Benzen kan ha gitt kjemistudenter blodkreft

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) konkluderer med at benzen kan være årsaken til leukemitilfellene blant tidligere kjemistudenter ved NTNUs laboratorier på Rosenborg i Trondheim. Nå skal 7 000 personer undersøkes.

Published

En ny studie i tidsskriftet Science viser at arbeidere som eksponeres for benzen i konsentrasjoner under de amerikanske grenseverdiene har færre hvite blodlegemer enn normalt.

Minst åtte personer med bakgrunn fra Rosenborg-laboratoriene har fått kreft, i følge Adresseavisen.

Disse personene var eksponert for benzen, og STAMI har konkludert med at dette kan være årsaken til krefttilfellene. Personene arbeidet ved ved NTNU på 1970- og 1980-tallet. De aktuelle laboratoriene ble stengt i 2000.

Flere kan ha fått kreft

I alt er det reist erstatningskrav for åtte ansatte og studenter som har bakgrunn fra laboratoriene. Professor Petter Kristensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tror det kan være flere som kan ha fått kreft blant de 7 000 som har vært innom laboratoriene i kortere eller lengre perioder:

- Av de åtte som har reist erstatningskrav, er de fleste ansatte eller stipendiater som har hatt lengre opphold i laboratoriene. Jeg vil anta at det er flere tilfeller. Det vil være rart hvis vi med dette har full oversikt, sier han til Adresseavisen.

Kristensen mener at de åtte krefttilfellene som er blitt kjent gjennom erstatningskravene, ikke er nok til å fortelle om det er en overhyppighet av kreft blant personer som har brukt Rosenborg-laboratoriene.

Skal undersøke 7 000

I samarbeid med Kreftregisteret og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital planlegger STAMI en undersøkelse av de 7 000 studentene og ansatte som har vært innom laboratoriene i kortere eller lengre tid, men dette prosjektet er i en startfase.

- Konklusjonene vedrørende årsaken til kreft kunne fastslås med større sikkerhet dersom vi undersøkte kreftforekomsten blant flere av dem som har arbeidet i dette miljøet, sier professor Petter Kristensen ved STAMI.

Arbeidstakere som eksponeres for benzen i dag er stort sett de som på en eller annen måte håndterer bensin eller olje eller jobber i forskningslaboratorier. Innenfor de fleste andre anvendelsesområder er benzen erstattet med andre stoffer.

Vanligere før

Benzen var vanligere i bruk før, men det er godt dokumentert at benzen kan forårsake leukemi. De administrative normene er derfor satt lavt - én ppm (part per million). Leukemi, eller blodkreft, er kreft i de bloddannende cellene i ryggmargen.

Forskningen som ble presentert i Science i begynnelsen av desember viser at også benzen i lavere konsentrasjoner enn én ppm gir effekter på blodceller. Undersøkelsen var gjort på arbeidere i en kinesisk skofabrikk som brukte lim som inneholdt benzen.

Arbeiderne hadde skadevirkninger på de bloddannende cellene og fikk færre hvite blodlegemer enn normalt. Forskerne bak Science-artikkelen understreker at dette ikke er noe bevis for at eksponering av lave konsentrasjoner av benzen innebærer risiko for fremtidig sykdom, men at funnene øker behovet for mer forskning.

Referanse:

Qing Lan, Luoping Zhang, Guilan Li, Roel Vermeulen, Rona S. Weinberg, Mustafa Dosemeci, Stephen M. Rappaport, Min Shen, Blanche P. Alter, Yongji Wu,6 William Kopp, Suramya Waidyanatha, Charles Rabkin, Weihong Guo, Stephen Chanock, Richard B. Hayes, Martha Linet, Sungkyoon Kim, Songnian Yin, Nathaniel Rothman, Martyn T. Smith; Hematotoxicity in Workers Exposed to Low Levels of Benzene; Science, vol 306, utgave 5702, 1774-1776, 3. desember 2004; DOI: 10.1126/science.1102443.

Lenker:

STAMI: Benzen påvirker blodet - også i små konentrasjoner
Science: Factory Study Shows Low Levels of Benzene Reduce Blood Cell Counts
Adresseavisen: 7000 skal undersøkes
VG: Erstatning til kreftrammede ved NTNU