Ingvald Strømmens blogg

Ingeniørfaglige bidrag til et bærekraftig og nyskapende Norge (4) - Marin teknikk

12.6 2012 10:48

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU (NTNU IVT) har, i samarbeid med ulike deler av norsk næringsliv og forvaltning, utarbeidet et utkast til forskningsstrategi (fagplan) framover mot 2020. Denne fagplanen vil være nært knyttet til studieprogrammene våre.  NTNU IVT utdanner ca. 40 prosent av landets sivilingeniører og vi vil videreutvikle studieprogrammene med grunnlag i forskningen som skal utføres.  Dette er det fjerde blogginnlegget i en bloggserie om den kommende forskningsstrategien, og omhandler marin teknikk.

Globale utfordringer
Våre utfordringer som universitet defineres av betingelser og prosesser knyttet til globale utfordringer som angår hele menneskeheten. Det forventes fortsatt rask vekst i verdens befolkning og kjøpekraft. En økt global kamp om ressurser og økte konfliktlinjer og interessemotsetninger. En vesentlig del av disse utfordringene må løses basert på ny kunnskap og ny teknologi for sikker, miljøvennlig og effektiv sjøtransport, olje- og gassutvinning, fornybar energi, sjømatproduksjon og mineralutvinning. Ressursutnyttelse og marine operasjoner vil i enda større grad foregå under ekstremvær, på fjerntliggende lokaliteter, arktiske strøk, og dypere vann. Økte klimautfordringer vil også utfordre vår kystinfrastruktur inkludert veier, broer, tuneller og havneanlegg. Utfordringene krever innsats fra en rekke fagmiljøer innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin, arkitektur, humaniora og samfunnsvitenskap.

Følgende fem globale utfordringer er førende for vår forskning:

 • Mat blir i økende grad en mangelvare, sjømat må bidra sterkere til den globale matvaresikkerheten
 • Energietterspørselen vil øke som følge av sterkt vekst i Sørøst-Asia, Sør-Amerika og Afrika
 • Klimautfordringer stiller store krav til kunnskapsgenerering. Mer ekstremvær og havstigning stiller nye og strengere krav til skips-, hav- og kystkonstruksjoner og forvaltning av kystsonen
 • Miljøutfordringer knyttet til menneskelig påvirkning av økosystemene  forsterker kravet til kunnskapsgenerering og teknologiske nyvinninger
 • Råvaremangel vil gi økt utforskning og utvinning av ressurser som mineraler og metaller fra sjøbunnen

Marine operasjoner og installasjoner i krevende marint miljø
Sentrale forskningsutfordringer: De siste 10 år har vist økende kommersiell og politisk interesse for både Arktis, offshore vind teknologi og havbruk. I tillegg skal vi fortsatt bygge opp under olje- og gassutvinning. EU har konkrete politiske mål om vesentlig økt andel vindenergi, som betyr utbygginger i mer krevende marine miljøer (større vanndyp enn tidligere), og økt fokus på sikkerhet og driftsregularitet. USGS anslår at 30 % av verdens uoppdagete olje befinner seg i Arktis, i tillegg er det store mengder gass i områdene. Disse farvannene er sårbare og langt borte fra annen infrastruktur. Sikker og pålitelig design, installasjon og drift av bunnfaste og forankrede konstruksjoner, rørledninger og skip til arktiske forhold gir nye teknologiske utfordringer og krever grundigere kunnskap om det fysiske miljøet enn hva som er tilgjengelig i dag. Videre ekspansjon av havbruk og fornybar energi vil foregå offshore på eksponerte lokaliteter. Erfaring fra offshore olje og gass vil videre kunne benyttes til utvikling av disse næringene.
 

Sikker, miljøvennlig og energieffektiv skipsfart
Sentrale forskningsutfordringer: Internasjonal skipsfart står for en ikke uvesentlig og dessuten økende andel av globale CO2-utslipp, samt utslipp av skadelige nitrogenoksider (NOx), svoveloksider (SOx) og partikler som påvirker helse og miljø regionalt og lokalt. Man forventer dessuten økende oljepriser og derfor drivstoffkostnader. Norge er en betydelig skipsfartsnasjon, med en stor flåte og ledende miljøer innen forskning, klassifikasjon og skipsutstyr. På denne bakgrunn er forskning innen miljøvennlig og energieffektiv skipsfart et viktig tverrfaglig tema der det er behov for kompetanse innen flere fagområder slik som hydrodynamikk, konstruksjoner, maskineri, driftsteknikk, prosjektering og logistikk, risiko og sikkerhet, marin kybernetikk og elkraft teknikk.

Denne bloggen er utarbeidet i samarbeid med Professor Harald Ellingsen, Instituttleder ved Institutt for marin teknikk, NTNU
 

 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Ingvald Strømmens blogg