Behov for flere unge forskere

Rekruttering og utdanning av dyktige forskere er en viktig forutsetning for å nå regjeringens mål om å øke forskningsinnsatsen utover dagens nivå, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

Han vil neste år legge fram en ny stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning.

Opptrappingsplanen for forskerrekrutteringen for perioden 2001-2007 går nå ut, og Kunnskapsdepartementet har sammen med Norges forskningsråd bedt NIFU STEP vurdere resultatene av planen og behovet for videre satsing.

Rapporten ble lagt fram mandag og konkluderer med at satsingen har vært vellykket:

- Vi har fått 1.600 nye rekrutteringsstillinger, som er et imponerende høyt tall. Veksten har vært betydelig, sa Djupedal.

BNP-mål ikke nådd

Likevel er målene om 1 prosent av BNP finansiert av det offentlige og næringslivet ikke nådd, og kunnskapsministeren skulle gjerne sett at norsk næringsliv satset mer på forskning.

- Men mangelen på stipendiater er en flaskehals. Derfor legger vi fram en ny stortingsmelding som skal ta for seg de videre behov som rekruttering, driftsutstyr, vitenskapelig utstyr, personell, bygninger og lignende, sa Djupedal.

Han kom samtidig med en invitasjon til forskersamfunnet om å delta i en dialog om innholdet og tenke igjennom hva som er realistisk å få til.

Ikke svartmale

Djupedal sa at rapporten fra NIFU STEP gir en god beskrivelse av hvor vi står. Men han ville ikke svartmale bildet.

- Vår regjering har økt forskningsbevilgningene med nærmere 2,4 milliarder kroner siden høsten 2005. Kapitalen i forskningsfondet er styrket med 24 milliarder kroner. Vi konkurrerer svært godt i EUs forskningsprogrammer, antall doktorgrader øker og gjennomføringsgraden øker, sa kunnskapsministeren.

Underskudd

Prosjektleder for rapporten Aris Kaloudis sa at vi ved utgangen av 2007 vil ha et underskudd på 660 doktorstipendiatstillinger i forhold til Opptrappingsplanen i Stortingsmelding 35 (2001-2007).

- Målet om 1.100 doktordisputaser per år synes realistisk og kan muligens nås allerede i 2010, sa Kaloudis. Det er særlig mangel på forskere innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Forskerforbundets leder Bjarne Hodne karakteriserte rapporten som god.

- Vi har fått dokumentert en krise, som politikerne må gjøre noe med. Vi skulle hatt 350 nye stipendiatstillinger i året, og har fått 200, sa Hodne.

Han mente det er nå toget går, og om få år vil vi få det store generasjonsskiftet i norsk forskning.

- Mer enn hver tredje forsker vil gå av med pensjon i løpet av en tiårsperiode. Det viser behovet for en ny rekrutteringsplan, understreket han.

Hodne mente kunnskapsministerens opplysning om at det kommer en ny stortingsmelding, er en stor nyhet.

- Det må være et krav at denne stortingsmeldingen har en forpliktende opptrappingsplan, sa han.

Rekruttering nøkkelen

Direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet synes det er veldig positivt at vi får en gjennomgang av forskningsrekrutteringen i form av en stortingsmelding.

- Vi forventer at det settes konkrete mål som følges opp. Å sikre rekrutteringsbehovet er en nøkkelfaktor for at vi skal lykkes med å gjøre Norge til en sterk forskningsnasjon, sier Hallén til NTB.

Han understreker at det har vært en opptrapping av stipendiattallet de siste årene, men veksten ikke har vært så sterk som den skulle vært, og særlig siste år var den for liten.

(NTB-Bodil Stein)

Fakta om forskerrekruttering

  • Antall stipendiatstillinger økte fra cirka 3.450 i 2001 til cirka 4.300 i 2005.
  • Etter opptrappingsplanen skulle det ha vært 4.600 stipendiatstillinger i 2005 og 5.300 i 2007.
  • Antall avlagte doktorgrader har økt fra 677 i 2001 til 855 i 2005 og 905 i 2006.
  • NIFU STEP mener tilgangen på doktorander ikke dekker behovet innen matematikk og naturvitenskap, teknologi og til dels humaniora.
  • En liten overproduksjon i samfunnsvitenskap, medisin og landbruk/veterinær.
  • Totalt udekket behov i perioden 2001-2007 cirka 800 forskere med doktorgrad.
  • Trolig realistisk å nå målet om 1.100 årlige doktordisputaser i 2010, dersom opptrappingsplanen blir fulgt.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet/NTB)