Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre.
Sør-Afrika prøver å jevne ut forskjellene mellom svart og hvit. Men tjue år etter apartheid er det fremdeles store ulikheter i utdanningssystemet.
I et samfunn hvor kravene til lese- og skriveferdigheter blir stadig strengere, er voksne dyslektikere en utsatt gruppe.

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Språket turoyo-arameisk er i ferd med å dø ut. Med nettbasert språkopplæring som livreddende tiltak, går forskere i Bergen i bresjen for å hindre at språket blir helt borte.