Robust og best

Mennesker med robust personlighet har størst sjanse for å utvikle gode lederegenskaper.

Publisert

Forskere målte personlighetstrekket robusthet for å undersøke hva dette trekket har å si for hvilke lederegenskaper som ble utviklet under en krevende militærøvelse på Sjøkrigsskolen.

Det viste seg at de med høy grad av robuste personlighetstrekk, hadde mest igjen for lederkurset hvor kadetter ble utsatt for utfordrende oppgaver med lite søvn.

– Mange mener at slike intensive øvelser bidrar til en god lederutvikling, selv om det ikke ligger så mange forskningsrapporter til grunn for denne oppfatningen, sier Jarle Eid.

Han er medlem av Forskningsgruppen i operativ psykologi ved UiB.

Forskningsgruppen utførte tester av kadettene før, under og etter øvelsen.

Forpliktelse og mot

I følge Eid er en robust personlighetstype ansett som en relativt stabil egenskap, sammensatt av tre psykiske faktorer som griper inn i hverandre:

* Evnen til forpliktelse, hvor vedkommende føler en sterk forpliktelse til en oppgave, og nekter å gi seg før oppgaven er ferdig (Commitment).

* Følelsen av kontroll, hvor man opplever å være i stand til å løse oppgaver og få til ting. En vet med seg selv at hvis en går inn for noe innenfor rimelighetens grenser, kan en faktisk greie oppgaven. Det er snakk om å ha tro på seg selv og på egen mestringsevne, selv om det blir hardt og vil ta tid (Control).

* En positiv holdning til utfordringer, der en opplever å ha en god evne til å takle det som er nytt og annerledes. Slike personer ser på situasjoner og ting de ikke har prøvd før som en utfordring, snarere enn noe som er uhåndterlig og truende (Challenge).

Begeistrer og engasjerer

Den robuste personligheten ble sett i forhold til en lederskapsmodell som omhandler tre former for ledelse.

* Passivt, unngående lederskap. Her bryr lederen seg knapt om hva som skjer i virksomheten. Det skal veldig mye til for at en slik leder virkelig engasjerer seg. Kanskje hvis det går virkelig galt, vil vedkommende gripe inn og korrigere feil.

* Transaksjonsledelse, hvor lederen ofte vil motivere sine ansatte til å gjøre en ekstra innsats i bytte mot goder som ekstra lønn, ros, eller andre insentivordinger.

* Transformasjonsledelse – anses for å være den viktigste egenskapen til en leder. En person med transformasjonsleder-egenskaper har evnen til å begeistre, motivere og inspirere. Vedkommende leder appellerer til følelser, ved selv å virke engasjerende og ideologisk inspirerende.

Følg lederen

Jarle Eid
Jarle Eid

I følge Eid består transformasjonen av at de som blir ledet får et ønske om å forandre seg, leve opp til eller følge lederens budskap.

Typiske eksempler vi er vant til fra hverdagslivet er ledere for karismatiske bevegelser og politikere i valgkamp. Alle karismatiske ledere som er flinke til å overtale og begeistre massene, vil ha en transformerende lederstil.

Forskerne fant ut at Sjøkrigsskolens øvelsesuke bidro til å redusere kadettenes preferanser for passiv, unngående lederstil.

Kadettene viste også i de fleste tilfeller en vedvarende bedre evne til å utøve transaksjons-ledelse og transformasjonsledelse i tiden etter øvelsen.

Alene mot verden

– Det er klart at man ikke ønsker å ha en unnvikende passiv leder i Forsvaret eller andre operative organisasjoner. Transaksjonsledelse vil være en god ting, sier Eid.

Mange mener at en militær leder også bør kunne ha evnen til å motivere, ut over akkurat det som lønn og bonusordninger legger opp til.

– Lønnen er ofte den samme uansett om innsatsen er god eller ikke.

– Lederens evne til å inspirere og motivere ansatte til å samle krefter og mot, særlig i tilfeller hvor verden ser håpløs ut, er en særdeles viktig egenskap i krevende situasjoner der hvor militæret skal gjøre en innsats, påpeker Eid.

Funnene som viste effekten av robusthet i utviklingen av transformasjonsledelse, har blant annet ført til at forskerne har begynt på et nytt prosjekt.

Nå vil de studere personlighetstrekket robusthet mer inngående, både når det gjelder lederutvikling, læring og menneskers tilpasning til krevende situasjoner.