Strid om hodepinetabletter førte til oppsigelse

Det er hodepinetabeletter og ikke kjemikalier i miljøet som har skylda for økende misdannelser på kjønnsorgan hos guttebarn, mener dansk forsker. Nå har han fått sparken. 

Visste du

Hormonforstyrrende stoffer ser ut til å ha en annen type hormonforstyrrende effekter i små doser enn i høye doser.

Forskjellen mellom lavdoseeffekter og høydoseeffekter er imidlertid ikke undersøkt i detalj.

Visste du

Professor Richard Sharpe fra University of Edinburgh holder selv på å publisere resultater fra dyreforsøk med paracetamol.

Studiene hans viser samme hormonforstyrrende effekter som seniorforsker Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet har kartlagt.

Molekylærbiolog Henrik Leffers var inntil nylig ansatt som forskningsleder på Rigshospitalets Avdeling for vekst og reproduksjon.

Nå er han sparket, etter at han har satt spørsmålstegn ved den grunnleggende teorien avdelingens forskning bygger på.

Avdelingen arbeider ut fra en antakelse om at det er hormonforstyrrende stoffer i miljøet vårt som er årsaken til at man stadig oftere ser misdannelser på nyfødte gutters kjønnsorganer samt dårlig sædkvalitet hos voksne menn.

Stoffene opptrer i for små mengder til å kunne gi effekter i dyreforsøk hver for seg, men man har en mistanke om at de til sammen kan gi nettopp disse skadevirkningene.

Hormonforstyrrende piller

Leffers har nå lagt fram forskningsresultater som viser at en enkelt hodepinetablett rommer en større mengde hormonforstyrrende stoff enn det en gravid kvinne får inn i kroppen via de kjente kildene i omgivelsene våre under hele graviditeten. Les mer om dette i egen sak.

– Vi står med en oppdagelse som viser at hodepinetabletter gir en høyeksponering av et hormonforstyrrende stoff i mennesker som kan gi skader på dyr. Forbruket av hodepinetabletter er vokst eksplosivt de siste årene.

– Det betyr at gravides inntak av hodepinetablettene i seg selv kan forklare det meste av utviklingen med det stigende antallet hormonforstyrrende påvirkninger, sier han.

Upopulær blant ledelsen

Leffers konklusjon har mildest talt ikke falt i god jord i det forskningsmiljøet han er en del av.

Videnskab.dk har snakket med en lang rekke forskere i inn- og utland som arbeider med hormonforstyrrende stoffer og i forskjellige sammenhenger har arbeidet sammen med denne avdelingen ved Rigshospitalet.

Kildene vil nødig stå fram, men de er enige om at det gjennom lengre tid har vært floker på tråden mellom Leffers og ledelsen på avdelingen. Det skal skyldes en kombinasjon av tolkningen hans av de nye forskningsresultatene og hans personlige stil.

Gnisningene skal blant annet være et resultat av at Leffers opprinnelig kommer fra universitetsverdenen, hvor forskningsmiljøet er mer åpent og tolerant overfor store personligheter med kreative idéer – i motsetning til blant overlegene i sykehuskorridorene.

Leffers skal være faglig sterk, men ledelsen har gått lei av at han de siste månedene har fortalt om de nye resultatene og sine personlige overveielser om dem på en rekke viktige internasjonale konferanser og seminarer.

Ifølge videnskab.dks opplysninger var presentasjonen hans av studien dråpen som fikk begeret til å flyte over. Ledelsen oppfattet det som en provokasjon, noe som kickstartet en konflikt som munnet ut i en oppsigelse.

Ledelsen har ingen kommentar

Leffers stiller seg uforstående til at han er blitt sparket, men har imidlertid et en forklaring.

– Rigshospitalet forsøker å beskytte millioner av kroner i året som de får fra myndighetene til forskning omkring lavdoseområdet, og andre forskere innen området beskytter karrierene sine. Det området er truet etter at jeg har lagt fram resultatene av den nye studien, sier han.

Videnskab.dk har forsøkt å få en kommentar fra lederen av Rigshospitalets Avdeling for reproduksjon og vekst, Anna-Maria Andersson.

Hun sier at oppsigelsen av Leffers er en personalsak som hun ikke vil kommentere, men at den ikke har noe med den nye studien å gjøre

Konfliktene i forbindelse med studien har bare vært et symptom på de generelle problemene de har hatt med forskningslederen, sier hun.

