Leger bruker mer østrogen

Kvinnelige allmennleger i overgangsalderen bruker selv østrogen i betydelig større grad enn andre norske kvinner.

Det er hovedkonklusjonen i en ny undersøkelse om allmennlegers syn på hormonbehandling i og etter overgangsalderen. Undersøkelsen er gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I alt 14 av 17 kvinnelige allmennleger i overgangsalderen fikk - eller hadde fått - hormonbehandling.

- Det kan tyde på at kvinnelige leger bedømmer den individuelle risikoen som liten, og at de ser flere fordeler enn ulemper ved behandlingen, heter det i undersøkelsen.

Den viste dessuten at kvinnelige leger på noen områder er bedre faglig oppdatert enn sine mannlige kolleger om slik behandling mot plager i overgangsalderen.

Samtidig slås det fast at kvinnelige legers bruk av hormoner har endret seg forbausende lite de siste årene.

I alt deltok 289 norske allmennleger i undersøkelsen, alle tilfeldig valgt ut fra Legeforeningens medlemsdatabase for fastleger. 30 prosent av deltakerne var kvinner, og gjennomsnittsalderen for alle var 49 år. Dette er tilnærmet lik kjønns- og aldersfordelingen blant norske allmennleger.

- Vi antar derfor at undersøkelsen er representativ for allmennlegene i Norge, heter det i tidsskriftartikkelen.

Legers syn på hormonbehandling karakteriseres som nøktern, og norske leger er generelt godt oppdatert på virkninger og bivirkninger av østrogenbehandling mot plager i overgangsalderen, ifølge undersøkelsen.

Den er gjort av Bjørn Gjelsvik og Per Hortdahl ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og Elisabeth Swensen ved Seljord Helsesenter.

(Bodil Stein/NTB)