Partienes holdning til klima

Norsk meteorologforening engasjerer seg i klimaspørsmålet og har kartlagt de politiske partienes holdning til klima og klimaforskning.

Informasjonen er nå lagt ut som en tabell med spørsmål og svar på Meteorologforeningens nettsider.

- I forbindelse med fylkes- og kommunevalget ønsket Norsk meteorologiforening å kartlegge de ulike politiske partienes ståsted i diskusjonen rundt klima og klimaendringer, heter det på nettsidene.

Hans Olav Hygen er klimaforsker ved Meteorologisk institutt, og står bak innsamlingen og presentasjonen av partienes synspunkter.

- Lite variasjon

- Vi har valgt å ikke kommentere svarene, men jeg syns det var overraskende liten variasjon mellom de forskjellige partiene, sier han.

- Det tyder på at informasjonen begynner å komme klart frem når det gjelder klima og klimaendringer, og at politikerne begynner å ta det innover seg, sier Hygen.

Spørsmålene partiene har svart på, dreier seg både om klimaforskning, klimaendringer og om Norges rolle i begrensningen av utslipp. For eksempel spør Meteorologiforeningen:

Mener partiet at det er dokumentert menneskelige bidrag (til klimaendringene, journ. anm.)?

Ap: JA.

FrP: Det er vel liten tvil om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet og miljøet generelt. Spørsmålet er heller i hvilken grad menneskelig aktivitet påvirker. FrP tar avstand fra de mange forsøk på å skape inntrykk av at alle dagens avvik fra “normalt vær” skyldes menneskeskapt aktivitet.

Høyre: Ja. Høyre mener at dokumentasjonen er god nok til at vi kan fastslå at det er stor grad av sannsynlighet for menneskelige bidrag til klimaendringene. Ut fra føre var- prinsippet krever det at tiltak settes i verk for å redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser.

KrF: Ja, jamfør konklusjonene til FNs klimapanel.

Sp: Ja, Senterpartiet mener det er dokumentert menneskelige bidrag til klimaendringene.

SV: Ja.

Venstre: Bedre enn noen gang før dokumenter FNs klimapanel at klimaendringene også er menneskeskapte og at konsekvensene kan bli alvorlige dersom vi ikke handler.

Forskningspolitikk

På spørsmål om bakgrunnen for at Meteorologforeningen gjennomfører denne kartlegginen, svarer Hygen:

- Vi har jo klimaforskere og meteorologer som våre medlemmer, og i den forbindelse er det interessant å vite hva de politiske partiene mener, og få klar informasjon om dette.

- Medlemmene interesserer seg for problemstillingen, og den er relevant for hverdagen til flere av våre medlemmer, sier han.

- På hvilken måte er dette mest relevant?

- I praksis handler det om hva skal de jobbe med de nærmeste årene. Hvordan klimaforskning innrettes de nærmeste årene vil ha stor innvirkning for våre medlemmer, sier Hygen.

- Hvilken forskning som vektlegges

Norsk meteorlogforening er en fagpolitisk forening under Norsk forskerforbund, og er åpen for alle medlemmer av Forskerforbundet som har en meteorologifaglig tilknytning.

I vedtektene heter det:

Forskerforbundets meteorologforening har som formål å arbeide for fag- og forskningspolitiske interesser av særlig relevans for medlemmene.

- Hvilke deler av forskning og klimaforskning det legges vekt på fremover, reflekteres i det forskerne skal jobbe med fremover, og det vil nok være en del politisk styring ute og gå der, sier han.

- Vi har også et mål om å skape litt debatt og interesse rundt faget, fra klima generelt til meteorologens hverdag, forteller Hygen.

Lenke:

Meteorologforeningen: Partienes holdning til klima og klimaendringer

Powered by Labrador CMS