Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

De var nesten utryddet, men de store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Leveområdene har blitt oppstykket og menneskene flere, men rovdyrene synes å ha tilpasset seg sin nye hverdag.

Overfiske av torsk bidro mer til endringer i det biologiske mangfoldet enn det klimaet bidrar til. 

Ulvens reetablering i Sør-Norge i 1990-årene har bidratt til reetableringen av jerv i samme område noen år senere.

Storsalamanderen taper på grøfting, veibygging og når kulturlandskapet gror igjen. Hvis utviklingen fortsetter som nå, vil trolig to tredjedeler av storsalamanderbestanden i Norge være borte om hundre år.

Gauper i Nord-Skandinavia har alle smakt reinkjøtt. Men de spiser det ikke like ofte.