt om i landet

Nybakte mødre er mer fornøyd med fødeavdelingen enn med barseloppholdet etterpå. Det er store forskjeller i kvinnenes opplevelser på ulike sykehus.

Folkehelseinstituttet har gjennomført en landsomfattende undersøkelse blant kvinner som fødte i fjerde kvartal i fjor. Nesten 3400 kvinner svarte på undersøkelsen.

For landet som helhet svarer mer enn tre av fire av kvinnene at de i stor grad eller i svært stor grad er fornøyd med tilbudet de fikk.

– Tendensen er at kvinner har mer positive erfaringer fra selve fødeavdelingen enn fra barseloppholdet etterpå, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Folkehelseinstituttet.

– Ulikt tilbud

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hva slags opplevelse kvinnene har hatt ut fra hvilket sykehus de har født på.

– Det viser at kvinner får ulikt tilbud etter hvor de føder, sier Sjetne.

Sammenligner man helseforetakene, utmerker Helse Midt-Norge seg positivt med høyest score både når det gjelder rammer og organisering ved føde- og barselavdelingene, relasjonen til personellet, informasjon om barnet og ivaretakelse av partner.

Ammeveiledning

Liggetiden etter fødsel er omtrent uendret fra tidligere undersøkelser. Blant dem som svarte på undersøkelsen er det flest som har hatt et barselopphold på tre-fire dager, og åtte av ti synes barseloppholdet er passelig langt.

Fra 2011 har det imidlertid vært en liten økning i andelen som synes oppholdet var for kort og en liten nedgang i andelen som synes oppholdet var for langt.

Under barseloppholdet er det særlig ammeveiledning kvinnene selv tar opp som problematisk. Mange mener veiledningen og rådene de har fått har vært inkonsistente og forvirrende.

Mange forteller også at de opplevde personellets tiltak for å få i gang ammingen som press, og forteller at disse tiltakene skapte frustrasjon og følelse av mislykkethet for dem som hadde vansker med å få til amming.

Powered by Labrador CMS