Samarbeidspartner

Statistisk sentralbyrå

I fjor overlista sportsfiskarane 173 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane. Trass i at færre laks går opp i vassdraga, har fangstane vore stabile dei siste åra.
Antallet førskolelærere ble nesten doblet fra 2000 til 2010. Men fordi det blir stadig flere barnehageplasser, hadde likevel bare hver tredje barnehageansatte førskolelærerutdanning i 2010.
Nordmenn har generelt høy tillit til hverandre, men noen har høyere tillit til sine medmennesker enn andre. Disse er mer aktive i organisasjoner og i politikken.
I årene etter 2005 har flyktninger flyttet langt mindre enn tidligere år. Dette kan ha sammenheng med introduksjonsprogrammet for flyktninger som ble innført i 2004.
IQ-nivået til norske menn økte etter at ni års obligatorisk skolegang ble innført.