Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Mens rovdyrene velger seg ut den svakeste elgen, går jegerne ofte etter den største og sterkeste. Menneskenes jakt kan påvirke genene til elgen.

En flunkende ny soppart er oppdaget i almeskogen på Vestlandet. Nykomlingen er en kresen krabat som kun vokser på den rødlistete almekullsoppen.

Ikke siden registreringen av bjørn startet, er det registrert færre bjørner i Norge enn i fjor. Men det blir stadig flere hunnbjørner. 

Hjortebestanden aukar i raskt tempo. Det går ut over helsa til dyra.

Gårder som tar hensyn til pollinerende insekter vil kunne høste mer av markens grøde.