Kommunenes satsning innen helse- og omsorg varierer fortsatt betydelig, viser en fersk rapport.

Stor variasjon i kommunenes omsorgstjenester

Forskjellene i omsorgstilbud varierer sterkt i norske kommuner. Særlig stort er spriket når det gjelder dagaktivitet for demente og rehabilitering.

27.3 2017 17:10

Det viser Helsedirektoratets statistikk Samdata, som ble lagt fram mandag.

Tallene avdekker forskjeller mellom kommunene både i hvor store ressurser som settes inn i helse- og omsorgstjenestene og hvem og hvor mange som mottar dem.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) påpeker at man lenge har vært flinke til å samle inn data om det som foregår på sykehusene, men i mindre grad når det gjelder tilbudet i kommunene.

– Mye tyder på at det er store forskjeller i kvalitet på tjenestene til de eldre, både mellom kommunene og innad. Det må vi gjøre noe med. Men for å gjøre det, må vi vite om det, sa Høie da han fikk overlevert rapporten.

Mangler demenstilbud

Et eksempel er aktivitetstilbud til personer med demens som fortsatt bor hjemme. Dagtilbud har vært fremhevet som et satsingsområde i flere år, men det er fortsatt mange kommuner som ikke har noe slikt.

Kommunene har heller ikke brukt opp midlene som var satt av på statsbudsjettet gjennom en tilskuddsordning, påpekes det i rapporten.

Tidligere undersøkelser har vist at sju av ti kommuner har slikt tilbud, som skal stimulere og aktivisere personer med demens og samtidig gi pårørende avlastning.

De fylkesvise variasjonene er store. Oslo og Akershus ligger på over 90 prosent, mens Aust-Agder (53 prosent) og Telemark (39 prosent) ligger nederst på skalaen.

Liten oversikt over rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er et annet område som varierer sterkt. Det gjelder både i og utenfor institusjon. I hvilken grad kommunene benytter seg av private fysioterapeuter, svinger også.

– Det er en opptrappingsplan for dette feltet, men det er grunn til å følge utviklingen nøye, heter det i rapporten.

Andelen av kommuner som har en politisk vedtatt plan for dette område har gått ned de siste årene. Samtidig har det blitt flere brukere som har store og sammensatte utfordringer.

Helsedirektoratet påpeker at kommunene svikter i å skaffe seg oversikt over befolkningens behov. Dermed blir det også vanskelig å dimensjonere tilbudet skikkelig og sikre kompetanse og kapasitet.

– Det er mer enn 15 år siden det ble tatt til orde for en helhetlig tilnærming til habilitering og rehabilitering. Likevel er det fortsatt grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt både psykisk, sosial og psykososial tilnærming er tilstrekkelig ivaretatt, bemerkes det i rapporten.

Stort sprik i fysioterapibehandling

Selv om dataene er mangelfulle og behovet for tjenester kan være ulikt, forklarer de likevel ikke de store forskjellene i antall mottakere av disse tjenestene, mener Helsedirektoratet.

For tilbud utenfor institusjoner spenner nivået fra 0,3 til 74,9 mottakere per tusen innbyggere. For bruk av privat fysioterapeut er variasjonen fra 5,6 til 265 mottakere.

Det er også betydelige variasjoner når det gjelder satsing på hjemmebaserte tjenester eller institusjonstjenester. Lav satsing gjenspeiles ofte i at kommunen har flere liggedager på sykehus for utskrivingsklare pasienter.

Variasjonen har holdt seg stabil i målingsperioden 2010-2015, men det har vært en utjevning i bruk av korttidsopphold og bruk av legevakt.

Annonse

Emneord

Annonse

Annonse