For å understreke at personalsaken hans ikke henger sammen med studien, har hun bedt Leffers om å være Rigshospitalets kontaktperson i forhold til offentliggjøringen av resultatene i pressen.

– Ettersom han står for kontakten med pressen, har jeg ikke noen ytterligere kommentar til saken, sier hun.

Hundrevis av stoffer kan være hormonforstyrrende

Seniorforsker Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet har hatt ansvaret for studiens dyreforsøk, og hun forteller at hun har hatt et godt samarbeid med Leffers og kollegene hans på Rigshospitalet.

Men hun mener ikke at man kan dra så bastante konklusjoner som Leffers gjør.

Hun påpeker at Leffers har sammenlignet en pille med de miljøstoffene som man med sikkerhet vet er farlige ut fra dyreforsøk, og det dreier seg bare om 10-30 stoffer.

Realiteten er at vi kan bli utsatt for tusenvis av stoffer fra miljø eller mat, hvorav de fleste slett ikke er undersøkt for hormonforstyrrende effekter i dyreforsøk.

Hundrevis av stoffer er under mistanke fordi de for eksempel har mekanisme eller en kjemisk struktur som peker på at de kan være hormonforstyrrende. De virker på de samme biologiske mekanismene i kroppen og kan derfor til sammen ha en skadevirkning.

Derfor mener Hass at det er viktig å fortsette å studere de kombinerte lavdoseeffektene. Det nåværende bildet kan komme til å se ganske annerledes ut når man har fått kartlagt flere kjemikaliers hormonforstyrrende effekter.

– Hodepinetablettene er et problem i seg selv. Men det er også et problem som kan løses, for man kan langt på vei fjerne det ved å få kvinnene til å la være å ta pillene.

– Den løsningen fjerner imidlertid ikke bekymringen for alle de hormonforstyrrende stoffene i miljøet vårt som til sammen ser ut til også å kunne ha en betydelig effekt, argumenterer Hass.

Anerkjent forsker etterlyser mer kunnskap

Partnerne er altså ikke enige om betydningen av hodepinetablettenes effekt, men begge har til en viss grad rett – i hvert fall hvis man spør Richard Sharpe, professor i farmakologi fra University of Edinburgh. Han regnes for å være en av verdens mest anerkjente forskere på området.

– Betyr den nye oppdagelsen at effekter fra kjemikalier i miljøet vårt ikke spiller noen rolle? Det er et utrolig vanskelig spørsmål å svare på, siden kunnskapen vår på området fremdeles er svært begrenset, sier han.

Han resonnerer at man med hensyn til hodepinetablettene nå med sikkerhet vet at doser som ligger like ved det maksimalt tillatte for mennesker, gir skader i dyr. Effekten av de hormonforstyrrende kjemikaliene i miljøet vet man til gjengjeld enda ikke særlig mye om, og derfor er det umulig å uttale seg om påvirkningen.

Henrik Leffers var inntil nylig forskningsleder på Rigshospitalets Avdeling for vekst og reproduksjon. Nå er han arbeidsløs etter at han på bakgrunn av sin nye oppdagelse har stilt spørsmålstegn ved om avdelingens forskning i lavdoseeffekter av hormonforstyrrende stoffer er relevant. (Foto: Sybille Hildebrandt)
Henrik Leffers var inntil nylig forskningsleder på Rigshospitalets Avdeling for vekst og reproduksjon. Nå er han arbeidsløs etter at han på bakgrunn av sin nye oppdagelse har stilt spørsmålstegn ved om avdelingens forskning i lavdoseeffekter av hormonforstyrrende stoffer er relevant. (Foto: Sybille Hildebrandt)

– Mitt beste forslag er at hodepinetablettenes effekt skal legges sammen med effekten av de andre hormonforstyrrende stoffene vi utsettes for. Det er altså ikke enten-eller, men både-og, sier han.

Selv om forskerne som er involvert i studien ikke har samme syn på saken, er det etter hans vurdering ingen tvil om at det er snakk om en særdeles viktig studie.

– De nye resultatene er svært troverdige. De forskergruppene som er involvert, er kjent for robuste studier og artikler med stor forsiktighet og omhu. De legger bare fram data hvis de selv er overbeviste om at de virkelig har fått noen overbevisende og sterke resultater. Vektingen av de forskjellige påvirkningene kan man alltid diskutere, sier han.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Lenker:

Professor Richard Sharpes profil

Seniorforsker Ulla Hass’ profil  

Powered by Labrador CMS