Ingvald Strømmens blogg

Ingeniørfaglige bidrag til et bærekraftig og nyskapende Norge (1)

16.4 2012 09:33

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU (NTNU IVT) har, i samarbeid med ulike deler av norsk næringsliv og forvaltning, utarbeidet et utkast til forskningsstrategi (fagplan) fremover mot 2020. Denne fagplanen vil være nært knyttet til studieprogrammene våre.  NTNU IVT utdanner ca. 40 prosent av landets sivilingeniører og vi vil videreutvikle studieprogrammene med grunnlag i forskningen som skal utføres. Dette utkastet sendes nå ut på høring til en rekke aktører internt og eksternt. Jeg vil i en bloggserie framover presentere ulike deler av dette utkastet.

NTNU IVT ønsker å bidra med kunnskap for en bedre verden (dette er NTNUs visjon) og til at Norge i 2020 er bærekraftig, konkurransedyktig og et godt land å leve i. Disse hovedmålene skal nås gjennom forskning på fire områder:

Sikrere, renere og effektiv energi
Norge er en stormakt på energi, og vårt næringsliv og våre eksportinntekter er nært knyttet til dette. Samtidig er det et dilemma at verdens avhengighet av karbonbasert energi (fossil) skaper globale klimaendringer. IVTs kompetanse skal brukes til å løse og/eller minske disse utfordringene langs hele verdikjeden for å fremskaffe, distribuere og bruke energi. Økt sikkerhet handler både om at energien skal nå sluttbrukeren til rett tid og i rett kvantum. Samtidig må risikoen for ulykker reduseres og omfanget av eventuelle ulykker begrenses. Å frembringe renere energi handler om at miljø- og klimapåvirkningene forstås og håndteres langs hele verdikjeden. Effektiv energi betyr et rasjonelt forbruk av energi med sikte på bedre utnyttelse av eksisterende og nye energiressurser.

Funksjonell og bærekraftig infrastruktur og bygget miljø
Den fysiske, landbaserte infrastrukturen i Norge representerer bygninger, konstruksjoner og anlegg for veg og samferdsel, vannforsyning og avløp, behandling av restprodukter og produksjon og forsyning av energi. Dette representerer 70 prosent av landets realkapital og gjenanskaffelsesverdien kan anslås til minst NOK 5000 mrd. Regjeringen har i 2011 angitt at 70-80 prosent av dagens bygninger også vil være her i 2050. Det er i dag et stort etterslep når det gjelder vedlikehold og forvaltning av hele infrastrukturen, og det er angitt et investeringsbehov på mange hundre milliarder kroner for en tilfredsstillende oppgradering. Fornybare energikilder stiller nye krav til kompetanse og utbygging, og klimaendringer stiller nye krav til bygninger og infrastruktur. I rapporten Agenda 21 sier «International Council for Research and Innovation in Building and Construction» at bygg- og anleggssektoren er en av de viktigste bidragsyterne til den sosiale og økonomiske utviklingen i hvert land. Bygg- og anleggssektoren må sees på som et nøkkelområde for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling i vårt samfunn.

Større verdiskaping i Norge basert på kompetanse og naturressurser
Det norske samfunnet er avhengig av en bærekraftig verdiskaping, og industrien er ryggraden i denne verdiskapingen. Utvikling og utnytting av teknologi for å utvikle, produsere og levere produkter og tjenester basert på naturgitte og kompetansemessige forutsetninger, vil bli prioritert. Fremtidens produkter, produksjonssystemer, verdikjeder og infrastruktur må møte kravene til bærekraft og konkurranseevne. Prosesser og produkter må effektiviseres og støttes av intelligente systemer. NTNU IVT vil bidra med forskning for å styrke grunnlaget for konkurransedyktig næringsvirksomhet i Norge.

Sikre Norges posisjon som verdensledende i havrommet
Norge forvalter store havområder og er internasjonalt anerkjent som en kompetent og konkurransedyktig forvalter. 70 prosent av klodens overflate er hav, og ressursene i havet og sjøtransport blir stadig viktigere etter som verdens befolkning øker. Den norske maritime klyngen er unik. Vi er verdensledende på offshore olje- og gassvirksomhet og på havbruk og fiske. Denne posisjonen skal vi bygge videre på. Norge skal være best i verden til å utforske, utnytte og forvalte «Den blå planeten»!

Gjennom disse fire hovedmålene og den kommende forskningsstrategien ønsker vi altså å bidra til å oppfylle NTNUs visjon «kunnskap for en bedre verden». I bloggserien fremover vil jeg gå grundigere inn på hvert enkelt punkt.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Ingvald Strømmens blogg